Sdělení

č. 2/2006 Sb.m.s.

Ministerstva zahraničních věcí

o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a doplnění Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních, podepsané ve Varšavě dne 21. prosince 1987

 

Schváleno: 30.10.2003 Rozesláno: 02.01.2006 Účinnost od: 17.09.2005

Uveřejněno v č. 1/2006 Sbírky mezinárodních smluv na straně 22

 

Čl.1

 

      Ve Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních, podepsané ve Varšavě dne 21. prosince 1987, se mění a doplňují následující ustanovení takto:

 

      1. v článku 3 se zrušuje odstavec 3;

 

      2. v článku 59, po odstavci 1, se doplňuje nový odstavec 1a tohoto znění:

 

      "1a. Dožádaná smluvní strana může odmítnout trestní řízení, pokud:

      a) má za to, že trestný čin, kterého se žádost týká, je trestným činem politické povahy nebo výhradně trestným činem vojenským,

      b) má oprávněný důvod se domnívat, že předaná žádost je motivována důvody souvisejícími s rasou, náboženstvím, národností nebo politickými názory,

      c) vyhovění dožádání by bylo v rozporu se základními principy právního řádu dožádané smluvní strany.".