Vyhláška

č. 440/2006 Sb.

Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

 

Schváleno: 01.09.2006 Rozesláno: 18.09.2006 Účinnost od: 18.09.2006

Uveřejněno v č. 143/2006 Sbírky zákonů na straně 6130

 

Čl.I

 

      Vyhláška č. 323/2002 Sb. , o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb. a vyhlášky č. 484/2003 Sb. , se mění takto:

 

      79. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 5223, která zní:

 

      "Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem registrovaným podle zákona o církvích a náboženských společnostech (zákon č. 3/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízeným církvemi a náboženskými společnostmi.".