Sdělení

č. 45/2006 Sb.m.s.

Ministerstva zahraničních věcí

o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o překračování státních hranic na turistických stezkách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech

 

Schváleno: 17.09.2005 Rozesláno: 09.05.2006 Účinnost od: 07.05.2006

Uveřejněno v č. 24/2006 Sbírky mezinárodních smluv na straně 818

 

Čl.1

 

      (1) Státní hranice lze za účelem pěší turistiky, provozování cyklistického, lyžařského, vodního a jezdeckého sportu, a v rámci sportovních, náboženských a dalších společenských akcí překračovat na určených místech na turistických stezkách.

 

      (2) Hraniční vodní toky se ve stanovených úsecích zpřístupňují pro turistickou a sportovní plavbu. Plavba může probíhat v plné šíři hraničních vodních toků, pokud tomu nebrání vnitrostátní právní předpisy příslušné smluvní strany. Osoby, které vstoupily na hraniční vodní tok z území jedné smluvní strany, mohou vystupovat na břeh na území druhé smluvní strany pouze na určených místech, ledaže by se jednalo o případ ohrožení zdraví nebo života osob.

 

      (3) Vlády smluvních stran stanoví ujednáním zřízení jednotlivých určených míst na turistických stezkách a na hraničních vodních tocích, jejich provozní dobu a rozsah užívání, úseky hraničních vodních toků a podmínky jejich užívání.

 

      (4) Na určených místech na turistických stezkách a na hraničních vodních tocích mohou za podmínek dohodnutých dle odstavce 3 překračovat státní hranice osoby, které podle komunitárního práva požívají práva volného pohybu. Právní předpisy týkající se vízové povinnosti platné na území smluvních stran nejsou touto smlouvou dotčeny.

 

      (5) Na určených místech na turistických stezkách a na hraničních vodních tocích mohou za podmínek dohodnutých dle odstavce 3 překračovat státní hranice také státní občané třetích států, kteří nepodléhají vízové povinnosti v žádné ze smluvních stran, přičemž v pohraničním pásmu druhé smluvní strany mohou pobývat po dobu nepřesahující sedm po sobě jdoucích dnů.

 

      (6) Pohraničním pásmem podle odstavce 5 se rozumí okresy přiléhající ke společným státním hranicím. Na české straně jsou do pohraničního pásma zahrnuty rovněž obce ležící mimo tyto okresy, které se nacházejí maximálně ve vzdálenosti do 25 kilometrů od společných státních hranic. Česká smluvní strana zašle rakouské smluvní straně diplomatickou cestou seznam těchto obcí.

 

      (7) Hraniční vodní toky jsou za podmínek dohodnutých dle odstavce 3 zpřístupněny v celé jejich šíři osobám uvedeným v odstavcích 4 a 5.

 

      (8) Při překračování státních hranic na určených místech na turistických stezkách a hraničních vodních tocích, jakož i při plavbě na hraničních vodních tocích, musí mít osoby uvedené v odstavcích 4 a 5 u sebe doklad opravňující k překračování státních hranic.

 

      (9) Smluvní strany zajistí označení určených míst na turistických stezkách a na hraničních vodních tocích informačními tabulemi v českém a německém jazyce o podmínkách pro překračování státních hranic.

 

Čl.3

 

      (1) Na žádost může být v případech odůvodněných společenskými, náboženskými nebo sportovními účely vydáno hromadné povolení k jednorázovému překročení státních hranic pro osoby uvedené v článku 1 odst. 4 a 5. Toto povolení může zahrnovat i překračování státních hranic na hraničních přechodech zřízených mezinárodní smlouvou a na určených místech na turistických stezkách nad rámec jejich dohodnutého rozsahu užívání a dohodnuté provozní doby. Žádost podává osoba, která je odpovědná za organizaci akce.

 

      (2) Pro skupinu osob se vydává vždy jedno povolení. Povolení může být omezeno stanovením podmínek.

 

      (3) Osoby, které překračují státní hranice podle tohoto článku, musí mít u sebe doklad opravňující k překračování státních hranic. Osoba odpovědná za organizaci akce musí mít u sebe také platné povolení.