Vyhláška

č. 208/2007 Sb.

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

 

Schváleno: 07.08.2007

Rozesláno/platnost od: 16.08.2007

Účinnost od: 16.08.2007

Uveřejněno v č. 67/2007 Sbírky zákonů na straně 2478

 

§ 9

 

         Postup právnických osob vykonávajících činnost školy při vykazování nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií v konzervatoři

 

[K § 23 písm. e) a f) zákona ]

 

         (1) Za nezbytné náklady spojené s konáním závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií v konzervatoři osobami, které podle zákona získaly dílčí kvalifikace potvrzující ve svém souhrnu získání všech odborných způsobilostí stanovených podle Národní soustavy kvalifikací k řádnému výkonu všech pracovních činností v rámci určitého povolání a konají podle zvláštního právního předpisu 3) ve střední škole nebo konzervatoři uvedené zkoušky, aniž by byly žákem dané školy, se považují:

a)         příslušné části mezd nebo platů zaměstnanců a ostatních osobních nákladů na zaměstnance, případně ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, které bylo nezbytné vynaložit pro zajištění konání závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři,

b)         další neinvestiční náklady spojené s materiálně technickým zabezpečením průběhu závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři, například náklady na materiál spotřebovaný při závěrečné nebo maturitní zkoušce nebo absolutoriu a náklady na úhradu nákladů spojených s užitím prostor, ve kterých se konala závěrečná nebo maturitní zkouška nebo absolutorium, nebo úhradu nákladů služeb využitých při konání závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo absolutoria.

 

         (2) Vyčíslení nákladů uvedených v odstavci 1 předkládají právnické osoby vykonávající činnost škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení, které nezřizuje stát nebo registrovaná církev nebo náboženská společnost s oprávněním zřizovat církevní školy 4) , krajským úřadům, a to nejpozději do 30 dnů ode dne konání zkoušky; krajský úřad předloží žádost o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na úhradu nákladů uvedených v odstavci 1 bezodkladně Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

 

         (3) Vyčíslení nákladů uvedených v odstavci 1 předkládají právnické osoby vykonávající činnost škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení, které zřizuje stát nebo registrovaná církev nebo náboženská společnost s oprávněním zřizovat církevní školy 3) , Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, a to nejpozději do 30 dnů ode dne konání zkoušky.

 

         (4) Nejedná-li se o školu zřízenou státem, krajem, svazkem obcí nebo obcí, ředitel školy v případě, že podmínil možnost vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři zaplacením úhrady ve výši jím stanovené, sníží náklady vyčíslené v odstavci 1 o výši této úhrady.

____________________

3) § 113c zákona č. 561/2004 Sb. , ve znění zákona č. 179/2006 Sb.

4) § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb. , o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).