Zákon

č. 296/2007 Sb.,

kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím

 

Schváleno: 31.10.2007

Rozesláno/platnost od: 29.11.2007

Účinnost od: 01.01.2008

Uveřejněno v č. 97/2007 Sbírky zákonů na straně 4006

 

ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ

 

      Změna zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)

 

Čl. XC

 

      Zákon č. 3/2002 Sb. , o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb. , zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 495/2005 Sb. , se mění takto:

 

      1. V § 18 odst. 1 písm. g) , § 19 odst. 1 písm. g) a § 20 odst. 1 písm. g) se slova "prohlášení konkursu a osobní údaje správce konkursní podstaty, zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku a zahájení řízení o vyrovnání" nahrazují slovy "rozhodnutí o úpadku, zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, zrušení konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující, a jméno, příjmení (obchodní firma) a sídlo insolvenčního správce".

 

      2. V § 22 odst. 1 písm. b) se slovo "zrušením" nahrazuje slovy "ke zrušení" a slova "nepostačuje k úhradě nákladů konkursu anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku" se nahrazují slovy "je zcela nepostačující, nebo dojde k zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek církve nebo náboženské společnosti nebo svazu církví a náboženských společností nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení".

 

      3. V § 23 se slova "návrhu na konkurs" nahrazují slovy "insolvenčním návrhu".

 

      4. Poznámka pod čarou č. 16 zní:

      "16) Obchodní zákoník .

      Zákon č. 182/2006 Sb. , o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

 

      5. V § 26 odst. 1 písm. d) se slova "nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, nebo po zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku" nahrazují slovy "je zcela nepostačující, nebo po zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že její majetek nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení".

 

      6. V § 26 odst. 7 se slova "ni podán návrh na konkurs" nahrazují slovy "její majetek podán insolvenční návrh".