Zákon

č. 348/2007 Sb.,

kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

 

Schváleno: 05.12.2007

Rozesláno/platnost od: 21.12.2007

Účinnost od: 01.01.2008

Uveřejněno v č. 108/2007 Sbírky zákonů na straně 4905

 

Čl. I

 

Změna zákona o účetnictví

 

         V zákoně č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění zákona č. 669/2004 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb. , § 38a včetně poznámek pod čarou č. 8 a 8a, zní:

 

"§ 38a

 

         Občanská sdružení, jejich organizační jednotky 8) , které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti 8a) nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou 9) , a honební společenstva 10) mohou vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. , zákona č. 227/1997 Sb. , zákona č. 492/2000 Sb. , zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb. , pokud jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč; přitom se na ně vztahují ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, a jeho prováděcích právních předpisů, která upravují účtování v soustavě jednoduchého účetnictví, ve znění účinném k 31. prosinci 2003.

 

8) § 6 odst. 2 písm. e) zákona č. 83/1990 Sb. , o sdružování občanů, ve znění zákona č. 342/2006 Sb.

8a) § 6 odst. 1 zákona č. 3/2002 Sb. , o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).".