Zákon

č. 312/2008 Sb.

Parlamentu České republiky, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

 

Schváleno: 17.07.2008 Rozesláno/platnost od: 21.08.2008 Účinnost od: 01.10.2008

Uveřejněno v č. 100/2008 Sbírky zákonů na straně 4610

 

Čl. I

 

            Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 77/2006 Sb., se mění takto:

 

(...)

 

            27. V § 5 odst. 5 větě první se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) a za větu první se vkládá věta „Církev nebo náboženská společnost může takovou porážku zvířat provádět jen podle veterinárních podmínek stanovených orgánem veterinární správy pro jednotlivé zařízení.“.

 

(...)

 

            186. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který včetně nadpisu zní:

 

㤠27a

 

Správní delikty právnických nebo podnikajících fyzických osob

 

            (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)     propaguje týrání zvířat,

b)     týrá zvíře nebo utýrá zvíře,

c)     usmrtí zvíře bez důvodu uvedeného v § 5 odst. 2,

d)     vyrobí, doveze nebo prodá čelisťovou nebo lepicí past,

e)     poruší zákaz odchytu podle § 14 odst. 7,

f)      v rozporu s § 25 odst. 2 písm. c) nepředvede zvíře,

g)     nesplní povinnost stanovenou na základě tohoto zákona v obecně závazné vyhlášce obce, nebo

h)     nesplní povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropských společenství1a) na úseku ochrany zvířat proti týrání.

 

            (2) Podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)     usmrtí zvíře veterinárními prostředky, ačkoliv není osobou uvedenou v § 5 odst. 6, nebo

 

b)     řídí, provádí nebo kontroluje pokusy na zvířatech bez osvědčení podle § 17 odst. 1 nebo v rozporu s § 17 odst. 3 manipuluje s pokusným zvířetem nebo provede zákrok, aniž k tomu získala osvědčení o odborné způsobilosti.

 

            (3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel dopustí správního deliktu tím, že

a)     přepravuje zvíře v rozporu s § 8a nebo § 8c až 8f,

b)     prodá nebo daruje zvíře v zájmovém chovu osobě uvedené v § 13 odst. 4, nebo

c)     poruší zákaz činnosti s volně žijícími zvířaty podle § 14a odst. 1.

 

            (4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel hospodářských zvířat dopustí správního deliktu tím, že

a)     nevyžádá vyšetření a zhodnocení stavu zvířete veterinárním lékařem podle § 5b odst. 2,

b)     v rozporu s § 5b odst. 2 zahájí přepravu zvířete nebo jej přepravuje na vzdálenost delší než 100 km,

c)     doveze hospodářské zvíře bez osvědčení podle § 10a,

d)     nezajistí provádění prohlídky hospodářských zvířat podle § 11 odst. 1,

e)     neučiní opatření nezbytná pro zabránění úniku hospodářských zvířat nebo nemá k dispozici nástroje a pomůcky uvedené v § 11 odst. 2,

f)      nezajistí pro chov hospodářských zvířat dostatečně početný a odborně způsobilý personál podle § 12 odst. 2,

g)     v rozporu s § 12a odst. 3 chová hospodářská zvířata v intenzivním chovu bez zajištění poplašného systému větrání nebo bez pomocného systému větrání anebo v případě zjištěné závady automatických a mechanických zařízení neprovede náležité kroky k zajištění zdraví a příznivého stavu zvířat, nebo

h)     nedodrží minimální standardy pro chov hospodářských zvířat podle § 12c odst. 3.

 

            (5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči dopustí správního deliktu tím, že

a)     neoznámí změnu podmínek podle § 13 odst. 8,

b)     nezabezpečí provedení trvalého nezaměnitelného označení zvířete podle § 13 odst. 10, nebo

c)     nestanoví osobu starší 18 let v rozporu s § 13 odst. 5.

 

            (6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel poskytující soustavnou nezbytnou péči handicapovanému zvířeti dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost podle § 14b odst. 2.

 

            (7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel, který se zabývá chovem zvířat v rámci podnikatelské činnosti, anebo sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, dopustí správního deliktu tím, že

a)     nesplní povinnost zpracovat a předložit ke schválení řád ochrany zvířat při chovu uloženou mu podle § 7a odst. 3, nebo

b)     chová psa nebo kočku v rozporu s § 7a odst. 6.

 

            (8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako pořadatel dopustí správního deliktu tím, že

a)     nezpracuje řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení podle § 7a odst. 1,

b)     nezajistí při veřejném vystoupení zvířat přítomnost fyzické osoby podle § 8 odst. 2,

c)     v rozporu s § 8 odst. 3 písm. a) nepostupuje podle řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo neprovede oznámení podle § 8 odst. 3 písm. b), nebo

d)     v rozporu s § 8 odst. 3 písm. d) nepředloží řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení, nebo jeho kopii.

 

            (9) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba uvedená v § 13a odst. 1 dopustí správního deliktu tím, že neoznámí nejpozději 30 dnů před zahájením nebo ukončením podnikání výkon živnosti, druhy a počty zvířat příslušné krajské veterinární správě nebo nedoloží, jakým způsobem bude zabezpečena péče o zvířata, jejich zdraví a pohodu v případě zahájení činnosti, nebo prodá zvíře určené pro zájmové chovy bez poskytnutí informací podle § 13a odst. 4.

 

            (10) Církev nebo náboženská společnost se dopustí správního deliktu tím, že provede porážku zvířete v rozporu s § 5 odst. 5 nebo § 5e odst. 2.

 

            (11) Provozovatel jatek se dopustí správního deliktu tím, že

a)     v rozporu s § 5a odst. 6 nezajistí, aby porážku jatečných zvířat prováděla osoba odborně způsobilá, nebo

b)     nevede anebo neuchovává dokumentaci o této způsobilosti podle § 5a odst. 7.

 

            (12) Provozovatel zařízení, které provádí porážení, utrácení nebo jiné usmrcování zvířat, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 5a odst. 5 nezajistí údržbu nebo pravidelnou kontrolu nástrojů, materiálu, vybavení a zařízení sloužícího k fixaci, omračování, usmrcování nebo k utrácení zvířat anebo neuchová dokumenty o výsledcích této údržby nebo kontroly.

 

            (13) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba provozující chovné, dodavatelské nebo uživatelské zařízení dopustí správního deliktu tím, že

a)     v rozporu s § 17 odst. 2 nezabezpečí, aby péči o pokusná zvířata vykonávaly osoby odborně způsobilé,

b)     nesplní povinnost podle § 17a odst. 2,

c)     v rozporu s § 18d odst. 1 neuchovává záznamy nebo nevede evidenci, nebo

d)     neoznačí psy, kočky nebo subhumánní primáty trvale identifikačním prostředkem podle § 18d odst. 2.

 

            (14) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba provozující chovné nebo uživatelské zařízení dopustí správního deliktu tím, že

a)     nezajistí veterinární péči o zvířata 2) podle § 17b odst. 1, nebo

b)     nevede záznamy o preventivní kontrole zdravotního stravu zvířat a kontrole prostředí chovných prostor anebo tyto záznamy neuchovává po dobu 3 let.

 

            (15) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba provozující chovné nebo dodavatelské zařízení dopustí správního deliktu tím, že provádí svou činnost bez osvědčení vydaného ministerstvem.

 

            (16) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba provozující uživatelské zařízení dopustí správního deliktu tím, že

a)     v rozporu s § 15 odst. 2 provede pokus na zvířeti bez akreditace,

b)     v rozporu s § 15 odst. 4 použije k pokusu toulavé nebo opuštěné zvíře,

c)     provede pokus v rozporu s rozhodnutím o akreditaci podle § 17d odst. 4,

d)     v rozporu s § 17b odst. 2 neustaví osobu odpovědnou za péči o zvířata,

e)     nesplní povinnost podle § 18 odst. 1 písm. a), c) až f), nebo

f)      použije zvíře s klinicky zjevnými příznaky onemocnění v rozporu s § 18e odst. 1.

 

            (17) Za správní delikt se uloží pokuta

a)     do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), d), e) nebo h), podle odstavce 2 písm. b), podle odstavce 3 písm. c), podle odstavce 10 nebo 15 anebo podle odstavce 16 písm. a),

b)     do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), podle odstavce 2 písm. a), podle odstavce 3 písm. a), podle odstavce 4 písm. g) nebo h), podle odstavce 6 nebo 7, podle odstavce 8 písm. a) až c), podle odstavce 9, podle odstavce 11 písm. a), podle odstavce 13 písm. a) nebo b), podle odstavce 14 písm. a) anebo podle odstavce 16 písm. b) až f),

c)     do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f) nebo g), podle odstavce 3 písm. b), podle odstavce 4 písm. a) až f), podle odstavce 5, podle odstavce 8 písm. d), podle odstavce 11 písm. b), podle odstavce 12, podle odstavce 13 písm. c) nebo d) anebo podle odstavce 14 písm. b).

 

            (18) Spolu s pokutou nebo samostatně lze za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo podle odstavce 16 písm. e) uložit zákaz činnosti.“.

 

Poznámka pod čarou č. 8 se včetně odkazů na poznámku pod čarou zrušuje.