Nařízení

č. 137/2009 Sb.

Vlády České republiky

, kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě

 

Schváleno: 06.05.2009 Rozesláno/platnost od: 25.05.2009 Účinnost od: 01.07.2009

Uveřejněno v č. 41/2009 Sbírky zákonů na straně 1462

 

      Kultura

 

      (...)

 

      13. platová třída

 

      1. Tvorba celostátní koncepce systému ochrany a zabezpečení kulturních památek a sbírkových předmětů v návaznosti na mezinárodní systémy.

 

      2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování vývoje umění, kulturně výchovné činnosti, uchování a ochrany kulturních památek, oblasti sbírkových předmětů, ve věcech církví a náboženských společností, tisku a jiných informačních prostředků, ve věcech rozhlasového a televizního vysílání a ve věcech autorského práva.

 

      3. Koordinace celostátního systému státní památkové péče ve vazbě zejména na územní plánování a stavební řád, správu životního prostředí a mezinárodní závazky.

 

      14. platová třída

 

      1. Tvorba celostátních koncepcí dlouhodobého vývoje politiky umění, kulturně výchovné politiky, ochrany kulturních památek a sbírkových předmětů včetně koordinace mezinárodních souvislostí.

 

      2. Tvorba celostátních koncepcí rozvoje oboru sbírkových předmětů a vědeckých sbírek nejvyššího celostátního a mezinárodního významu v oboru přírodních a humanitních věd.

 

      3. Tvorba dlouhodobé koncepce rozvoje na úseku vztahu státu a církví a náboženských společností České republiky a tvorba a realizace zahraničněpolitické orientace České republiky v oblasti církví a náboženských společností.

 

      4. Tvorba celostátních koncepcí dlouhodobého vývoje oblasti hromadných sdělovacích prostředků, audiovize a nových informačních prostředků.

 

      5. Tvorba celostátních koncepcí ochrany práv duševního vlastnictví.

 

      15. platová třída

 

      1. Tvorba koncepce kulturní a církevní politiky státu.