Zákon

č. 190/2009 Sb.

Parlamentu České republiky, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

 

Schváleno: 28.05.2009 Rozesláno/platnost od: 26.06.2009 Účinnost od: 01.07.2009

Uveřejněno v č. 57/2009 Sbírky zákonů na straně 2750

Pozn.: Ustanovení čl. VI bodů 1, 2,  17, 18 a 20 nabývají účinnosti 1.1.2010.

 

Čl. I

 

            Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 32/2008 Sb., se mění takto:

 

            (...)

 

 

            7. V § 3 odstavce 1 a 2 znějí:

 

            „(1) Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají

 

a) organizační složky státu,

 

b) ozbrojené síly,

 

c) bezpečnostní sbory,

 

d) státní příspěvkové organizace,

 

e) státní podniky,

 

f) územní samosprávné celky,

 

g) organizační složky územních samosprávných celků, vytvářejí-li dokumenty uvedené v přílohách č. 1 nebo 2 k tomuto zákonu,

 

h) právnické osoby zřízené nebo založené územními samosprávnými celky, vytvářejí-li dokumenty uvedené v přílohách č. 1 nebo 2 k tomuto zákonu,

 

i) vysoké školy,

 

j) školy a školská zařízení s výjimkou mateřských škol, výchovných a ubytovacích zařízení a zařízení školního stravování (dále jen „školy“),

 

k) zdravotní pojišťovny,

 

l) veřejné výzkumné instituce,

 

m) právnické osoby zřízené zákonem,

 

n) notáři,

            (dále jen „veřejnoprávní původci“).

 

            (2) Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají za podmínek stanovených tímto zákonem také

 

a) podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku, pokud jde o dokumenty uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu,

 

b) politické strany, politická hnutí, občanská sdružení, odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, církve a náboženské společnosti, profesní komory, nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti,

            (dále jen „soukromoprávní původci“).“.

 

            121. V § 57 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ; v soukromém archivu zřizovaném registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních práv22a), se nahlížení do archiválií řídí tímto zákonem a vnitřním předpisem registrované církve nebo náboženské společnosti“.

 

Poznámka pod čarou č. 22a zní:

            „22a) § 7 zákona č. 3/2002 Sb.“.

 

            151. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:

 

„Příloha č. 2 k zákonu č. 499/2004 Sb.

 

Dokumenty, které budou podle obsahu vždy předloženy k výběru za archiválie

 

            1. Zápisy ze zasedání orgánů zákonodárné, vládní a výkonné moci a orgánů územní samosprávy na všech stupních

 

            2. Zakládací listiny, statuty, organizační řády a další dokumenty o organizační struktuře, vedení, správě, řízení, kontrole, činnosti a jejich výsledcích

 

a) orgánů zákonodárné, vládní a výkonné moci a orgánů územní samosprávy na všech stupních,

 

b) justičních složek všech stupňů i druhů, notářství, státních zastupitelství a jejich předchůdců,

 

c) státních příspěvkových organizací a příspěvkových organizací obcí a krajů, hospodářských, rozpočtových a ostatních státních organizací řízených, popřípadě spravovaných státními orgány nebo národními výbory, a předchůdců těchto organizací,

 

d) obchodních organizací založených anebo ovládaných ústředními a jim podřízenými orgány státní správy, orgány územní samosprávy a jejich předchůdců,

 

e) družstevních organizací, jejich zařízení a předchůdců,

 

f) všech součástí a zařízení ozbrojených sil a bezpečnostních složek,

 

g) politických stran, politických hnutí, občanských sdružení, odborových organizací a organizací zaměstnavatelů,

 

            3. Mezinárodní smluvní dokumenty prezidentské, vládní a resortní úrovně

 

            4. Dokumenty geodetické a kartografické, katastry nemovitostí

 

            5. Dokumentace významných staveb

 

            6. Kroniky

 

            7. Matriky narozených, oddaných, registrovaných partnerů, zemřelých, vojenské, studentů, členů komor a občanských sdružení, sbírky matričních listin, dokumenty o nabývání a pozbývání státního občanství

 

            8. Roční rozpočty, závěrečné účty, roční účetní závěrky

 

            9. Historické sčítací archy obyvatelstva

 

            10. Soudní rozsudky pro politické delikty, pro zločiny proti lidskosti, pro omezování lidských práv a svobod, pro závažné trestné činy proti životu, zdraví a majetku občanů

 

            11. Osobní spisy významných osobností politického, hospodářského, vědeckého, technického, kulturního, náboženského, církevního a sportovního života

 

            12. Rukopisy významných literárních děl

 

            13. Podací deníky, rejstříky k nim, elenchy, kmenové listy, globální archy a další typy základních evidenčních pomůcek spisové služby

 

            14. Privatizační projekty

 

            15. Rehabilitační spisy

 

            16. Třídní výkazy, katalogy, katalogové listy, protokoly o závěrečných zkouškách, protokoly o maturitních zkouškách vydané základními a středními školami a protokoly o státních závěrečných zkouškách na vysokých školách

 

            17. Dokumenty vzniklé z činnosti bezpečnostních složek v období komunistického totalitního režimu

 

            18. Originální negativy, duplikační kopie a duplikační negativy hraných, dokumentárních a animovaných filmů

 

            19. Dokumenty, které obsahují zásadní informace o

 

a) životních poměrech obyvatelstva v dobových státoprávních a ekonomických podmínkách,

 

b) strategiích, koncepcích a plánování rozvoje hospodářství včetně důležitých účetních a statistických výkazů a přehledů,

 

c) měnové politice,

 

d) majetkoprávních poměrech a jejich změnách, o konfiskacích a restitucích majetku,

 

e) právní úpravě mezinárodních vztahů,

 

f) tvorbě právních předpisů včetně jejich nerealizovaných návrhů,

 

g) státních hranicích, územním členění státu, hranicích správních obvodů, symbolech státu a územních samosprávných celků, místních názvech a jejich změnách, o slučování a dělení obcí,

 

h) vývoji a stavu zdravotnictví, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi a úrovně bydlení,

 

i) vývoji a stavu vědy a techniky,

 

j) vývoji a stavu školství, kultury a umění, tělesné výchovy a sportu,

 

k) vývoji a stavu dopravy a spojů,

 

l) územním plánování,

 

m) zásadních změnách a opatřeních v ochraně životního prostředí,

 

n) geologických a půdních průzkumech,

 

o) technickém rozvoji včetně patentů na významné vynálezy,

 

p) kulturních památkách a jejich údržbě, rekonstrukci a ochraně,

 

q) životě a díle významných osobností,

 

r) volebních výsledcích a výsledcích referend,

 

s) členství v mezinárodních organizacích.”.

 

            152. Příloha č. 3 včetně nadpisu zní:

 

„Příloha č. 3 k zákonu č. 499/2004 Sb.

 

Archiválie, které se zařazují do I. kategorie

 

            1. Do I. kategorie se zařazují

 

a) archivní kulturní památky a národní kulturní památky,

 

b) archiválie vzniklé do roku 1526,

 

c) listiny vzniklé v letech 1527 až 1648,

 

d) listiny významného veřejnoprávního a státoprávního charakteru vzniklé po roce 1648,

 

e) pečetidla (typáře) vzniklá do konce první poloviny 17. století; po tomto období jen pečetidla mimořádné umělecké hodnoty.

 

            2. Do I. kategorie se zařazují rovněž i další archiválie, pokud do ní nebyly zařazeny již podle ustanovení bodu 1, a to

 

a) zemské, dvorské (manské, lenní) desky, knihy svobodníků, soupisy poddaných a svobodníků, urbáře, pozemkové, horní a železniční knihy, městské knihy z předmagistrátního období, matriky narozených, zemřelých a oddaných, vojenské matriky, vysokoškolské matriky a archiválie dokumentující základní změny v počtech, struktuře a způsobu života obyvatelstva,

 

b) berní katastry,

 

c) základní archiválie o státoprávním uspořádání státu, o organizační struktuře a činnosti jeho vrcholných institucí,

 

d) zápisy a protokoly ze zasedání všech zákonodárných sborů, ze zasedání vlád od roku 1918, zápisy ze zasedání všech zastupitelských a podobných sborů,

 

e) významné archiválie o právní úpravě mezinárodních vztahů, zejména smlouvy týkající se úpravy vztahů mezistátních a vztahů mezi významnými společenskými, vědeckými, hospodářskými a jinými institucemi,

 

f) archiválie o stanovení, změnách a úpravách státních hranic (hraniční agenda),

 

g) zásadní archiválie ekonomického charakteru, vzniklé z činnosti vrcholných státních orgánů o zásadních otázkách měnové politiky, o strategických rozhodnutích státní hospodářské politiky a o státních zásazích do struktury vlastnictví výrobních prostředků, zejména pozemkové reformy, znárodnění, privatizace,

 

h) základní archiválie o rozvoji vědy, techniky a kultury,

 

i) závažné archiválie vzniklé z činnosti ústředních orgánů politických stran a jiných významných společenských organizací (korporací) a občanských sdružení,

 

j) archiválie zachycující zápas za základní lidská práva a svobody, za politickou a sociální emancipaci skupin obyvatel a za odborová práva zaměstnanců a práva zaměstnavatelů,

 

k) zápisy ze zasedání vrcholných orgánů Československé republiky v exilu v letech 1939 až 1945,

 

l) archiválie vztahující se k mnichovské krizi v roce 1938, archiválie výrazně dokumentující systém a metody nacistické moci na našem území v letech 1938 až 1945, vzniklé z činnosti vrcholných říšskoněmeckých orgánů a nacistických organizací, archiválie týkající se obnovy československé státnosti v roce 1945 a poválečného uspořádání Československé republiky, archiválie dokumentující komunistický převrat v roce 1948, okupaci Československa v roce 1968, konec komunistického totalitního režimu v roce 1989 a navazující obnovu demokratického zřízení,

 

m) archiválie zachycující protinacistický a protikomunistický odboj a jeho perzekuci a represe proti církvím a náboženským společnostem,

 

n) archiválie evropského, případně světového významu,

 

o) základní archiválie geodetické a kartografické,

 

p) rukopisné mapy a plány, které jsou pro své technické provedení nebo umělecké zpracování mimořádně hodnotné, jakož i unikáty tištěných map a plánů domácího původu,

 

q) kresby, grafické listy a fotografie zpodobující místa, města, významné osoby, historicky významné události, kroje a nástroje mimořádné dokumentární hodnoty nebo cenné z hlediska uměleckého či technického provedení nebo svou ojedinělostí,

 

r) plány a výkresy strojů, nástrojů a strojního zařízení vzniklé do roku 1850,

 

s) korespondence historicky mimořádně významná, rukopisy významných hudebních, literárních, vědeckých a odborných děl,

 

t) památníky, kroniky a deníky popisující významné historické události nebo obsahující údaje rozsáhlejšího historického období,

 

u) archiválie výtvarně hodnotné (například iluminované úřední knihy a rukopisy s uměleckými miniaturami),

 

v) všechny zvukové a filmové archiválie vzniklé do roku 1930; po tomto roce jen takové, které jsou mimořádně významné umělecky, technickým provedením nebo svou dokumentární hodnotou,

 

w) archiválie vojensko-politické a vojensko-odborné povahy, dokumentující postavení a poslání ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů a obsahující sumarizující údaje o jejich organizaci, početních stavech a technickém vybavení.”.