Vyhláška

č. 225/2009 Sb.

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

 

Schváleno: 10.07.2009 Rozesláno/platnost od: 16.07.2009 Účinnost od: 01.08.2009

Uveřejněno v č. 67/2009 Sbírky zákonů na straně 3055

 

 

Čl. I

 

Změna vyhlášky, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

 

            Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, se mění takto:

 

            1. § 1 včetně nadpisu zní:

 

㤠1

 

Rámcová struktura a obsah dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

 

            (1) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy (dále jen „dlouhodobý záměr“) stanovuje strategické směry rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy zejména z těchto základních hledisek:

 

a) celoživotní učení,

 

b) zlepšení kvality a efektivity systémů vzdělávání a vzdělávací soustavy,

 

c) usnadnění rovného přístupu ke vzdělávání pro všechny,

 

d) udržitelný rozvoj,

 

e) vzdělanostní úroveň obyvatelstva, demografie, trh práce, zaměstnanost, sociální soudržnost.

 

            (2) Dlouhodobý záměr obsahuje vždy:

 

a) vyhodnocení dosaženého stavu a změn proti předchozímu dlouhodobému záměru z hlediska obsahových a kvantitativních cílů, prioritních úkolů a rozvojových programů,

 

b) strategické směry rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy a způsob jejich realizace a podpory v těchto oblastech:

1. cíle a obsah počátečního vzdělávání,

2. sledování a hodnocení kvality počátečního vzdělávání,

3. vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných,

4. úloha a podpora pedagogických pracovníků,

5. další vzdělávání v rámci celoživotního učení,

6. uplatnitelnost absolventů škol podle oborů vzdělání na trhu práce,

7. základní umělecké vzdělávání,

8. jazykové a zájmové vzdělávání,

9. systém poradenských služeb,

10. spolupráce státních orgánů a územních samosprávných celků s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání,

 

c) kritéria rozvoje a optimalizace vzdělávací soustavy a struktury budoucí vzdělávací nabídky se zaměřením na strukturu oborů vzdělání, druhů škol a jejich kapacitu na základě předpokládaného demografického vývoje a záměrů dalšího rozvoje,

 

d) ekonomickou část zahrnující zejména finanční nároky na státní rozpočet a veřejné rozpočty, na rozvojové programy a další zdroje financování, zejména fondy Evropské unie.

 

            (3) U každého strategického směru podle odstavce 2 písm. b) se uvádí analýza současného stavu, je stanoven cíl a opatření vedoucí k jeho realizaci, návrh rozvojových programů a projektů, včetně projektů realizovaných v rámci fondů Evropské unie, účast v mezinárodních programech, včetně finančního zajištění.

 

            (4) Dlouhodobý záměr České republiky vychází z dokumentů vztahujících se ke státnímu rozpočtu, regionálnímu rozvoji, zaměstnanosti, rozvoji lidských zdrojů, sociálně ekonomickému rozvoji a udržitelnému rozvoji a ke společným cílům evropských procesů ve vzdělávání přijatých vládou a z výročních zpráv České školní inspekce.

 

            (5) Dlouhodobý záměr v kraji vychází z dlouhodobého záměru České republiky, regionálních specifik rozvoje ekonomiky, trhu práce a společnosti ovlivňujících rozvoj vzdělávání, stav a vývoj vzdělávací soustavy kraje a z dokumentů vztahujících se k rozpočtu kraje.“.

 

            2. § 2 se včetně nadpisu zrušuje.

 

            3. § 3 včetně nadpisu zní:

 

㤠3

 

Termíny předkládání a zveřejňování dlouhodobých záměrů

 

            (1) Ministerstvo každý třetí kalendářní rok po předložení platného dlouhodobého záměru České republiky ke schválení vládě tento záměr vyhodnotí a vyhodnocený, upravený nebo doplněný podle aktuální situace jej do 31. října předloží krajům ke stanovisku. Kraje zašlou ministerstvu svá stanoviska do 1. prosince. Ministerstvo s přihlédnutím ke stanoviskům krajů dlouhodobý záměr České republiky dopracuje a do 31. března následujícího kalendářního roku předloží vládě ke schválení; zveřejní jej do 30 dnů od jeho schválení vládou.

 

            (2) Krajský úřad vyhodnotí dlouhodobý záměr v kraji tak, aby jej vyhodnocený, upravený nebo doplněný podle aktuální situace v kalendářním roce, kdy byl vládou schválen dlouhodobý záměr České republiky, do 31. října předložil ministerstvu ke stanovisku. Ministerstvo zašle krajskému úřadu své stanovisko do 15. prosince. Krajský úřad s přihlédnutím ke stanovisku ministerstva dlouhodobý záměr v kraji dopracuje a do 31. března následujícího kalendářního roku předloží zastupitelstvu ke schválení; zveřejní a zašle jej ministerstvu do 30 dnů po schválení části týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízeních, které zřizuje kraj, zastupitelstvem.“.

 

            4. V nadpisu § 4 se za slovo „struktura“ vkládají slova „a obsah“.

 

            5. V § 4 odst. 1 písmeno c) zní:

 

„c) hodnocení naplňování dlouhodobého záměru v kraji, jeho cílů a opatření v uplynulém období, včetně hodnocení souladu s dlouhodobým záměrem České republiky.“.

 

            6. § 5 včetně poznámek pod čarou č. 1 až 3 zní:

 

㤠5

 

            (1) Výroční zpráva v kraji zachycuje současný stav a vyhodnocení změn v porovnání se stavem popsaným v předcházející výroční zprávě v těchto oblastech:

 

a) předškolní vzdělávání,

 

b) základní vzdělávání a povinná školní docházka,

 

c) střední vzdělávání,

 

d) vyšší odborné vzdělávání,

 

e) vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných,

 

f) základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání,

 

g) poradenské služby,

 

h) školská zařízení,

 

i) pracovníci ve školství,

 

j) další vzdělávání pedagogických pracovníků,

 

k) další vzdělávání v rámci celoživotního učení,

 

l) prevence sociálně patologických jevů, environmentální a multikulturní výchova, vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, výchova k udržitelnému rozvoji,

 

m) účast škol v rozvojových a mezinárodních programech.

 

            (2) Ekonomická část výroční zprávy v kraji uvádí údaje za kalendářní rok, za který je připravována, a nejméně za dva předcházející kalendářní roky a obsahuje vždy:

 

a) celkové výdaje na školy a školská zařízení zřizované krajem podle jednotlivých druhů škol a školských zařízení v členění na:

1. výdaje hrazené prostřednictvím krajských normativů1), z toho mzdové nebo platové výdaje,

2. provozní výdaje,

3. investiční výdaje,

4. výdaje na rozvojové programy,

 

b) neinvestiční výdaje škol a školských zařízení zřizovaných obcemi nebo svazky obcí na území kraje podle jednotlivých druhů škol a školských zařízení v členění na výdaje hrazené prostřednictvím krajských normativů 1),

 

c) údaje o finančních prostředcích na činnost škol a školských zařízení, které nezřizuje stát, kraj, obec, svazek obcí nebo registrovaná církev nebo náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy 2), v rozsahu a za podmínek stanovených jiným právním předpisem 3) poskytovaných ze státního rozpočtu a z rozpočtu kraje, v členění podle druhů škol a školských zařízení,

 

d) přímé výdaje na vzdělávání na dítě, žáka a studenta u jednotlivých druhů škol a školských zařízení uvedených v písmenech a) a b).

 

            (3) Závěry výroční zprávy v kraji shrnují poznatky z jednotlivých kapitol a jsou formulovány tak, aby mohly být podkladem pro zpracování dlouhodobých záměrů v kraji.

            1) § 161 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.

 

            2) § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).

 

            3) Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

            7. V § 7 odstavec 1 zní:

 

            „(1) Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje vždy:

 

a) základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě,

 

b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku,

 

c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy,

 

d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy,

 

e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií,

 

f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů,

 

g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,

 

h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti,

 

i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí,

 

j) základní údaje o hospodaření školy,

 

k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů,

 

l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení,

 

m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů,

 

n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.“.

 

            8. Nadpis § 8 zní: „Rámcová struktura vlastního hodnocení školy“.

 

            9. V § 8 odst. 1 písmeno c) zní:

 

„c) oblasti uvedené v odstavci 2, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření,“.

 

            10. V § 8 odst. 2 písmeno d) zní:

 

„d) výsledky vzdělávání žáků a studentů, v případě středních škol a vyšších odborných škol také uplatnitelnost absolventů na trhu práce,“.

 

            11. V § 9 odstavec 1 zní:

 

            „(1) Vlastní hodnocení školy se zpracovává průběžně za období 3 školních roků.“.