Zákon č. 227/2009 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

 

 

Schváleno: 17.06.2009 Rozesláno/platnost od: 24.07.2009 Účinnost od: 24.07.2009

Uveřejněno v č. 68/2009 Sbírky zákonů na straně 3062

Pozn.: Ustanovení čl. LVII bodů 13, 15, 17 až 19 nabývají účinnosti 1.1.2012. Ustanovení čl. LXXXII bodů 3 a 4 nabývají účinnosti 31.5.2010. Ustanovení čl. C bodu 60 a čl. CLXVI bodu 1 nabývají účinnosti 24.7.2009. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.7.2010.

 

 

ČÁST STO DVACÁTÁ ŠESTÁ

 

Změna zákona o církvích a náboženských společnostech

 

Čl. CXXXIII

 

            Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

 

            1. V § 16a odst. 3 písm. a) se za slovo „číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

 

            2. V § 17 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:

 

            „(6) Ministerstvo přidělí registrované církvi a náboženské společnosti, svazu církví a náboženských společností a evidovaným právnickým osobám při zápisu těchto právnických osob do rejstříků podle odstavce 1 identifikační číslo; identifikační číslo poskytne ministerstvu správce základního registru osob 15).

 

            15) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

 

            3. V § 27 se odstavec 10 včetně poznámky pod čarou č. 19 zrušuje.

 

            4. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který včetně poznámky pod čarou č. 19 zní:

 

㤠27a

 

            (1) Ministerstvu jsou poskytovány v rozsahu potřebném pro řízení o návrhu na registraci církve a náboženské společnosti, pro řízení o návrhu na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv a pro potřeby ověření osobních údajů členů orgánu církve nebo náboženské společnosti, statutárního orgánu evidované právnické osoby a svazu církví a náboženských společností ze základního registru obyvatel referenční údaje, a to

a)     příjmení,

b)     jméno, popřípadě jména,

c)     adresa místa pobytu,

d)     datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e)     datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f)      státní občanství, popřípadě více státních občanství.

 

            (2) Ministerstvu jsou poskytovány v rozsahu potřebném pro řízení o návrhu na registraci církve a náboženské společnosti, pro řízení o návrhu na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv a pro potřeby ověření osobních údajů členů orgánu církve nebo náboženské společnosti, statutárního orgánu evidované právnické osoby a svazu církví a náboženských společností z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje, a to

a)     jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)     pohlaví,

c)     rodné číslo,

d)     státní občanství, popřípadě více státních občanství,

e)     adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,

f)      počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

g)     zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla.

 

            (3) Ministerstvu jsou poskytovány v rozsahu potřebném pro řízení o návrhu na registraci církve a náboženské společnosti, pro řízení o návrhu na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv a pro potřeby ověření osobních údajů členů orgánu církve nebo náboženské společnosti, statutárního orgánu evidované právnické osoby a svazu církví a náboženských společností z agendového informačního systému cizinců údaje, a to

a)     jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)     datum narození,

c)     státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d)     druh a adresa místa pobytu,

e)     číslo a platnost oprávnění k pobytu,

f)      zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

 

            (4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo z agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

 

            (5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

            19) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

            Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.“.