Zákon

č. 1/1991 Sb.

Federálního shromáždění

o zaměstnanosti

 

Schváleno (Vydáno): 04.12.1990 Účinnost od: 01.02.1991

Uveřejněno v č. 1/1991 Sbírky zákonů na straně 0001

 

 

§ 1

(odst. 1 a 2 byly zavedeny novelou č. 167/1999 Sb.)

 

(1) Právo na zaměstnání nelze občanovi odepřít z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, členství nebo činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích a jiných sdruženích, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, zdravotního stavu, věku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, s výjimkou případů, kdy to stanoví zákon nebo je pro to věcný důvod spočívající v předpokladech, požadavcích a povaze zaměstnání, které by měl občan vykonávat a který je pro výkon tohoto zaměstnání nezbytný.

(2) Účastníkům právních vztahů vznikajících podle tohoto zákona není dovoleno činit nabídky zaměstnání, které jsou v rozporu s ustanovením odstavce 1

(3) ...

(4) ...

 

 

------------------------------------------------------------

 

ČÁST ČTVRTÁ

Zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností

 

§ 24

(znění po novele č. 474/2001 Sb.)

 

(3) Povinnost zaměstnávat občany se změněnou pracovní schopností ve výši povinného podílu plní zaměstnavatel

a)      zaměstnáváním občanů se změněnou pracovní schopností ve výši povinného podílu, nebo

b)      odebíráním výrobků od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se změněnou pracovní schopností nebo zadáváním výrobních programů těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků chráněných dílen provozovaných občanským sdružením,42) státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo církevní právnickou osobou nebo obecně prospěšnou společností43) nebo zadáváním výrobních programů těmto subjektům, nebo

c)      odvodem do státního rozpočtu; výše tohoto odvodu činí ročně za každého občana se změněnou pracovní schopností, o kterého zaměstnavatel nesplnil povinný podíl, 1,50 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované a zveřejňované Ministerstvem práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů za 1. až 3. čtvrtletí roku, v němž nebyl povinný podíl naplněn.Povinný podíl může zaměstnavatel plnit kombinací všech tří výše uvedených způsobů.