Zákon č. 147/2010 Sb.

      Parlamentu České republiky

      , kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů

 

Schváleno: 21.04.2010 Rozesláno/platnost od: 20.05.2010 Účinnost od: 20.05.2010

Uveřejněno v č. 52/2010 Sbírky zákonů na straně 1906

Pozn.: Ustanovení části druhé nabývá účinnosti dnem vyhlášení zákona. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.8.2010.

 

 

Čl. IV

 

  Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 272/2009 Sb. a zákona č. 326/2009 Sb., se mění takto:

 

  1. V § 19 odst. 1 písm. i) se slova „anebo podporuje, propaguje nebo sympatizuje s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob“ zrušují.

 

  2. V § 19 odst. 1 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

 

„m) podporuje, propaguje nebo sympatizuje s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.“.

 

  3. V § 143 odst. 8 se za větu první vkládá věta „Na výsluhové náležitosti nemá nárok též voják, který byl propuštěn ze služebního poměru podle § 19 odst. 1 písm. m).“.