Nařízení vlády

č. 223/2010 Sb.

o katalogu prací vojáků z povolání

 

  A. OZBROJENÉ SÍLY ČESKÉ REPUBLIKY

 

(…)

 

  V. Jedenáctá platová třída

 

  1. Řízení, velení a zajišťování úkolů praporu, oddílu, regionálního úřadu vojenské dopravy, střediska obsluhy výcvikových vojenských zařízení nebo vojenských útvarů jim na roveň postavených (velitel, zástupce velitele, náčelník štábu).

 

  2. Řízení, velení a zajišťování úkolů základen podřízených základnám logistiky s celoarmádní působností nebo veterinární základny (náčelník, zástupce náčelníka).

 

  3. Řízení podsystému v rámci operačně taktického velitelství s užší působností do podřízených vojenských útvarů nebo zajišťujících chod vlastního ředitelství nebo velitelství (náčelník oddělení, náčelník skupiny, náčelník služby, vedoucí starší důstojník - specialista).

 

  4. Řízení rozhodujících podsystémů v rámci základny (náčelník logistiky, náčelník úseku, náčelník oddělení).

 

  5. Řízení a koordinace složitých činností se značnou psychickou námahou ve zvláštních vývojových, výrobních, technických, technologických nebo obdobných pracovištích.

 

  6. Vykonávání činnosti stálého operačního dozorčího Generálního štábu Armády České republiky.

 

  7. Řízení složitých podsystémů a plnění úkolů v rámci střediska velení, řízení nebo uvědomování vzdušných sil (náčelník oddělení, náčelník skupiny, velitel směny, starší důstojník).

 

  8. Řízení a velení letkám logistiky letectva v leteckých základnách (velitel, zástupce velitele).

 

  9. Řízení rozhodujících podsystémů velitelství výcviku Vojenské akademie Vyškov, vojenské střední školy, skupin na ředitelství nebo operačně taktickém velitelství (náčelníci rozhodujících oddělení a skupiny, náčelník logistiky vojenské střední školy).

 

  10. Řízení a zajišťování činnosti vybraných provozních středisek vojenských ubytovacích a stavebních správ (náčelník, vedoucí střediska).

 

  11. Řízení duchovní služby u vojenského útvaru nebo vojenského zařízení a zajišťování styku s jednotlivými církvemi působícími na daném teritoriu (kaplan).

 

  12. Řízení podsystému v rámci velitelství Hradní stráže pro zabezpečení odborné oblasti a plnění specifických úkolů Hradní stráže (náčelník skupiny, právní poradce).

 

  13. Zajišťování a výkon specializované pyrotechnické činnosti při vyhledávání, manipulaci, delaboraci nebo zneškodňování munice, výbušnin, trhavin nebo nástražných výbušných systémů.

 

  14. Určování způsobu likvidace veškeré munice, výbušnin nebo výbušných předmětů.

 

  15. Provádění pokusné delaborace neznámé munice s následným zjišťováním konstrukce a charakteru výbušných elementů.

 

  16. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů operačně taktického velitelství s veřejností a hromadnými sdělovacími prostředky zejména ve věcech důležitého významu nebo publicistické činnosti anebo vystupování v hromadných sdělovacích prostředcích (tiskový mluvčí).

 

  17. Komplexní výkon interního auditu operačního velitelství.

 

  18. Provádění dílčích a analytických prací pro výkon interního auditu ozbrojených sil nebo výkon jednotlivých typů interního auditu v ozbrojených silách České republiky.

 

  19. Tvorba koncepce organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání vojáků a zaměstnanců Ministerstva obrany nebo metodické usměrňování a koordinace personální správy Armády České republiky.

 

(…)

 

  VII. Třináctá platová třída

 

  1. Řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů brigády, letecké základny, základny komunikačních a informačních systémů s celoarmádní působností, Hradní stráže, Posádkového velitelství Praha a základny logistiky s celoarmádní působností (velitel, náčelník, zástupce velitele, zástupce náčelníka, náčelník štábu).

 

  2. Řízení, velení a všestranné zabezpečování řízení služby letového provozu Armády České republiky (náčelník, zástupce náčelníka).

 

  3. Stanovení koncepce a koordinace ochrany lidských práv a svobod v působnosti Ministerstva obrany.

 

  4. Stanovení priorit výstavby Ministerstva obrany a jejich zabezpečení v systému obranného plánování České republiky.

 

  5. Zpracovávání hlavních dokumentů České republiky v systému obranného plánování NATO.

 

  6. Vytváření strategie obrany a bezpečnostní politiky České republiky ve vymezeném teritoriu anebo oblasti nebo koordinace plnění cílů bezpečnostní politiky České republiky a obranné politiky NATO.

 

  7. Tvorba koncepce a koordinace činnosti Ministerstva obrany v oblasti vyzbrojovací politiky, příprava a realizace řízení projektů strategických zakázek se zásadním vlivem na bezpečnostní a obrannou politiku České republiky včetně spolupráce s obranným průmyslem a s členskými státy NATO a Evropské unie.

 

  8. Tvorba koncepce zapojení Ministerstva obrany do činností v rámci OSN a OBSE, zejména do procesů kontroly zbrojení, odzbrojení a spolupráce v oblasti vojenské bezpečnosti a vytváření evropských bezpečnostních struktur.

 

  9. Tvorba koncepce přípravy k obraně České republiky v působnosti Ministerstva obrany nebo jiného ústředního správního úřadu a zajišťování souladu mezi koncepcí obrany České republiky a koncepcí rozvoje Ministerstva obrany.

 

  10. Koordinace zpracovávání materiálů a podkladů pro jednání Bezpečnostní rady státu.

 

  11. Řízení rozhodujících podsystémů v rámci ředitelství a operačně taktického velitelství s působností směřující do celé struktury podřízených svazků nebo vojenských útvarů (náčelník správy, náčelník sekce, náčelník odboru na ředitelství nebo operačně taktickém velitelství).

 

  12. Tvorba koncepce bezpečnostní politiky pro dané teritorium.

 

  13. Řízení duchovní služby Ministerstva obrany a zajišťování styku s jednotlivými církvemi působícími na území České republiky a zajišťování styku s ostatními duchovními službami NATO (hlavní kaplan).

 

  14. Tvorba koncepce mediální politiky a mediálních strategií Ministerstva obrany nebo Armády České republiky, utváření rozsáhlé komunikační soustavy a koordinace jejího začleňování do jednotného systému v působnosti Ministerstva obrany.

 

  15. Tvorba koncepce personální správy Ministerstva obrany.