Vyhláška č. 10/1971 Sb.
ministerstva financí České socialistické republiky,
kterou se provádí zákon České národní rady č. 120/1970 Sb., o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 04.02.1971
Účinnost od: 22.02.1971
Zrušeno: 01.01.1972

Uveřejněno v č. 2/1971 Sbírky zákonů na straně 25

Zrušen předpisem: 113/1971 Sb.

Čl.3

K § 4 zákona

U církví a jejich organizací se do základu daně ze zisku nezahrnují příspěvky členů církví, dary, výnosy kostelních sbírek a úplaty za církevní úkony.Zákon č. 113/1971 Sb.
Federálního shromáždění
o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení

Schváleno (Vydáno): 07.10.1971
Účinnost od: 01.01.1972
Zrušeno: 01.01.1983

Uveřejněno v č. 30/1971 Sbírky zákonů na straně 573

Zrušen předpisem: 164/1982 Sb.

§ 2

Poplatníci důchodové daně

(1) Dani podléhají:

g) jiné organizace než socialistické, jsou-li právnickými osobami;
viz prov. vyhl. c. 114/1971 Sb.

§ 4

Základ daně

(7) U poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. g) je základem daně:
  • a) zisk z činnosti a z hospodaření s majetkem zvýšený o daň podle tohoto zákona včetně příslušenství, která snížila zisk, o odpisy základních prostředků účtované na vrub zisku, pokud převyšují odpisovou sazbu stanovenou pro socialistické organizace, o neprokázané náklady a o náklady, které nejsou nutné na dosažení nebo zajištění příjmů; u církví a jejich organizací se do základu daně nezahrnují příspěvky členů církví, dary, výnosy kostelních sbírek a úplaty za církevní úkony;
  • b) 30 % nákladů na hrubé mzdy, jestliže základ daně podle písmena a) by činil méně než 30 % nákladů na hrubé mzdy nebo vykazuje-li poplatník ztrátu; toto ustanovení se nevztahuje na církevní organizace.

Vyhláška č. 114/1971 Sb.
federálního ministerstva financí
, kterou se provádí zákon o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení

Schváleno (Vydáno): 13.10.1971
Účinnost od: 01.01.1972
Zrušeno: 01.01.1983 předpisem: 164/1982 Sb.

Čl.1

Poplatníci důchodové daně
(K § 2 zákona)

(4) Jinými organizacemi než socialistickými, které jsou právnickými osobami (§ 2 odst. 1 písm. g) zákona) se rozumějí zejména církevní organizace, spolky, nadace, společnosti s ručením omezeným apod. Daňová povinnost těchto organizací není dotčena, je-li na jejich majetkovou podstatu zavedena národní správa.Zákon č. 164/1982 Sb.
Federálního shromáždění
o důchodové dani

Schváleno (Vydáno): 15.12.1982
Účinnost od: 01.01.1983
Zrušeno: 01.01.1990

Uveřejněno v č. 35/1982 Sbírky zákonů na straně 753

Zrušen předpisem: 156/1989 Sb.
Zrušen předpisem: 157/1989 Sb.

§ 3

Předmět daně

(4) U církví a jejich organizací nejsou předmětem daně příspěvky členů církví, dary, výnosy kostelních sbírek a úplaty za církevní úkony.

§ 4

Základ daně

(6) U poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. g) s výjimkou církví a jejich organizací a u malých družstev služeb činí základ daně nejméně 30 % nákladů na hrubé mzdy.


Vyhláška č. 167/1982 Sb.
federálního ministerstva financí
, kterou se provádí zákon o důchodové dani

Schváleno (Vydáno): 16.12.1982
Účinnost od: 01.01.1983
Zrušeno: 01.01.1990

Uveřejněno v č. 35/1982 Sbírky zákonů na straně 794

Zrušen předpisem: 157/1989 Sb.

Čl.1

(k § 2 zákona)

(1) Jinými organizacemi než socialistickými, které jsou právnickými osobami [§ 2 odst. 1 písm. g) zákona] jsou zejména církve a církevní organizace, náboženské společnosti, spolky a nadace.