Zákon č. 106/1949 Sb.
Národního shromáždění
o započtení příjmů ze soukromé výdělečné činosti na doplatky služebních příjmů a odpočivných platů některých veřejných zaměstnanců

viz § 5 lit. e)

zpet na puvodni stranku


Schváleno (Vydáno): 23.03.1949 
Účinnost od: 24.04.1949

              106/1949 Sb.
               ZÁKON
           ze dne 23. března 1949
    o započtení příjmů ze soukromé výdělečné činnosti
      na doplatky služebních příjmů a odpočivných
       platů některých veřejných zaměstnanců.

   Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na
tomto zákoně:

               § 1 

   (1) Vznikl-li veřejnému zaměstnanci, který byl v době mezi 5.
květnem 1945 a 8. srpnem 1948 odstraněn z výkonu činné služby z
důvodů ochrany nebo zabezpečení lidově demokratického zřízení nebo
očisty veřejného života anebo z jiných veřejných zájmů nebo který
nebyl pro některý z těchto důvodů v uvedené době k výkonu činné
služby připuštěn, nárok na doplatek služebních příjmů, snižuje se
tento nárok o úhrn příjmů, kterých veřejný zaměstnanec dosáhl tím,
že se v době, kdy byl mimo veřejnou činnou službu, věnoval
soukromé výdělečné činnosti.

   (2) Odstraněním z výkonu činné služby podle odstavce 1 se
rozumějí nejen suspense nebo dání na dovolenou s čekatelným, ale
též jakékoliv jiné opatření, mající obdobný účel, i když nemělo
předepsaných formálních náležitostí.

   (3) Příjmem ze služebního poměru podle odstavce 1 se rozumí
čistý služební plat (příjem jemu odpovídající) a z ostatních
služebních příjmů ty, jež jsou vázány na skutečný výkon služby.

   (4) Do úhrnu příjmů ze soukromé výdělečné činnosti podle
odstavce 1 buďtež zahrnuty nejen jakkoliv označené čisté příjmy
peněžité (odměny, remunerace, provise a pod.), ale i příjmy
naturální a výhody poskytnuté za vykonané služby místo hotové
úplaty, a to v obecné hodnotě platné v rozhodné době. 

               § 2 

   (1) Veřejní zaměstnanci, kterým vznikl nárok podle § 1, odst.
1, jsou povinni na úřední výzvu oznámiti do 60 dnů výši příjmů,
kterých dosáhli ze soukromé  výdělečné činnosti, po případě
předložiti v téže lhůtě prohlášení o tom, že za dobu, kdy byli
mimo činnou službu, žádných soukromých výdělečných příjmů neměli.

   (2)  Ustanovení odstavce  1 platí  obdobně pro veřejné
zaměstnance, kteří byli z důvodů uvedených v § 1, odst. 1 nejdříve
mimo činnou službu a byli poté z jakýchkoliv příčin přeloženi do
výslužby. 

               § 3 

   (1) Nesprávné údaje v oznámení nebo prohlášení učiněném podle
§ 2 se stíhají bez újmy případného soudního trestního řízení
disciplinárně (kárně).

   (2) Neučiní-li zaměstnanec, na něhož se vztahuje ustanovení
§ 1, odst. 1, oznámení nebo prohlášení podle § 2 ve stanovené
lhůtě, má se za to, že se jeho příjmy ze soukromé výdělečné
činnosti za dobu, kdy činnou službu nevykonával, rovnaly služebním
příjmům, které by mu jinak v rozhodné době příslušely. Na tento
následek zmeškání zákonné lhůty budiž zaměstnanec v úřední výzvě
podle § 2, odst. 1 výslovně upozorněn.

   (3) V případech hodných zvláštního zřetele může osobní úřad
(poslední osobní úřad) prominouti účinky spojené se zmeškáním
lhůty podle odstavce 2. 

               § 4 

   (1)  Byla-li  veřejnému  zaměstnanci  vyplacena  částka
převyšující doplatek, který mu přísluší podle § 1, odst. 1, budiž
mu rozdíl (přeplatek) sražen z jeho služebního nebo odpočivného
platu. Zaměstnanci mohou býti povoleny přiměřené měsíční splátky,
avšak jen tak, aby přeplatek byl splacen nejdéle do 3 roků ode dne
vyhlášení tohoto zákona.

   (2) V případech hodných zvláštního zřetele může ústřední úřad
v dohodě s ministerstvem financí, u zaměstnanců svazků lidové
správy krajský národní výbor, upustiti zcela nebo zčásti od
vymáhání přeplatků podle odstavce 1. 

               § 5 

   Veřejnými zaměstnanci podle tohoto zákona se rozumějí:
a) zaměstnanci státu,
b) zaměstnanci svazků lidové správy a jiných veřejnoprávních
  korporací nebo nadací,
c) zaměstnanci ústavů, podniků, fondů nebo zařízení, jež náležejí
  subjektům uvedeným pod písm. a) a b) nebo jsou jimi spravovány,
d) zaměstnanci, na něž se vztahuje učitelský zákon,
e) duchovní církví a náboženských společností státem uznaných, po
  případě recipovaných, pokud jim přísluší nárok na státní
  příspěvek (kongruu),
f) profesoři a učitelé diecésních učilišť theologických podle
  § 211 platového zákona. 

               § 6 

   (1)  Tento zákon  platí přiměřeně  pro bývalé  veřejné
zaměstnance, dále pro případy, kdy veřejnému zaměstnanci, který
byl mimo veřejnou službu v době vyznačené v § 1, odst. 1, vznikne
nárok na doplatky až za účinnosti tohoto zákona a pro případy, kdy
bude veřejný zaměstnanec odstraněn z činné služby z důvodů
vyznačených v § 1, odst. 1 za účinnosti tohoto zákona.

   (2) U bývalých zaměstnanců učiní potřebné opatření podle
tohoto zákona  jejich poslední osobní  úřad. Pokud zjištěný
přeplatek (§ 4, odst. 1) nebude vrácen ve stanovené lhůtě, zařídí
poslední osobní úřad jeho vymáhání na bývalém zaměstnanci. 

               § 7 

   Rozhodnutí učiněná před účinností tohoto zákona podle § 4,
odst. 3 nařízení Slovenské národní rady ze dne 23. srpna 1945, č.
99 Sb. n. SNR, o úpravě služebního poměru státních a veřejných
zaměstnanců, zůstávají v platnosti. 

               § 8 

   Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej
všichni členové vlády.

             Gottwald v. r.
             Dr. John v. r.
             Zápotocký v. r.
Široký v. r.           Kopecký v. r.
Fierlinger v. r.         Kliment v. r.
Dr. Ševčík v. r.         Ďuriš v. r.
Dr. Dolanský v. r.        Krajčír v. r.
Dr. Clementis v. r.       Petr. v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.     Dr. Ing. Šlechta v. r.
Dr. Gregor v. r.         Dr. Neuman v. r.
Nosek v. r.           Erban v. r.
Kabeš v. r.           Plojhar v. r.
Dr. Nejedlý v. r.        Ing. Jankovcová v. r.
Dr. Čepička v. r.        Dr. Šrobár v. r.