Vyhláška č. 88/2011 Sb.

      Ministerstva vnitra

      o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu

 

Schváleno: 28.03.2011 Rozesláno/platnost od: 01.04.2011 Účinnost od: 01.05.2011

Uveřejněno v č. 33/2011 Sbírky zákonů na straně 906

 

 

§ 3

 

Pořízení údaje o zobrazení obličeje

 

  (1) Při pořizování údaje o zobrazení obličeje je obličej cizince snímán v předním čelném pohledu tak, aby středová vertikální rovina obličeje byla prodloužením vertikální roviny objektivu digitálního fotoaparátu a horizontální rovina obličeje tvořená očima byla prodloužením horizontální roviny objektivu digitálního fotoaparátu a aby pohled cizince směřoval do objektivu digitálního fotoaparátu. Cizinci může být umožněno při snímání zobrazení obličeje mít brýle s tmavými skly pouze v případě, že je nevidomý, a pokrývku hlavy pouze v případě, že ji používá ze zdravotních nebo náboženských důvodů, přičemž pokrývkou hlavy nesmí být zakryt obličej tak, aby byla znemožněna nebo znesnadněna identifikace cizince. Zobrazení obličeje musí splňovat technické parametry podle přímo použitelného předpisu Evropské unie3).

 

  (2) Při pořizování údaje o zobrazení obličeje je obličej cizince snímán tak, aby byl zachycen neutrální výraz obličeje a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy.

 

  (3) Údaj o zobrazení obličeje cizince se do nosiče dat průkazu o povolení k pobytu zpracuje i tehdy, neodpovídá-li z důvodu neobvyklých anatomických nebo fyziologických předpokladů cizince v plném rozsahu požadavkům podle odstavce 1 nebo 2.

 

____________________

 

3) Rozhodnutí Komise 2009/3770/ES, kterým se upravují technické specifikace pro jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí.