zpet na puvodni stranku

111
Zákon
ze dne 20. února 1919,

jímž se doplňuje § 303 tr. z. č. 117/1852 ř.z.

Na základě usnesení Národního shromáždění nařizuje se:

Článek 1

§ 303 zákona trestního ze dne 27. května 1852, z. ř. č. 117, zní:

§ 303

e) Urážka církve nebo společnosti náboženské
zákonně uznané

Kdo veřejně nebo před několika lidmi, nebo v dílech tiskových, rozšiřovaných vyobrazeních nebo spisech posmívá se učení, obyčejům nebo zřízením církve nějaké nebo společnosti náboženské, státem zákonně uznané, nebo je zlehčiti hledí, anebo kdo nějakého jejich služebníka náboženského při výkonu obřadů bohoslužebných urazí nebo se v čas veřejného provozování náboženství tou měrou neslušně chová, že z toho jiným vzejíti může pohoršení, dopouští se přečinu, ač ne- ní-li čin ten zločinem rušení náboženství (§ 122), a potrestán býti má tuhým vězením od jednoho do šesti měsíců.

Stejně buď pro přečin, pokud tu není těžšího trestního činu, po- trestán duchovní kteréhokoliv vyznání nebo jiná osoba v podobné fun- kci činná, která při úkonu náboženském, zejména při vykonávání úřadu kazatelského, při náboženském vyučování nebo cvičení, při procesí, pouti nebo podobných shromážděních, promlouvá o věcech státního nebo politického života, kritisuje platné nebo navrhované zákony nebo na- řízení vládní, doporučuje určité politické organisace nebo strany, proti určitým politickým organisacím nebo stranám brojí, tisk urči- tého politického směru doporučuje nebo odmítá, do volebního zápasu ať ve prospěch ať ke škodě některých kandidátů nebo stran zasahuje.

Článek II

Zákon tento nabývá účinnosti čtrnáctým dnem po vyhlášení.

Článek III

Provedením tohoto zákona se pověřují ministři spravedlnosti, vnitra a školství.

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.
v zastoupení min. předsedy a jako ministr vnitra
Dr. Soukup v. r.
Habrman v. r.


Pozn:
  • Trestní zákon č. 117/1852 ř.z. byl zrušen zákonem č. 86/1950 Sb. s účinností k 1.8.1950
  • § 303 v tomto znění byl platný a účinný od účinnosti této novely do 23.10.1948 (tj. do účinnosti zákona č. 231/1938 Sb.), kdy byl vypuštěn druhý odstavec tohoto ustanovení.
  • Související ustanovení jsou dostupná zde: TZ z r. 1852