Zákon č. 111/1998 Sb.
Parlamentu České republiky
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 22.04.1998
Účinnost od: 01.07.1998
Uveřejněno v č. 39/1998 Sbírky zákonů na straně 5388

Pozn.: ust. §§ 1 až 82, 84 až 99, 101 až 107 a § 108 odst. 2 nabývají účinnosti až dnem 1.1.1999, ust. § 108 odst. 3 až dnem 31.12.2001;


§ 33

Vnitřní předpisy fakulty

(1) Vnitřní předpisy fakulty upravují záležitosti fakulty spadající do její samosprávné působnosti a její vztah k veřejné vysoké škole, pokud nejsou upraveny zákonem.

(2) Vnitřními předpisy fakulty jsou

  • a) statut fakulty,
  • b) studijní a zkušební řád fakulty, pokud se fakulta neřídí studijním a zkušebním řádem veřejné vysoké školy,
  • c) stipendijní řád fakulty, pokud se fakulta neřídí stipendijním řádem veřejné vysoké školy,
  • d) volební a jednací řád akademického senátu fakulty,
  • e) jednací řád vědecké rady fakulty,
  • f) disciplinární řád pro studenty,
  • g) další předpisy, pokud tak stanoví statut fakulty.

(3) Na obsah statutu fakulty se vztahuje přiměřeně § 17 odst. 2.

(4) Vnitřní předpisy teologických fakult se předkládají ke schválení akademickému senátu vysoké školy po jejich schválení příslušnou církví nebo náboženskou společností, pokud je povinnost schválení zakotvena ve vnitřních předpisech této církve nebo náboženské společnosti.