Zákon

ze dne 1. srpna 1895, č. 113 ř.z.,

Civilní řád soudní

 

§ 100

 

Čas doručování

 

V neděli a ve svátek smí se státi doručení, pokud se nekoná poštou, toliko se soudcovským svolením. Dovolení toto může býti dáno předsedou senátním i předsedou soudu procesního nebo soudu okresního, v jehož obvodě má býti doručení vykonáno, a budiž na písemnosti doručované vyznačeno.

 

§ 221

 

V neděli a na hod Boží vánoční nesmějí býti roky konány. Položiti rok na jiný svátek dovoleno jest jen při nebezpečí v prodlení.

 

Nařízením bude ustanoveno, které dny sluší se pokládati za svátky ve smyslu tohoto zákona. (za první republiky se tak stalo zákonem ze dne 3. dubna 1925 ř. 65 Sb. z. a n. o svátcích a památných dnech Republiky Československé).

 

Dny označené nařízením jakožto sváteční sluší za takové považovati i tehdy, když byly církevními úřady zrušeny.

 

§ 320

 

Jako svědkové nesmějí býti vyslýcháni:

...

2. duchovní o tom, co jim ve zpovědi nebo jinak pod pečetí duchovní mlčenlivosti bylo svěřeno.

...

 

§ 372

 

Strany, proti jichž výslechu nebo vzetí do přísahy jest některý z důvodů vyloučení podle §§ 320 ...., nesmějí býti vyslýchány za příčinou důkazu.