Zákon č. 114/1992 Sb.
České národní rady
o ochraně přírody a krajiny

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 19.02.1992
Účinnost od: 01.06.1992
Uveřejněno v č. 28/1992 Sbírky zákonů na straně 666

§ 23

Právo vlastnictví k některému majetku
v národních parcích

Lesy, lesní půdní fond, vodní toky a vodní plochy na území národních parků, které jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ve státním vlastnictví, nelze zcizit. Tím nejsou dotčena práva fyzických a právnických osob podle předpisů o majetkové restituci.13)

------------------------------------------------------------------
13)př. zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, zákon č. 403/1990 Sb., o odstranění některých majetkových křivd, zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.