zákon ze dne 28. března 1918, č. 115 ř.z.,
kterým se ustanovují zvýšení nejnižšího příjmu a odpočivných platů katolických duchovních správců, jakož i nejnižšího příjmu hodnostářů kanovníků u metropolitních, katedrálních a konkatedrálních kapitol katolické církve latinského, řeckého a arménského ritu.

článek 1.

§ 1

Kongruy, stanovené v obrazci I. zákona ze dne 19. září 1898 z.ř. č. 176, o dotaci katolického duchovenstva v duchovní správě se vyšují, a to:
 • a) samostatných duchovních správců
  z 1200 K na 2000 K
  z 1400 K na 2200 K
  z 1600 K na 2400 K
  z 1800 K na 2600 K
  z 2000 K na 2800 K
  z 2400 K na 3000 K
  z 3600 K na 4200 K

 • b) pomocných kněží
  z 600 K na 1200 K
  z 700 K na 1300 K
  z 800 K na 1400 K
  z 1000 K na 1600 K

Pomocným kněžím, kteří dle pravidla nebo dle obyčeje jsou povinni vésti vlastní domácnost, zvyšují se výše uvedené sazby kromě toho o dalších 300 K.

§ 2

§ 2 odst. 2 zákona ze dne 19. září 1898, z.ř. č. 176, mění se a bude zníti takto:
"Tento nejnižší příjem zvyšuje se, pokud jde o systemisované pomocné kněze, kterým jsou svěřeny úkony správy duchovní při některém kostele mimo farní místo a kteří u něho mají své sídlo úřední, pak pro sborové vikáře u dómu, jakožto pomocné kněze systemisované, o 320 K."

§ 3

§ 10 odstavec 1 a 2 zákona ze dne 19. září 1898, z.ř. č. 176, mění se a bude zníti takto:
" Zastavitelé (provisorové) uprázdněných obročí obdrží svůj plat z náboženských fondů Tento plat řídí se podle výše kongruy, která dle obrazce I. příslluší tomuto obročí, a činí při obročích s kongruou 2000 K stočtyřicet (140) korun, při obročí s kongruou 2200 K stopadesát (150) korun a při obročích s kongruou 2400 a 2600 K stosedmdesát (170) korun a při obročích s kongruou 2800 K nebo více stodevadesát (190) korun měsíčně. Nezávisle na tomto platu obdrží zastavitelé uprázdněných obročí přídavek ročních K 300.- K z náboženských fondů."

§ 4

Obrazec II. zákona ze dne 19. září 1898, z.ř. č. 176, pokud jde o duchovní správce vstupující do výslužby po pčátku působnosti tohoto zákona, mění se takto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------
OBRAZEC II.
k vyměřování platů duchovním správcům, již stali ke službe neschopnými

Při službě v duchovní správě nebo v jiné veřejné církevní službě

zde tabulka ke stažení ve formátu MS-Word 6.0

Duchovní správcové, kteří před počátkem působnosti tohoto zákona vstoupili do výslužby, obdrží k dosavadním odpočivným platům roční přídavek 400 K z náboženských fondů

§ 5

Zrušen zákonem č. 84/1920 Sb. z. a n. a nahrazen tímto zněním: "Je-li duchovní správce převzatý do výslužby stižen zvláštní tělesnou vadou, nebo ze zvláštních zřetele hodných důvodů. může mu ministr školství a národní osvěty povoliti vyjimečně vyšší výslužné, než jak předepsáno zákonem, avšak nejvýše 3.000.- Kč."

--------------------------------------
ČLÁNEK II.

§ 1

Zákonitě stanovený nejnižší příjem zvyšuje se světským a řádovým kněžím, pokud mají dle zákona ze dne 19. září 1898 č. 176 ř.z. nárok na doplnění tohoto příjmu, po 3.,6.,9.,12.,15.,19.,23.,27.,31. a 35. roce služby, již dokonali před nebo pod počátku působnost tohoto zákona v duchovní správě nebo v některé jiné veřejné církevní službě, pokaždé o dve stě (200) korun.

§ 2

Nárok na toto zvýšení počíná se dnem působnosti tohoto zákona a budoucně prvním dnem měsíce jdoucího po dovršení rozhodného služebního času.

Zvýšení nejnižšího příjmu, připadající na základě předchozích ustanovení, přísluší také po převzetí do výslužby jako zvýšení zákonitě stanoveného odpočinkového platu.

Toto zvýšení bude uhrazeno, pokud není uhrazeno příjmy s duchovním úřadem spojenými, z náboženských fondů, pokud se týče státní dotace jejich.

§ 3

Toto zvýšení bude zastaveno na vždy nebo na určitý čas, bylo-li tak rozhodnuto v řádném řízení. (§ 27 zákona č. 50/1874 ř.z.)

Prominouti následky takového nálezu je přípustno za souhlasu diecésního biskupa

-------------------------------------
ČLÁNEK III.

Hodnostářům a sídelním kanovníkům státně uznaného osobního stavu metropolitní, katedrální a konkatedrální kapitoly zvyšují se obnosy nejnižšího příjmu v § 1 zákona ze dne 7. ledna 1894 z.ř. č. 15 stanovené, a to:
z 2400 K na 3600 K
z 2800 K na 4000 K
z 3200 K na 4400 K
z 3600 K na 4800 K
z 4000 K na 5000 K

------------------------------------
ČLÁNEK IV.

§ 1

Církevním osobám úředním, ve článku III. označeným, náleží zvýšení nejnižšího příjmu tam stanoveného výměrou a za předpokladů článků II. nynejšího zákona dle míry a délky let, jež před dosažením tohoto úřadu dovršili v duchovní správě nebo v jiné veřejné církevní službě. Za léta dovršená ve vlastnosti profesora bohosloví náleží tato zvýšení však výměrou osobních služebních přídavků starobních, připadlých po čas takové služby.

Rovněž zvyšuje se zaručená nejnižší výměra platu takovým úředním osobám, pokaždé po pěti služebních letech, dovršených v kapitole před časem nebo od času působnosti tohoto zákona a to i včetně do 25. roku této služby pokaždé o čtyry sta (400) korun.

§ 2

Nárok na tato zvýšení počíná se dnem působnosti tohoto zákona a budoucně prvním dnem měsíce, jdoucím po dovršení rozhodného služebního času.

Zvýšení v § 1 stanovená, pokud nejsou uhrazena platy s duchovním úřadem stále spojenými, budou uhrazena z náboženských fondů, pokud se týče ze státní dotace jejich.

-------------------------------------
ČLÁNEK V.

Nárok na zvýšení nejnižšího příjmu dle tohoto zákona příslušející buď uplatněn tím, že bude předloženo přiznání nebo, je-li již tu, že se učiní oznámení. Přiznání, pokud se týče oznámka, buďte ve lhůtě dvou měsíců - úředními osobami ve článku III. označenými do tří měsíců - ode dne nápadu zvýšení podány u ordinariátu.

Ze závažných důvodů lze tuto lhůtu prodloužiti

Zvýšení, pokud se týče část jeho platy s duchovním úřadem spojenými neuhrazená buďte přiznány ode dne svého nápadu, bylo-li přiznání (oznámka) podáno v zákonité nebo prodloužené lhůtě. Má-li býti podáno přiznání a bylo-li podáno po uplynutí zákonité nebo prodloužené lhůty, buď zvýšení zcela nebo částečně přiznáno ode dne, kdy dojde fase zemského politického úřadu.

-------------------------------------
ČLÁNEK VI.

Tento zákon nabývá moci a působí ode dne 1. ledna 1918. Téže doby pozbývá platnosti zákon ze dne 24. února 1907, z. ř. č. 56.

Přídavky, jež připadly základem ministerského nařízení ze dne 21. listopadu 1917, z. ř.č. 453, buďte částkami, připadajícími od 1. ledna 1918 do 30. června 1918, odpočtený od zvýšení příslušejících dle tohoto zákona.

-------------------------------------
ČLÁNEK VII.

Můj ministr věcí duchovních a vyučování a můj ministr financí jsou pověřeni, aby tento zákon uvedli v skutek.