Možnost stažení celého textu zákona ve formátu MS-Word 6.0/95 a vyšší
 Schváleno (Vydáno): 28.02.2001 Účinnost od: 01.06.2001
 Uveřejněno v č. 47/2001 Sbírky zákonů na straně 3014

 § 1-30 ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY
  § 30 Zrušovací ustanovení
  § 31 ČÁST DRUHÁ Změna zákona č. 68/1993 Sb., kterým se mění a 
     doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy, 
     ve znění pozdějších předpisů
  § 32 ČÁST TŘETÍ Změna zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, 
     dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších 
     předpisů
§ 33-34 ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
     pozdějších předpisů
  § 34 Přechodná ustanovení
  § 35 ČÁST PÁTÁ ÚČINNOST

             117/2001 Sb.
               ZÁKON
           ze dne 28. února 2001
     o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů
         (zákon o veřejných sbírkách)

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

              ČÁST PRVNÍ
             VEŘEJNÉ SBÍRKY

                § 1

   (1)  Veřejnou  sbírkou  je  získávání  a  shromažďování
dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu
přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména
humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo
sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního
prostředí (dále jen "sbírka"). Sbírku je oprávněna konat za
podmínek stanovených tímto zákonem pouze právnická osoba.

   (2) Sbírku není možné pořádat k účelu, který je v rozporu
s bezpečností státu, ochranou veřejného pořádku, ochranou majetku
nebo ochranou práv a svobod druhých.

   (3) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) hrubým výtěžkem sbírky veškeré peněžní příspěvky (dále jen
  "příspěvek") získané sbírkou, včetně úroků z vkladů příspěvků
  na bankovní účet,
b) náklady spojenými s konáním sbírky skutečně vynaložené náklady
  na její technické a organizační zajištění, zejména na založení
  a vedení bankovního účtu, vytištění sběracích listin nebo
  zajištění sběracích pokladniček (dále jen "pokladnička") a na
  propagaci sbírky,
c) čistým výtěžkem  sbírky částka získaná  odečtením nákladů
  spojených s konáním sbírky od hrubého výtěžku sbírky. 

                § 2

   Za sbírku se nepovažuje
a) shromažďování finančních prostředků, které konají politické
  strany nebo politická hnutí, spolky, společnosti, svazy, hnutí
  a jiná  občanská sdružení,  jakož i  odborové organizace,
  registrované podle zvláštních právních předpisů,1) mezi svými
  členy za účelem dosažení prostředků k plnění svých úkolů,
b) shromažďování finančních prostředků církvemi a náboženskými
  společnostmi,  registrovanými  podle  zvláštního  právního
  předpisu,2) k církevním a náboženským účelům, pokud se koná
  v kostelech, modlitebnách a jiných místech určených k provádění
  náboženských úkonů, bohoslužeb a obřadů.
------------------------------------------------------------------
1) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších
  předpisů.
  Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách
  a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení
  církví a náboženských společností. 

                § 3

   Konat sbírky může obec nebo kraj. Ostatní právnické osoby
mohou konat sbírky v případě, že mají na území České republiky
sídlo a splňují podmínky stanovené tímto zákonem pro obsah
čestného prohlášení [§ 5 odst. 4 písm. b)]. 

                § 4

   (1) Právnická osoba, která hodlá sbírku konat, (dále jen
"právnická osoba")  je povinna její  konání písemně oznámit
krajskému úřadu a v hlavním městě Praze Magistrátu hlavního města
Prahy, příslušnému  podle sídla právnické  osoby, (dále jen
"příslušný krajský úřad"), a to tak, aby tento úřad oznámení
o konání sbírky (dále jen "oznámení") obdržel nejpozději 30 dnů
přede dnem zahájení sbírky. Jsou-li splněny náležitosti oznámení
(§ 5 odst. 1 a 2) a neshledá-li příslušný krajský úřad důvody pro
to, že sbírku nelze konat (§ 6), osvědčí právnické osobě, která
konání sbírky oznámila, datum přijetí oznámení. Osvědčení musí být
právnické osobě doručeno do vlastních rukou nejpozději před
uplynutím třicátého dne ode dne přijetí oznámení splňujícího
předepsané náležitosti. Ve stejném termínu příslušný krajský úřad
zveřejní osvědčení na své úřední desce; dnem doručení osvědčení je
třetí den po jeho zveřejnění.

   (2) Uvede-li  právnická osoba v  oznámení důvody hodné
zvláštního zřetele, pro něž navrhuje zahájit sbírku ve lhůtě
kratší než 30 dnů od přijetí oznámení, například zmírnění následků
ozbrojeného konfliktu, živelní  pohromy nebo ekologické nebo
průmyslové havárie, anebo záchrana zdraví nebo života osoby,
příslušný krajský  úřad tyto důvody  bez zbytečného odkladu
přezkoumá,  stanoví  den  zahájení  sbírky svým rozhodnutím,
rozhodnutí zveřejní a doručí před uplynutím takto stanovené lhůty
právnické osobě; pro způsob zveřejnění a doručení rozhodnutí platí
obdobně odstavec 1 věty třetí a čtvrtá. Uvedené rozhodnutí
nahrazuje osvědčení podle odstavce 1. 

                § 5

   (1) Právnická osoba v oznámení uvede,
a) jde-li o obec nebo kraj,
  1. název a sídlo a připojí usnesení příslušného orgánu obce
   nebo kraje o souhlasu s konáním sbírky ne starší než 60 dnů,
  2. jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu
   starosty obce, jde-li o obec, nebo hejtmana kraje, jde-li
   o kraj, popřípadě  osob jimi pověřených  jednat jménem
   příslušného územního samosprávného celku ve věci sbírky,
b) jde-li o ostatní právnické osoby,
  1. název  (obchodní jméno),  sídlo a  identifikační číslo
   právnické osoby a jména, příjmení, data narození a místa
   trvalého pobytu  osob, které jsou  statutárními orgány
   právnické osoby nebo členy statutárního orgánu právnické
   osoby, a připojí originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu
   z obchodního nebo jiného zákonem stanoveného rejstříku ne
   starší než 90 dnů,
  2. jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu
   fyzické osoby, oprávněné jednat ve věci sbírky jménem
   právnické osoby, a připojí doklad o bezúhonnosti této
   fyzické osoby a její čestné prohlášení o tom, že proti ní
   není v okamžiku oznámení vedeno trestní stíhání; bezúhonnost
   se prokazuje výpisem z rejstříku trestů ne starším než
   1 měsíc; výpis se předkládá v originále nebo v úředně
   ověřené kopii.

   (2) Právnické osoby dále v oznámení uvedou
a) účel sbírky,
b) území, na němž se sbírka bude konat,
c) datum zahájení a ukončení sbírky,
d) způsob provádění sbírky,
e) název a adresu banky nebo její pobočky nebo pobočky zahraniční
  banky, u níž je zřízen bankovní účet ke shromažďování příspěvků
  získaných sbírkou, a číslo tohoto účtu, koná-li se sbírka
  způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 písm. a),
f) podmínky pro otevření a zjištění obsahu pokladniček, koná-li se
  sbírka způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 písm. c),
g) určení výše příspěvku při prodeji předmětů, v jejichž ceně je
  příspěvek zahrnut, nebo určení výše příspěvku na vstupenkách,
  koná-li se sbírka způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 písm. d) nebo
  e),
h) číslo pronajaté telefonní linky určené k získávání příspěvků,
  koná-li se sbírka způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 písm. f).

   (3) K oznámení právnická osoba připojí
a) vzor sběrací listiny, koná-li se sbírka způsobem uvedeným
  v § 9 odst. 1 písm. b),
b) souhlas Ministerstva zahraničních  věcí s konáním veřejné
  sbírky,  má-li být  výtěžku sbírky  použito v zahraničí;
  Ministerstvo zahraničních věcí posuzuje použití výtěžku sbírky
  v zahraničí z hlediska zahraničně politických zájmů České
  republiky a přijatých mezinárodních závazků, kterými je Česká
  republika vázána.

   (4) Právnická osoba, nejde-li o obec nebo kraj, k oznámení
dále připojí
a) potvrzení příslušného orgánu v místě sídla právnické osoby
  o tom, že nemá splatný daňový nedoplatek, a o tom, že nemá
  splatný nedoplatek na pojistném  a na penále na veřejné
  zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální
  zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
b) čestné prohlášení o tom, že nevstoupila do likvidace, nebyl na
  ni prohlášen konkurs nebo nebylo zahájeno vyrovnací řízení nebo
  nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek
  majetku anebo na ni nebyla vyhlášena nucená správa.

   (5) Právnická osoba je povinna nejpozději do 5 pracovních dnů
oznámit příslušnému krajskému úřadu každou změnu údajů uvedených
v oznámení nebo v dokladech, které k němu připojuje, podle
odstavců 1 až 4.

   (6) Nemá-li oznámení náležitosti stanovené v odstavcích
1 až 4, vyzve příslušný krajský úřad bez zbytečného odkladu
právnickou osobu, aby ve lhůtě, která musí odpovídat povaze
nedostatku v oznámení a zároveň nesmí být kratší než 5 pracovních
dnů, náležitosti oznámení doplnila. Doba, po kterou není výzvě
vyhověno, se do lhůty podle § 4 odst. 1 nezapočítává. Nedoplní-li
právnická osoba chybějící náležitosti oznámení ve lhůtě stanovené
ve výzvě, příslušný krajský úřad oznámení odloží a právnickou
osobu o tom vyrozumí. 

                § 6

   (1) V případě, že příslušný krajský úřad zjistí, že účel
oznámené sbírky je v rozporu s tímto zákonem nebo že právnická
osoba, která konání sbírky oznámila, nesplnila jiné podmínky
stanovené tímto zákonem, rozhodne, že sbírku nelze konat; odvolání
proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

   (2) Rozhodnutí podle odstavce 1 příslušný krajský úřad
zveřejní na své úřední desce. 

                § 7

   (1) Nerozhodne-li příslušný krajský úřad, že sbírku nelze
konat, sbírka může být propagována a její konání zahájeno nejdříve
dnem následujícím po uplynutí třicátého dne ode dne uvedeného
v osvědčení příslušného  krajského úřadu o  přijetí oznámení
splňujícího předepsané náležitosti podle § 4 odst. 1 a 2, pokud
tato lhůta nebyla v důsledku nezapočtení doby uvedené v § 5
odst. 6  větě druhé  prodloužena, popřípadě  dnem stanoveným
v rozhodnutí příslušného krajského úřadu podle § 4 odst. 2.

   (2) Sbírka musí být zahájena nejpozději do 120 dnů ode dne
oznámení příslušnému krajskému úřadu.  Pokud sbírka není ve
stanovené lhůtě zahájena, nelze ji již konat. 

                § 8

   (1) Právnická osoba musí písemně nebo ústně do protokolu
informovat příslušný krajský úřad  o zahájení sbírky, a to
nejpozději do 30 dnů ode dne jejího zahájení.

   (2) Konání sbírky skončí dnem uvedeným právnickou osobou
v oznámení podle § 5 odst. 2 písm. c), popřípadě dnem uvedeným
v rozhodnutí  příslušného krajského  úřadu (§  21 odst. 1),
nejpozději však do 3 let ode dne oznámení sbírky. 

                § 9

   (1) Sbírky se konají jedním nebo více z těchto způsobů:

a) shromažďováním  příspěvků na  předem vyhlášeném  zvláštním
  bankovním účtu (§ 23) zřízeném pro tento účel u banky, a to po
  dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky,
b) sběracími listinami,
c) pokladničkami v místech určených k přijímání příspěvků,
d) prodejem předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně,
e) prodejem  vstupenek  na  veřejná  kulturní nebo sportovní
  vystoupení anebo jiné všeobecně přístupné akce pořádané za
  účelem získání příspěvku, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně
  vstupenek, nebo
f) pronájmem telefonní linky určené ke shromažďování příspěvků
  z telefonního účtu, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání
  sbírky.

   (2) Ustanovení zákona o cenách o nepřiměřeném hospodářském
prospěchu3) se na výši částky placené na sbírku při prodeji podle
odstavce 1 písm. d) a e) nevztahuje.
------------------------------------------------------------------
3) § 2 odst. 3 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. 

               § 10

   (1) Sběrací listiny musí být postupně očíslovány, vydány jen
v jednom originálním  vyhotovení a opatřeny  otiskem razítka
a podpisy statutárních orgánů právnické osoby; musí dále obsahovat
a) název právnické osoby,
b) účel sbírky,
c) datum a označení příslušného krajského úřadu, kterému byla
  sbírka oznámena, a datum přijetí oznámení podle § 4 odst. 1,
d) území, na němž se sbírka bude konat, a dobu, po kterou se
  sbírka bude konat,
e) jméno, příjmení, popřípadě též titul a vědeckou hodnost a dále
  datum narození, místo trvalého pobytu a číslo občanského
  průkazu fyzické osoby pověřené konáním sbírky a pořadové číslo
  jí vydané plné moci (§ 14 odst. 1),
f) sloupec pro vyznačení výšky poskytnutých příspěvků a sloupec
  pro podpisy přispěvatelů.

   (2) Právnická osoba musí před zahájením sbírky předložit
obecnímu úřadu,  v územně členěném  statutárním městě úřadu
městského obvodu (městské části), v hlavním městě Praze úřadu
městské části, (dále jen "obecní úřad"), v jehož územním obvodu se
má sbírka konat, sběrací listiny mající náležitosti uvedené
v odstavci 1 se žádostí o ověření jejich počtu a náležitostí;
o ověřeném počtu sběracích listin vydá obecní úřad právnické osobě
potvrzení pro účely vyúčtování sbírky.

   (3) Koná-li sbírku sběracími listinami obec, předloží sběrací
listiny podle odstavce 2 příslušnému krajskému úřadu, koná-li
sbírku kraj, předloží sběrací listiny Ministerstvu vnitra (dále
jen "ministerstvo").

   (4) Fyzické osoby pověřené prováděním sbírky dbají, aby
přispěvatelé v příslušném  sloupci sběrací listiny vyznačili
poskytnutý příspěvek a podepsali se jménem a příjmením. 

               § 11

   (1) Provádí-li se sbírka pokladničkami, musí právnická osoba
předem oznámit jejich počet a umístění obecnímu úřadu, v jehož
územním obvodu budou pokladničky rozmístěny, nebo oznámit, že
pokladničky budou  přenosné, a zabezpečit  pokladničky proti
odcizení. Pokladničky musí právnická osoba dále zabezpečit proti
neoprávněnému otevření, a to  tak, aby bez porušení tohoto
zabezpečení nemohl být jejich obsah vyjmut; takto zabezpečené
pokladničky obecní úřad zapečetí.

   (2) Otevření pokladničky musí právnická osoba oznámit nejméně
3 pracovní dny předem, s uvedením data pracovního dne a hodiny,
obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu pokladničku umístila.

   (3) Otevření pokladničky musí být přítomni 2 oprávnění
zástupci právnické osoby a 1 zaměstnanec obce zařazený do obecního
úřadu. Koná-li sbírku obec, musí být přítomni 3 zástupci obce,
z nichž 1 je zaměstnancem obce zařazeným do obecního úřadu;
jde-li o sbírku kraje, 3 zástupci kraje, z nichž 1 je zaměstnancem
kraje zařazeným do krajského úřadu; zástupci si navzájem prokážou
svoji totožnost. V zápise o provedeném otevření pokladničky
potvrdí svými podpisy výši finanční částky vyjmuté z pokladničky.
Vyhotovený zápis je součástí dokladů předkládaných k provedení
kontroly vyúčtování sbírky.

   (4) Koná-li sbírku pokladničkami obec nebo kraj na svém
území, neoznamuje podle odstavce 1 umístění pokladniček a při
jejich otevření nepostupuje podle  odstavce 2. O provedeném
otevření pokladničky se vyhotoví zápis podle odstavce 3 s uvedením
míst, kde byly pokladničky umístěny. 

               § 12

   Provádí-li se sbírka prodejem předmětů, v jejichž ceně je
zahrnut příspěvek, vyznačí se na nich zřetelně výše tohoto
příspěvku, je-li to možné nebo účelné. Právnická osoba dále vyvěsí
v prostoru, kde se takové předměty prodávají, oznámení, v němž je
uvedeno, kdo sbírku koná, k jakému účelu, výše příspěvku a kterému
příslušnému krajskému úřadu byla sbírka oznámena. 

               § 13

   Při veřejných kulturních a sportovních vystoupeních nebo
jiných všeobecně přístupných akcích pořádaných za účelem získání
příspěvku uvede právnická osoba na vstupenkách výši příspěvku.
Dále vyvěsí u vchodu do prostoru, kde se takové vystoupení nebo
akce koná, na zřetelně viditelném místě oznámení, v němž je
uvedeno, kdo je pořadatelem takového vystoupení nebo akce, kterému
příslušnému krajskému úřadu byla sbírka oznámena, k jakému účelu
se koná a kolik vstupenek bylo vytištěno. Tyto údaje uvede
právnická osoba na všech veřejných oznámeních o takovém vystoupení
nebo akci. 

               § 14

   (1) Fyzická osoba pověřená konáním sbírky se na požádání
vykáže plnou mocí právnické osoby, která obsahuje jméno, příjmení,
popřípadě též titul a vědeckou hodnost a dále datum narození,
místo trvalého pobytu a číslo občanského průkazu této fyzické
osoby a údaje uvedené v § 10 odst. 1 písm. a) až d); plná moc musí
být opatřena  pořadovým číslem, podpisy  statutárních orgánů
právnické osoby a otiskem jejího razítka.

   (2) Prováděním sbírky nelze pověřit fyzickou osobu mladší
15 let a fyzickou osobu, která byla rozhodnutím soudu zbavena
způsobilosti k právním úkonům nebo jejíž způsobilost k právním
úkonům byla rozhodnutím soudu omezena. 

               § 15

   Sbírky prováděné sběracími listinami, prodejem předmětů nebo
vstupenek na veřejná kulturní a sportovní vystoupení nebo jiné
všeobecně přístupné akce, v jejichž ceně je zahrnut příspěvek, se
nesmějí konat v prostředcích veřejné dopravy a prostorách pro
cestující; v jiných veřejně přístupných prostorách je možno je
konat jen se souhlasem jejich provozovatele nebo majitele. 

               § 16

   V případě konání sbírky pronájmem telefonní linky k získávání
příspěvků z telefonního účtu je provozovatel telekomunikační sítě
povinen sdělit právnické osobě  konající sbírku zůstatek na
telefonním účtu, jestliže o to požádá. 

               § 17

   Právnická osoba  konající sbírku nesmí  zveřejňovat ani
poskytovat, nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu něco
jiného,  žádné údaje  o osobách,  které poskytly příspěvek,
s výjimkou údajů podle § 10 odst. 1 písm. f) nebo případů, kdy
s tím osoby, které poskytly příspěvek, předem vyslovily souhlas. 

               § 18

   Tatáž právnická osoba nesmí ke stejnému účelu konat několik
sbírek souběžně. Konání další sbírky ke stejnému účelu může
právnická osoba oznámit příslušnému krajskému úřadu až po ukončení
a řádném vyúčtování předchozí sbírky. 

               § 19

   (1) Změnit účel konané sbírky lze pouze v případě, že původní
účel sbírky zanikl. Pokud účel sbírky zanikl před jejím zahájením,
sbírka se nezahájí. Právnická osoba, která hodlá pokračovat
v konání sbírky pro změněný účel, je povinna dosavadní konání
sbírky zastavit a tuto skutečnost spolu s oznámením změny účelu
sbírky písemně oznámit příslušnému krajskému úřadu tak, aby
oznámení změny účelu sbírky obdržel nejpozději 30 dnů před datem,
od kterého právnická osoba hodlá pokračovat v konání sbírky pro
změněný účel. V případě, že výtěžku sbírky má být po změně účelu
použito v zahraničí, postupuje právnická osoba podle § 5 odst. 3
písm. b).

   (2) Při zjišťování, zda sbírku lze pro změněný účel konat,
postupuje příslušný krajský úřad podle § 6.

   (3) V případě, že příslušný krajský úřad neshledá důvody pro
rozhodnutí, že sbírku nelze pro změněný účel dále konat, osvědčí
právnické osobě datum přijetí oznámení změny účelu sbírky. Je-li
v oznámení změny účelu sbírky navrženo z důvodů uvedených v § 4
odst. 2 pokračování v konání sbírky ve lhůtě kratší než 30 dnů od
přijetí  tohoto  oznámení,  stanoví  příslušný  krajský úřad
rozhodnutím den, od něhož bude konání sbírky pokračovat; uvedené
rozhodnutí nahrazuje osvědčení podle věty první a včas podané
odvolání proti tomuto rozhodnutí  nemá odkladný účinek. Pro
doručování a zveřejňování osvědčení a rozhodnutí platí obdobně
§ 4 odst. 1 a 2.

   (4) Nerozhodne-li příslušný krajský úřad, že sbírku nelze pro
změněný účel konat, může být sbírka propagována a v jejím konání
pro změněný účel může být pokračováno nejdříve dnem následujícím
po uplynutí třicátého dne ode dne uvedeného v osvědčení krajského
úřadu o oznámení změny účelu sbírky, popřípadě dnem stanoveným
v rozhodnutí příslušného krajského úřadu (odstavec 3).

   (5) Pokud právnická osoba propagovala sbírku, je povinna bez
zbytečného odkladu seznámit veřejnost se změnou účelu sbírky
stejným způsobem, jakým sbírku propagovala, a nelze-li toho
dosáhnout, srovnatelným způsobem. 

               § 20

   (1) Zanikl-li účel sbírky po jejím zahájení a právnická osoba
nemá v úmyslu pokračovat v konání sbírky pro změněný účel, je
povinna konání sbírky bez zbytečného odkladu ukončit a tuto
skutečnost neprodleně písemně oznámit příslušnému krajskému úřadu.
Zároveň právnická osoba oznámí využití dosud nepoužitého čistého
výtěžku sbírky nebo jeho zbytku  pro jiný účel, pro který lze
sbírku podle tohoto zákona konat. Tento výtěžek nebo jeho zbytek
může použít pro jiný účel jen se souhlasem příslušného krajského
úřadu. Se změnou využití čistého výtěžku sbírky nebo jeho zbytku
je právnická osoba povinna  bez zbytečného odkladu seznámit
veřejnost stejným způsobem, jakým sbírku propagovala, a nelze-li
toho dosáhnout, srovnatelným způsobem.

   (2) Obdobně se podle odstavce 1 vět druhé až čtvrté postupuje
v případě, že účel sbírky zanikl po jejím ukončení, avšak před
použitím čistého výtěžku nebo jeho zbytku.

   (3) Nelze-li v případech podle odstavců 1 a 2 použít čistý
výtěžek sbírky nebo jeho zbytek pro účel oznámený právnickou
osobou, neboť tento účel je v rozporu se zákonem, rozhodne
o účelu, k němuž bude  výtěžek použit, podle tohoto zákona
příslušný krajský úřad a rozhodnutí zveřejní na své úřední desce. 

               § 21

   (1) Příslušný krajský úřad rozhodne po zahájení sbírky, že
sbírku nelze konat, jestliže nastanou nebo dodatečně vyjdou najevo
okolnosti, které jsou v rozporu se zákonem a pro něž není nebo by
nebylo možno sbírku konat, nebo jestliže se ukáže, že údaje
uvedené v oznámení anebo v dokladech k němu připojených nebyly
pravdivé.

   (2) Příslušný krajský úřad rozhodnutím dočasně zastaví konání
sbírky, není-li plněna některá z podmínek uvedených v oznámení
nebo neplní-li právnická osoba povinnosti stanovené tímto zákonem;
nezjedná-li právnická  osoba ve lhůtě  stanovené rozhodnutím
příslušného krajského úřadu  nápravu, příslušný krajský úřad
dodatečně rozhodne, že sbírku nelze konat.

   (3) Odvolání proti rozhodnutím uvedeným v odstavcích 1 a 2
nemá odkladný účinek.

   (4) Pokud právnická osoba propagovala sbírku, je povinna
seznámit veřejnost s rozhodnutím o tom, že sbírku nelze konat,
nebo s rozhodnutím o jejím dočasném zastavení stejným způsobem,
jakým sbírku propagovala, a nelze-li toho dosáhnout, srovnatelným
způsobem, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů
od právní moci tohoto rozhodnutí; o způsobu zveřejnění rozhodnutí
je právnická osoba povinna bez zbytečného odkladu informovat
příslušný krajský úřad. 

               § 22

   (1) O využití příspěvků  získaných sbírkou konanou bez
oznámení rozhodne příslušný  krajský úřad. Příspěvky získané
sbírkou mohou být využity k účelu stanovenému právnickou osobou,
která sbírku konala bez oznámení, popřípadě k účelu jemu blízkému.
Nelze-li čistý výtěžek sbírky  takto využít proto, že účel
stanovený právnickou osobou, popřípadě  účel jemu blízký je
v rozporu s účelem, pro který lze podle tohoto zákona sbírku
konat, je příslušný krajský úřad oprávněn rozhodnutím uložit
právnické osobě odvedení čistého  výtěžku do rozpočtu kraje
a rozhodnout o účelu, k němuž bude výtěžek použit, podle tohoto
zákona.

   (2) O způsobu využití příspěvků získaných sbírkou, o níž bylo
dodatečně rozhodnuto, že ji nelze konat, informuje příslušný
krajský úřad veřejnost na své úřední desce. 

               § 23

   (1) Pro každou sbírku je právnická osoba povinna zřídit
zvláštní bankovní účet, na který převede hrubý výtěžek sbírky,
a vést o něm odděleně od svého ostatního majetku a závazků
účetnictví podle zvláštního právního předpisu.4)

   (2) Právnická  osoba může na  úhradu nákladů spojených
s konáním sbírky použít část hrubého výtěžku sbírky, která však
nesmí převýšit 5 % z hrubého výtěžku.

   (3) Čistý výtěžek sbírky musí právnická osoba nebo ten,
v jehož  prospěch byla  sbírka konána,  použít výhradně  ke
stanovenému účelu sbírky.
------------------------------------------------------------------
4) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
  předpisů. 

               § 24

   (1) Kontrolu a dozor nad konáním sbírek provádí příslušný
krajský úřad. Ten je oprávněn se kdykoliv v průběhu konání sbírky
přesvědčit,  zda je  sbírka konána  v souladu  s oznámením
a s právními předpisy. Právnická osoba je povinna na vyzvání
příslušného krajského úřadu předložit mu veškeré doklady potřebné
k provedení kontroly.

   (2) Koná-li se sbírka déle než 1 rok, provádí příslušný
krajský úřad kontrolu průběžného vyúčtování sbírky každoročně.
Právnická osoba je povinna předložit vždy do 3 měsíců po uplynutí
každého jednotlivého roku od data zahájení sbírky příslušnému
krajskému úřadu ke kontrole průběžné vyúčtování sbírky.

   (3) Nejpozději do 3 měsíců ode dne ukončení sbírky je
právnická osoba povinna předložit příslušnému krajskému úřadu ke
kontrole a schválení celkové vyúčtování sbírky. Ve vyúčtování
sbírky uvede výši jejího hrubého výtěžku, skutečných nákladů
spojených s jejím konáním a čistého výtěžku sbírky a prokáže, zda
a jakým  způsobem bylo  použito tohoto  čistého výtěžku  ke
stanovenému účelu  sbírky. Zároveň předloží  všechny sběrací
listiny, včetně potvrzení obecního  úřadu o počtu ověřených
sběracích listin, nebo jiné doklady o hrubém výtěžku sbírky
v závislosti na způsobu jejího konání a doklady o nákladech
spojených s jejím konáním. Nebyl-li v době kontroly vyúčtování
využit čistý výtěžek sbírky v plném rozsahu, sdělí příslušný
krajský úřad právnické osobě termín pro provedení kontroly jeho
konečného využití. Právnická osoba je povinna v tomto termínu
použít zbytek čistého výtěžku sbírky k jejímu stanovenému účelu,
předložit příslušnému krajskému úřadu konečné vyúčtování sbírky
a prokázat mu, jakým způsobem byl použit zbytek čistého výtěžku
sbírky. Pokud není čistý výtěžek sbírky ke stanovenému účelu
využit ani v termínu uvedeném ve sdělení, je příslušný krajský
úřad  oprávněn rozhodnutím  uložit právnické  osobě odvedení
nepoužité části výtěžku do rozpočtu kraje a rozhodnout o účelu,
k němuž bude výtěžek použit, podle tohoto zákona. Rozhodnutí
o použití odvedeného zbytku čistého výtěžku sbírky příslušný
krajský úřad zveřejní na své úřední desce.

   (4) Pokud právnická osoba propagovala sbírku, je povinna
seznámit veřejnost s konečným vyúčtováním sbírky a jejím využitím
stejným způsobem, jakým sbírku propagovala, a nelze-li toho
dosáhnout, srovnatelným způsobem, a to bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 1 měsíce po schválení vyúčtování příslušným
krajským úřadem.

   (5) Povinnost prokázat příslušnému krajskému úřadu, zda
a jakým způsobem byl využit čistý výtěžek sbírky, má na vyžádání
příslušného krajského úřadu i ten, v jehož prospěch byla sbírka
konána. Zjistí-li příslušný krajský úřad, že poskytnutý čistý
výtěžek sbírky nebyl použit v plném rozsahu, vyzve toho, v jehož
prospěch byla sbírka konána, aby ve lhůtě stanovené příslušným
krajským úřadem ve výzvě zbývající část čistého výtěžku sbírky
k jejímu stanovenému účelu použil. Pokud není čistý výtěžek sbírky
ke stanovenému účelu využit ani ve lhůtě uvedené ve výzvě, je
příslušný krajský úřad oprávněn rozhodnutím uložit tomu, v jehož
prospěch byla sbírka konána, odvedení nepoužité části výtěžku do
rozpočtu kraje a rozhodnout o účelu, k němuž bude výtěžek použit,
podle tohoto zákona. Rozhodnutí o použití odvedeného zbytku
čistého výtěžku sbírky příslušný krajský úřad zveřejní na své
úřední desce. 

               § 25

   (1) Příslušný krajský úřad uloží právnické osobě pokutu
a) až do výše 500 000 Kč, nesplní-li povinnost stanovenou v § 4
  odst. 1, § 8 odst. 2, § 11 odst. 3, § 19 odst. 1, § 20 odst. 1
  a 2, § 22 odst. 1, § 23 odst. 1 a 3 a § 24 nebo postupuje-li
  v rozporu s rozhodnutím podle § 21 odst. 1 a 2,
b) až do výše 300 000 Kč, nesplní-li povinnost stanovenou v § 7
  odst. 2, § 10 odst. 2, § 11 odst. 1 větě první, § 17, § 19
  odst. 5, § 21 odst. 4 větě první a § 23 odst. 2,
c) až do výše 100 000 Kč, nesplní-li povinnost stanovenou v § 11
  odst. 2, § 12 větě druhé, § 13, § 14 odst. 2 a § 19 odst. 4,
d) až do výše 50 000 Kč, nesplní-li povinnost stanovenou v § 7
  odst. 1, § 8 odst. 1, § 15 a § 21 odst. 4.

   (2) Příslušný krajský úřad uloží tomu, v jehož prospěch byla
sbírka konána, pokutu až do výše 500 000 Kč, nesplní-li povinnost
stanovenou v § 23 odst. 3 a v § 24 odst. 4.

   (3) Příslušný krajský úřad uloží fyzické osobě pokutu až do
výše 10 000 Kč, nesplní-li povinnost stanovenou v § 10 odst. 4
a v § 14 odst. 1.

   (4) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne,
kdy se příslušný krajský  úřad dozvěděl o jednání uvedeném
v odstavci 1 nebo 2. Pokutu však lze uložit nejdéle do 3 let ode
dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Do lhůt podle tohoto
odstavce se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skutek
vedlo trestní řízení podle zvláštního právního předpisu.5)

   (5) Při stanovení výše pokuty se přihlíží k závažnosti
protiprávního jednání, zejména ke způsobu, kterým k porušení práv
a povinností došlo, k okolnostem, za nichž k protiprávnímu jednání
došlo, a  k následkům takového jednání.  Pokutu lze uložit
opakovaně.

   (6) Pokuty vybírají a vymáhají příslušné krajské úřady, a to
postupem podle zvláštního právního předpisu, který upravuje správu
daní a poplatků. Výnosy z pokut uložených příslušným krajským
úřadem jsou příjmem rozpočtu kraje, výnosy z pokut uložených
ministerstvem (§ 26 odst. 1) jsou příjmem státního rozpočtu České
republiky.
------------------------------------------------------------------
5) Trestní řád. 

               § 26

   (1) Koná-li sbírku kraj nebo hlavní město Praha, plní úkoly
příslušného krajského úřadu ministerstvo.

   (2) Ministerstvo vede centrální evidenci sbírek. Příslušné
krajské úřady oznamují  ministerstvu všechny právnické osoby
konající sbírku, účel a způsob konání sbírky, název banky a číslo
bankovního účtu, na kterém jsou příspěvky shromažďovány, a to ve
lhůtě do 1 měsíce od  zahájení konání sbírky. Ve stejné lhůtě
oznamují příslušné krajské úřady ministerstvu všechna rozhodnutí
o tom, že sbírku nelze konat podle § 21 odst. 1, nebo o jejím
dočasném zastavení podle § 21 odst. 2 anebo o změně účelu sbírky
podle § 19.

   (3) Ministerstvo zpřístupní aktuální informace z centrální
evidence sbírek způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

               § 27

   Výkon  působnosti podle  tohoto zákona  obecními úřady,
pověřenými obecními úřady a krajskými úřady náleží do přenesené
působnosti příslušných územních samosprávných celků. 

               § 28

   (1) Správní řízení o povolení sbírky zahájená přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle tohoto zákona. Za
den oznámení sbírky se považuje den, kterým tento zákon nabyl
účinnosti.

   (2) Sbírky povolené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
a konané i po tomto dni se považují za sbírky podle tohoto zákona,
nejpozději však po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

   (3) Pro sbírky povolené  a ukončené přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona platí dosavadní právní předpisy. 

               § 29

   Na rozhodování podle tohoto zákona se vztahuje správní řád6)
s výjimkou odložení oznámení podle § 5 odst. 6 a vydání osvědčení
podle § 4 odst. 1 a § 19 odst. 3 věty první, potvrzení podle § 10
odst. 2 a souhlasu podle § 20 odst. 1 a 2.
------------------------------------------------------------------
6) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění
  pozdějších předpisů. 

               § 30

           Zrušovací ustanovení

   Zrušuje se zákon č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách
a o loteriích  a jiných podobných  hrách, ve znění  zákona
č. 202/1990 Sb. 

              ČÁST DRUHÁ
   Změna zákona č. 68/1993 Sb., kterým se mění a doplňují
    některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy,
         ve znění pozdějších předpisů

               § 31

   V zákoně č. 68/1993 Sb., kterým se mění a doplňují některé
zákony na úseku všeobecné  vnitřní správy, ve znění zákona
č. 132/2000 Sb. a zákona č. 301/2000 Sb., se čl. III zrušuje. 

              ČÁST TŘETÍ
  Změna zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací
  a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

               § 32

   Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani
z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona
č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb.,
zákona  č. 85/1994  Sb.,  zákona  č. 113/1994  Sb., zákona
č. 248/1995 Sb., zákona č. 96/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb.,
zákona  č. 203/1997  Sb., zákona  č. 227/1997  Sb., zákona
č. 169/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb.,
zákona  č. 103/2000  Sb., zákona  č. 132/2000  Sb., zákona
č. 340/2000 Sb. a zákona č. 364/2000 Sb., se mění takto:

   1. V § 20 odst. 6 písm. d) se slova "v souvislosti s výměnou
nemovitostí" nahrazují slovy "na základě rozhodnutí pozemkových
úřadů o pozemkových úpravách".

   2. V § 20 odst. 6 písm. e) se slova "do obchodních
společností nebo družstev (dále jen "společnost")" nahrazují slovy
"do základního kapitálu obchodních společností nebo družstev (dále
jen "vklad")".

   3. V § 20 se doplňuje odstavec 15, který včetně poznámky pod
čarou č. 13b) zní:

   "(15) Od daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí
majetku na humanitární nebo charitativní účely a bezúplatné nabytí
majetku z veřejných sbírek,13b) nejsou-li tato bezúplatná nabytí
majetku od daně darovací osvobozena podle předchozích odstavců.
------------------------------------------------------------------
13b) Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně
   některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).". 

              ČÁST ČTVRTÁ
    Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
         ve znění pozdějších předpisů

               § 33

   Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona
č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb.,
zákona  č. 196/1993  Sb., zákona  č. 323/1993  Sb., zákona
č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb.,
zákona  č. 259/1994  Sb.,  zákona  č. 32/1995  Sb., zákona
č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb.,
zákona  č. 248/1995  Sb., zákona  č. 316/1996  Sb., zákona
č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb.,
zákona  č. 210/1997  Sb., zákona  č. 227/1997  Sb., zákona
č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb.,
zákona  č. 333/1998  Sb.,  zákona  č. 63/1999  Sb., zákona
č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb.,
zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 3/2000 Sb.,
zákona  č.  17/2000  Sb.,  zákona  č.  27/2000 Sb., zákona
č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb.,
zákona  č. 121/2000  Sb., zákona  č. 132/2000  Sb., zákona
č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb. a zákona č. 492/2000 Sb.,
se mění takto:

   1. V § 7a větě první se slovo "pouze" zrušuje a za slova "až
c)" se vkládají slova "včetně úroků na běžném účtu, které podle
podmínek banky jsou určeny k podnikání poplatníka [§ 8 odst. 1
písm. g)]".

   2. V § 8 odst. 1 písm. g) větě první se za slovo "účtech"
vkládají slova "s výjimkou podle § 7a".

   3. V § 15 odst. 8 a v § 20 odst. 8 se za slovem "obcím"
spojka "a" nahrazuje čárkou a za slova "právnickým osobám se
sídlem na území České republiky" se vkládají slova ", jakož
i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle
zvláštního zákona,14e) a to".

Poznámka pod čarou č. 14e) zní:
------------------------------------------------------------------
"14e) Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně
   některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).".

   4. V § 19 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou
a doplňuje se písmeno z), které zní:
"z) úrokové příjmy plynoucí  z prostředků veřejné sbírky14e)
  pořádané k účelům vymezeným v § 15 odst. 8 a § 20 odst. 8.".

   5. V § 38l odst. 1 písmeno g) zní:
"g) potvrzením příjemce daru nebo pořadatele veřejné sbírky14e)
  o jeho výši a účelu podle § 15 odst. 8,".

   6. V § 38n odst. 2 se na konci věty první doplňují tato
slova: " , avšak daňová ztráta vzniklá a vyměřená poplatníkovi
zaniklému bez provedení likvidace nepřechází na jeho právního
nástupce". 

               § 34

           Přechodná ustanovení

   U poplatníků uvedených v § 17 odst. 3, u kterých byl konkurs
prohlášen do 31. prosince 2000 a nebyl do tohoto data zrušen, jsou
příjmy plynoucí ze zpeněžování konkursní podstaty uskutečněné do
31. prosince 2000 osvobozeny od daně. Při stanovení základu daně
za období od prohlášení konkursu do 31. prosince 2001 nebo do dne
zrušení konkursu, byl-li konkurs zrušen v průběhu roku 2001, se
vychází  z hospodářského  výsledku vykázaného  za období od
prohlášení konkursu do 31. prosince 2001 nebo do dne zrušení
konkursu, byl-li konkurs zrušen v průběhu roku 2001. Daňová
povinnost se stanoví a daňové přiznání podává za období od
prohlášení konkursu do 31. prosince 2001 nebo do dne zrušení
konkursu, byl-li konkurs zrušen v průběhu roku 2001. 

              ČÁST PÁTÁ
              ÚČINNOST

               § 35

   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 2001.

              Klaus v. r.
              Havel v. r.
              Zeman v. r.