Nařízení

min. vnitra a kultu

ze dne 20. října 1870, č. 128 ř.z.,

kterým se provádí zákon č. 51/1870 ř.z.

 

Podle § 7 zákona, daného dne 9. dubna 1870, č. 51 zák. říšsk., nařizuje se v příčině vnitřního zřízení a vedení rejstříků narozených, oddaných a zemřelých, kteří nenáležejí k žádné církvi nebo společnosti náboženské zákonem uznané, toto:

 

§ 1

 

Úřadové státní a obecní, jimž dle § 3 zákona výše přivedeného náleží vésti rejstříky narozených a zemřelých v příčině osob, které nepříslušejí k žádné církvi neb společnosti náboženské zákonem uznané, spravujtež se, co se týče vnitřního zřízení a vedení těchto rejstříků, a potvrzení i vysvědčení, ježto se dle těchto rejstříků vydávají, předpisy, vydanými v příčině úřadů uznaných církví a společností náboženských, jenž vedou tytém rejstříky.

 

Tu, kde podle těchto předpisů připomíná se v rejstříku vyznání náboženské, napsána buďte slova "bez vyznání".

 

§ 2

 

Manželství osob, ježto nenáleží k žádné církví neb společnosti náboženské zákonem uznané, zapisována buďte od úřadů, jmenovaných v § 1 zákona, daného dne 9. dubna 1879, do téhož rejstříka, kterýž dle zákona, daného dne 25. května 1868, č. 47 zák. říssk. a dle nařízení ministeriálního, vyd. dne 1. července 1868, č. 80 zák. říšsk. vede v příčině manželství civilních.

 

Týmž způsobem zapisovány buďte ohlášky takových manželství do knihy ohlášek, ježto se dle jmenovaných předpisů vede.

 

§ 3

 

Při zapisování manželství (§ 2) do rejstříků, a když z rejstříků vydávají potvrzení a vysvědčení, zachovati se jest dle toho, co ustanoveno v nařízení ministeriálním, vydaném dne 1. července 1868, ř. 80 zák. říšsk.; toliko buď tu, kde dle tohoto nařízení má se připomenouti vyznání náboženské, napsáno "bez vyznání"