Vyhláška č. 129/1967 Sb.
předsedy vlády
o zrušení dalších směrnic, instrukcí, výnosů a jiných obdobných předpisů některých ústředních orgánů státní správy

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 06.12.1967
Účinnost od: 01.01.1968
Uveřejněno v č. 47/1967 Sbírky zákonů na straně 472


              129/1967 Sb.
              VYHLÁŠKA
             předsedy vlády
           ze dne 6. prosince 1967
 o zrušení dalších směrnic, instrukcí, výnosů a jiných obdobných
    předpisů některých ústředních orgánů státní správy

   Vláda Československé socialistické  republiky podle § 2
zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 36/1966
Sb., kterým se zrušují některé právní předpisy, stanovila:

   (1) Dnem 1. ledna 1968 se zrušují, s výjimkou předpisů a
opatření uvedených v odstavci 2,
a) všechny směrnice, instrukce, výnosy a jiné obdobné předpisy
  vydané do 31. prosince  1966 v oborech působnosti Státní
  plánovací komise, Státní komise pro techniku, Státní komise pro
  finance, ceny a mzdy, Ústřední komise lidové kontroly, Státního
  statistického  úřadu,  ministerstev  financí,  hornictví,
  chemického průmyslu, těžkého průmyslu, spotřebního průmyslu,
  stavebnictví,  vnitřního  obchodu,  zahraničního  obchodu,
  zdravotnictví, školství, kultury a informací, zemědělství a
  výživy, lesního a  vodního  hospodářství, Ústřední správy
  energetiky a Ústřední správy geodézie a kartografie, a dále též
  v oboru působnosti ministerstva vnitra, pokud jde o odvětví
  místního hospodářství, všeobecnou správu národních výborů a
  obor požární ochrany, v oboru působnosti ministerstva dopravy,
  pokud jde o silniční automobilovou a městskou dopravu a
  silniční hospodářství, a v oboru působnosti Státního úřadu
  sociálního zabezpečení, pokud se týkají řízení a hospodaření
  rozpočtových organizací,
b) všechna opatření oznámená v ročnících 1965 a 1966 Sbírky
  směrnic pro národní výbory.

   (2) Nezrušují se
a) směrnice, instrukce, výnosy a jiné obdobné předpisy orgánů
  uvedených v odstavci 1 písm. a),
  1. které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo v Úředním listě
   (Úředním věstníku) anebo jejichž vyhlášení bylo ve Sbírce
   zákonů oznámeno,
  2. jejichž další platnost byla oznámena v částce 31/1966 Sbírky
   zákonů a v částce 15/1967 Sbírky zákonů*) nebo s jejichž
   vydáním vyslovily souhlas příslušné koordinační orgány,
  3. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
  4. Ústřední komise  lidové kontroly a  statistiky platící
   výhradně pro soustavu orgánů lidové kontroly a statistiky,
  5. kterými byly vydány technické normy,
  6. které obsahují utajované skutečnosti,
  7. zřizovací listiny, statuty, u rozpočtových organizací též
   organizační řády, jakož i obdobná opatření, jimiž byla
   stanovena zvláštní působnost jmenovitě určených orgánů a
   organizací,
  8. opatření, jimiž  byly stanoveny ceny  a jejich složky
   (přirážky, příplatky, srážky, obchodní rozpětí, sazby daně z
   obratu apod.),
  9. opatření vydaná jmenovitě určeným orgánů a organizacím,
 10. konkrétní časově omezená opatření určená více (i jmenovitě
   neuvedeným) orgánům a organizacím,
 11. opatření týkající se pouze činnosti aparátu ústředního
   orgánu,
 12. které byly po prověrce provedené podle rozhodnutí vlády
   ponechány v platnosti a jsou uvedeny v oznámení v této
   částce Sbírky zákonů,
b) opatření, jejichž další platnost byla oznámena v částce 9/1966
  Sbírky směrnic pro národní výbory (oddíl I.),*)
c) opatření oznámená v ročnících 1965 a 1966 Sbírky směrnic pro
  národní výbory,  která byla po  prověrce provedené podle
  rozhodnutí vlády ponechána v platnosti a jsou uvedena v
  oznámení v této částce Sbírky zákonů.
------------------------------------------------------------------
*) Tyto předpisy platí ve znění všech úprav a změn provedených do
  31. prosince 1967.

             Lenárt v.r.

              OZNÁMENÍ

   Podle odstavce 2 písm. a) bod 12 a písm. c) vyhlášky č.
129/1967 Sb., o zrušení dalších směrnic, instrukcí, výnosů a
jiných obdobných předpisů některých ústředních orgánů státní
správy, se ponechávají v platnosti tyto směrnice, instrukce,
výnosy a jiné obdobné předpisy, vydané v oboru působnosti

XIII. ministerstva kultury a informací:

2. Směrnice Státního úřadu pro věci církevní ze dne 25. června
  1952 čj. 3763/52-II o vydávání pastýřských listů, oběžníků,
  instrukcí, pastoračních dopisů a jiných projevů.

3. Opatření Státního úřadu pro věci církevní ze dne 17. března
  1953 čj. 2299/53-I/1-Č o nadacích, účelových jměních a fondech
  církví a náboženských společností.

4. Směrnice Státního úřadu pro věci církevní ze dne 14. prosince
  1953 čj. SÚC 13 483/53 pro přiznávání stipendií bohoslovcům.

5. Směrnice Státního úřadu pro věci církevní ze dne 19. května
  1955 čj. 4874/55-I-1 o udělování státního souhlasu k výkonu
  duchovenské činnosti - stanovení náplně ve znění výnosu ze dne
  30. května 1955 čj. 5242/55-I/1.

6. Směrnice Státního úřadu pro věci církevní a ministerstva
  zdravotnictví ze dne 19.  dubna 1956 čj. 3862/56-II/3 o
  provádění náboženských úkonů ve zdravotnických ústavech.

7. Směrnice ministerstva školství a kultury ze dne 16. dubna 1957
  čj. 21 791/57 S/3-MŠK pro přijímací řízení na bohoslovecké
  fakulty.