Zákon č. 131/1936 Sb.
Národního shromáždění
o obraně státu

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 13.05.1936
Účinnost od: 23.06.1936
Zrušeno: 02.05.1961

Uveřejněno v č. 35/1936 Sbírky zákonů na straně 479

Zrušen předpisem: 40/1961 Sb.

§ 68

Osvobození od osobních úkonů.

( 1) Od osobních úkonů jsou osvobozeny:
d) státní a jiní veřejní zaměstnanci v činné službě, starostové obcí a duchovní vykonávající duchovní správu církví a náboženských společností státem uznaných anebo recipovaných;

( 2) Osvobozovací důvod třeba vhodným způsobem prokázati; tělesnou nebo duševní neschopnost (odstavec 1, písm. a)), těhotenství a slehnutí (odstavec 1, písm. g)) třeba prokázati úředním potvrzením lékaře veřejné zdravotnické služby.

( 3) Zaměstnanci podniků pro veřejnou dopravu mohou býti k osobním úkonům povoláni jen se souhlasem státního dozorčího úřadu nebo služebny, a to podle směrnic, které vydá ministerstvo národní obrany v dohodě s věcně příslušným ministerstvem.


§ 95

Ubytovací a skladní prostory.

( 1) Na ubytování branné moci, odsunutých osob, osob povolaných k osobním úkonům a p. mohou býti požadovány všechny k tomu vhodné prostory.

( 2) Na uložení válečného materiálu, jakož i jiných věcných prostředků a odsunutých věcí mohou býti požadovány všechny prostory vhodné jako skladiště.

( 3) Ubytovací a skladní prostory, uvedené v předcházejících odstavcích, opatří se obdobně podle předpisů platných pro přechodné ubytování vojska v míru. Je-li toho nezbytně třeba, lze k ubytování a k uložení věcí použíti též takových prostorů, které v míru ubytovacímu závazku nepodléhají. Vyňaty však jsou - vedle ubytovacích a skladních prostorů, náležejících pod ustanovení § 83:

  a) budovy a jejich části, určené pro presidenta republiky,
  b) budovy a jejich části, nezbytně potřebné k účelům státní správy a k účelům provozu Národní banky Československé,
  c) budovy a jejich části, sloužící železnicím nebo poštovní a telegrafní správě, pokud jich k udržování provozu nezbytně potřebují,
  d) budovy a jejich části, určené k umístění veřejných museí, uměleckých galerií, archivů a knihoven, pokud je jich k tomu účelu nezbytně potřebí,
  e) kostely všech církví a náboženských společností státem uznaných nebo recipovaných, pak místnosti ženských klášterů, uzavřené vnitřní klausurou, v rozsahu úměrném nezbytné potřebě.

  Tyto výjimky neplatí pro ubytování a pro uložení věcí v poli.

  ( 4) Za ubytovací a skladní prostory se platí náhrada podle předpisů platných pro přechodné ubytování vojska v míru; v případech těmito předpisy neupravených bude náhrada stanovena vládním nařízením.

  ( 5) Ubytovací a skladní prostory třeba vrátiti po zániku potřeby, a to nejpozději do dvou let po skončení stavu branné pohotovosti státu. Byly-li k účelům ubytování a uložení věcí provedeny na požadovaných nemovitostech adaptace, znemožňující dřívější jich použití, třeba je, žádá-li to držitel, uvésti co možná do takového stavu, aby mohly sloužiti svému dřívějšímu účelu.

  ( 6) Za škody, jež byly způsobeny na ubytovacích a skladních prostorech v době jich užívání státem a nebyly odstraněny způsobem uvedeným v předcházejícím odstavci, přísluší držiteli náhrada podle zásad hlavy VII a nikoliv podle předpisů platných pro ubytování vojska v míru.

  ( 7) Požadovati prostory k účelům uvedeným v tomto paragrafu lze pro stát, obce, podniky důležité pro obranu státu, a třeba-li, i pro jiné osoby.