zákon č. 132/2000 Sb.
Parlamentu České republiky
o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze

Schváleno (Vydáno): 13.04.2000
Účinnost od: 01.01.2001
Uveřejněno v č. 39/2000 Sbírky zákonů na straně 1835

Čl.XXVI

Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 256/1994 Sb. a zákona č. 139/1995 Sb., se mění takto:

11. V § 12 odst. 5 písmena a) a b) znějí:

"a) přiděluje v celém rozsahu finanční prostředky vyčleněné ze státního rozpočtu předškolním zařízením, školám a školským zařízením zřizovaným ministerstvem včetně finančních prostředků nad stanovený rozsah finančních prostředků pro školy a školská zařízení, v nichž probíhá pokusné ověřování nových forem, metod nebo řízení vzdělávání, popřípadě na další rozvojové programy vyhlášené ministerstvem; kontroluje využití takto přidělených finančních prostředků. Stejně postupuje u škol, předškolních a školských zařízení, zřizovaných církvemi nebo náboženskými společenstvími, a zařazených do sítě škol a školských zařízení,

b) přiděluje krajům finanční prostředky vyčleněné ze státního rozpočtu pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení jiných zřizovatelů s výjimkou těch, které jsou hrazeny z jiných zdrojů, a finanční prostředky nad stanovený rozsah finančních prostředků pro školy a školská zařízení jiných zřizovatelů, v nichž probíhá pokusné ověřování nových forem, metod nebo řízení vzdělávání, popřípadě na další rozvojové programy vyhlášené ministerstvem v souladu se schváleným dlouhodobým záměrem ministerstva a příslušného kraje; kontroluje využití takto přidělených finančních prostředků,".