Zákon

č. 134/2002 Sb.

Parlamentu České republiky,

kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

 

Schváleno (Vydáno): 15.03.2002 Účinnost od: 01.07.2002

Uveřejněno v č. 57/2002 Sbírky zákonů na straně 3210

 

Čl.I

 

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona ... a zákona č. 3/2002 Sb., se mění takto:

 

15. V § 198a se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo

b) účastní-li se aktivně činnosti skupin, organizací nebo sdružení, které hlásají diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou nebo náboženskou nenávist.".