Vládní nařízení č. 141/1927 Sb.
vlády republiky Československé,
jímž se vydávají nové branné předpisy

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 15.09.1927
Účinnost od: 01.10.1927
Zrušeno: 01.10.1949

Uveřejněno v č. 64/1927 Sbírky zákonů na straně 1577

Pozn.: ust. provádějící §§ 1 až 9 zákona č. 53/1927 Sb. nabývají účinnosti až dnem 1.1.1928. Novely příloh, které jen vyznačují změny územního vztahu mezi vojenskými a správními orgány nebyly do rekonstruovaného znění zapracovány;

Zrušen předpisem: 92/1949 Sb.

§ 43

Záznam odvedených osob pro jich vtělení
do určitých druhů zbraní a služeb

(1) Má-li odvedený zvláštní způsobilost nebo zřejmou nezpůsobilost k některým druhům zbraně (služby), poznamená to odvodní důstojník v protokolu odvedených, nevysvítá-li ovšem tato okolnost už beztoho ze záznamů o školním vzdělání, zaměstnání a z lékařské klasifikace. Pro posouzení způsobilosti k určitým druhům zbraní (služeb) platí zvláštní směrnice, vydané ministerstvem národní obrany.

(2) Žádosti odvedených, týkající se jich vtělení, třeba rovněž zaznamenati, neodporují-li služebním zájmům a nemají-li nedovolených důvodů. K záznamům těmto se co možná přihlíží při individuálním výběru a repartici nováčků [§ 82, odst. (2)]. Taktéž třeba zaznamenati přání odvedených řádných posluchačů a žáků veřejných škol, aby byli přiděleni k vojenské službě v místě učiliště, na němž studují [§ 82, odst. (5)]. Vysvěcení neb ustanovení duchovní a kandidáti duchovního stavu církví a náboženských společností státem uznaných nebo recipovaných budou - žádají-li o to - zaznamenáni k použití v pomocné zdravotnické službě (neb jiné pomocné službě beze zbraně).

(3) Záznamy uvedené v předchozích odstavcích zapíší se do rubriky 28 protokolu odvedených krátce a jasně, na př. "Velmi silný, ženijní vojsko", "Žádá k dělostřelectvu". Neurčí-li zvláštní způsobilost nebo nezpůsobilost důstojník zdravotnictva, učiní tak odvodní důstojník nebo vojenský zástupce; přenechati rozhodování o takovém záznamu jiné osobě není dovoleno. Odvodní důstojník potvrdí každý záznam svým podpisem (parafou).


§ 82

Vtělení nováčků

(1) Jakmile dostane doplňovací okresní velitelství repartice vydané velitelstvím sboru, provede individuální výběr a vtělení branců do přikázaných vojskových těles a ústavů, přihlížejíc při tom k určení těchto branců, k ustanovením "Směrnic pro záznam a výběr pro vtělení nováčků", vydaných ministerstvem národní obrany, a k záznamům učiněným podle § 43.

(2) Žádostem jednotlivců, týkajícím se vtělení [§ 43, odst. (2)], třeba vyhověti, pokud tomu nepřekáží ustanovení předchozího odstavce.

(3) Kandidáty duchovního stavu církví a náboženských společností státem uznaných nebo recipovaných, kteří byli podle § 43, odst. (2), zaznamenáni pro použití v zdravotnické službě, neb jiné službě beze zbraně, nutno vtěliti do divisních nemocnic anebo do pěších pluků, kde jich bude použito k pomocné zdravotnické službě nebo i jiné pomocné službě (beze zbraně). Stane-li se branec teprve po odvodu kandidátem duchovního stavu některé církve nebo náboženské společnosti státem uznané nebo recipované a nesplnil-li dosud zákonité presenční služební povinnosti, třeba jej na jeho řádně doloženou žádost přemístiti k divisní nemocnici nebo k pěchotě, kde ho bude použito k pomocné zdravotnické službě, nebo i k jiné pomocné službě (beze zbraně). Při nastoupení do presenční (činné) služby jsou osoby v tomto odstavci uvedené povinny prokázati, že u nich dosud trvá poměr, odůvodňující jejich použití k službě beze zbraně. Neprokáží-li této okolnosti, nemají nároku na takové použití. Přemístění nařizuje velitelství sboru. Ustanovení tohoto odstavce platí též o vysvěcených nebo ustanovených duchovních, určených pro presenční službu, jakož i o těch duchovních, kteří byli podle ustanovení § 95, odst. (3), na žádost přeloženi do náhradní zálohy.

(4) Brance, kteří již v branné moci sloužili, byli však pro neschopnost propuštěni a byli pak znovu odvedeni, třeba vtěliti do vojskového tělesa (ústavu) téže zbraně (téhož druhu zbraně) nebo téže služby, kde dříve sloužili, nejde-li o osoby určené pro náhradní zálohu, které dříve sloužily u vojskového tělesa (ústavu), v jehož kmenovém počtu nejsou vůbec příslušníci náhradní zálohy.

(5) Žádá-li branec o vtělení do vojskového tělesa (ústavu) ze studijních důvodů, nutno této žádosti, je-li řádně doložena, co možná vyhověti, pokud dotčené vojskové těleso (ústav) je doplňovacímu okresnímu velitelství přikázáno k doplňování; jinak se takový branec vtělí do některého vojskového tělesa (ústavu), které je dotčenému doplňovacímu okresnímu velitelství doplňováním přikázáno. Toto vojskové těleso (ústav) předloží pak žádost svému nadřízenému velitelství sboru, které o ní rozhodne jako o žádosti za přemístění, jde-li o vojskové těleso (ústav) stejné zbraně (služby) v jeho oblasti; jde-li o vojskové těleso (ústav) jiné zbraně (služby) nebo o vojskové těleso (ústav) v oblasti jiného velitelství sboru, předloží velitelství sboru věc k rozhodnutí ministerstvu národní obrany.

(6) Brance určené pro vykonávání presenční služby, kteří svým vzděláním vyhovují podmínkám pro výcvik na důstojníky v záloze, nutno vtěliti do jednotlivých vojskových těles (ústavů) podle směrnic uvedených v odst. (1).

(7) O vtělení branců, kterým byl povolen odklad presenční služby, platí ustanovení § 81, odst. (8).

(8) Brance, kteří byli odvedeni při dodatečných odvodech v době od 1. července do 31. prosince a jsou povinni téhož roku nastoupiti do presenční služby, třeba vtěliti do všech vojskových těles (ústavů) bez rozdílů zda vlastního či jiného velitelství sboru, která jejich domovské doplňovací okresní velitelství v tom roce doplňovalo, v poměru kvoty přikázané reparticí nováčků určených pro vykonávání zákonité presenční služby. Stejným způsobem se postupuje při vtělování branců, odvedených při dodatečných odvodech v době od 1. července do 31. prosince, kterým byl povolen odklad presenční služby.

(9) Počtu osob jednotlivých povolání (zaměstnání, řemesel), které mají býti vtěleny do jednotlivých vojskových těles (ústavů) podle rozdělení nováčků (vzor v příl. 40), musí býti bezpodmínečně dosaženo. Je dovoleno vtěliti větší počet řemeslníků k určitému vojskovému tělesu (ústavu) v mezích ustanovení platných o výběru a vtělení nováčků pro onen útvar, pokud to není na újmu jiných. Doplňovací okresní velitelství provedou sama rozdělení nováčků podle školního vzdělání (pro dorost důstojníků v záloze a poddůstojníků) a povolání (zaměstnání, řemesla) na ta vojsková tělesa (ústavy), na která nebylo provedeno velitelstvími sborů [§ 81, odst. (6)].

(10) Předchozí ustanovení platí jak pro repartici odvedených s klasifikací A, tak i odvedených s klasifikací Bs a B.

(11) Pro postup při individuálním výběru branců platí směrnice uvedené v odst. (1).

(12) Po skončení individuálního výběru branců podle repartice, vyplní doplňovací okresní velitelství rubriku 28 protokolu odvedených a výpisů z protokolu odvedených, připravených podle ustanovení § 48, zápisem vojskového tělesa (ústavu), do kterého byl dotčený nováček vtělen, a pak odešle výpisy z protokolu odvedených spolu se seznamy trestů [§ 282, odst. (1)] vojskovému tělesu (ústavu).


§ 95

Kdo se překládá do náhradní zálohy

(1) Do náhradní zálohy se překládají branci, kteří byli původně určeni k vykonávání pravidelné presenční služby, bylo-li jim přeložení do náhradní zálohy povoleno podle ustanovení § 4 zák. č. 66/1932 Sb. z. a n. [§ 95a)], nebo je-li toho třeba k odklizení kontingentních přebytků (§ 96).

(2) Dále přeloží domovské doplňovací okresní velitelství z moci úřední do náhradní zálohy brance trvale usedlé v mimoevropských zemích (mimo pobřežní země Středozemního a Černého moře), kteří pro povolený odklad nenastoupili do presenční služby dokonce roku, v němž dovršili 28. rok věku.

(3) Kromě toho přeloží domovské doplňovací okresní velitelství na žádost do náhradní zálohy brance s povoleným odkladem presenční služby, určené pro pomocnou zdravotnickou službu nebo jinou pomocnou službu (beze zbraně) [§ 82, odst. (3)], kteří bylivysvěceni na duchovní nebo ustanoveni duchovními některé církve nebo náboženské společnosti státem uznané nebo recipované.

(4) O tomto přeložení do náhradní zálohy zpraví dotčené brance domovské doplňovací okresní velitelství.


§ 109

Nastoupení do presenční služby

(1) Každý zavolaný je povinen dostaviti se v označenou dobu (den a hodinu) a na označené místo.

(2) Každý zavolaný musí bez výjimky uposlechnouti povolávacího rozkazu. Vyňati jsou jen ti, kteří prokáží lékařským vysvědčením neschopnost k dopravě (cestě). Lékařské vysvědčení, které musí býti potvrzeno obecním (městským) úřadem (notářem), musí obsahovati údaj, jak dlouho bude pravděpodobně trvati neschopnost k dopravě (cestě); tam, kde je to možné, musí býti potvrzeno důstojníkem zdravotnictva z povolání, nebo předloženo vysvědčení tohoto důstojníka nebo státního úředního lékaře. Toto vysvědčení si musí opatřiti branec na své útraty; důstojník zdravotnictva z povolání vydá, třeba-li, potvrdí vysvědčení bezplatně. Lékařské vysvědčení třeba předložiti prostřednictvím obecního (městského) úřadu (notáře) místa pobytu přímo tomu útvaru, ke kterému je dotčená osoba svolávacím lístkem povolána. Tyto osoby jsou ode dne svého zařadění po dobu odůvodněného setrvání v svém bydlišti v poměru osob na trvalé dovolené. Zavolaný je povinen, jakmile nabude schopnosti k dopravě (cestě), odebrati se ihned na místo označené v svolávacím lístku. Nenabude-li této schopnosti do lhůty uvedené v předloženém lékařském vysvědčení, musí předložiti nové lékařské vysvědčení, sepsané podle předchozího ustanovení. Obecní (městský) úřad (notář) místa pobytu zavolaného je povinen dozírati na to, aby zavolaný zmíněnou povinnost splnil. Také kmenové (náhradní) těleso vede takové osoby v evidenci a pečuje o to, aby své povinnosti učinily zadost.

(3) Zavolaný je povinen dostaviti se až na místo, vyznačené v svolávacím lístku, v občanském obleku a přinésti s sebou svoje vojenské průkazy (odvodní průkaz, vojenskou knížku, vojenský list atd.) a svolávací lístek.

(4) Hlásí-li se u pohraničního posádkového velitelství k nastoupení do presenční služby nováček z ciziny, nemající ani svolávacího lístku ani peněz k další jízdě, vydá mu, předloží-li potvrzení československého zastupitelského úřadu, že jest odveden, neb odvodní průkaz, nebo vojenskou knížku (vojenský list), na poukaz posádkového velitelství ta hospodářská správa, které je toto velitelství po stránce hospodářsko-správní přiděleno, cestovní rozkaz B na jízdu k domovskému doplňovacímu okresnímu velitelství, kde bude dotčený nováček presentován a odeslán k svému vojskovému tělesu (ústavu). Je-li z předloženého vojenského dokladu zřejmo, do kterého vojskového tělesa (ústavu) je dotčený nováček vtělen, odešle se přímo k tomuto tělesu (ústavu). Nováček, jenž dostal podle předchozích ustanovení cestovní rozkaz, odevzdá jej u svého vojskového tělesa (ústavu); tento útvar zašle zmíněný rozkaz hospodářské správě, která jej vydala.

(5) Duchovní a kandidáti duchovního stavu církví a náboženských společností státem uznaných nebo recipovaných musí při nastoupení do presenční služby prokázati, že jsou ještě v poměru duchovního nebo kandidáta duchovního stavu; jinak nemají nároku na použití k pomocné zdravotnické službě nebo k jiným pomocným službám (beze zbraně) [ § 82, odst. (3)].

(6) Branci, kteří jsou v den zařadění ve vyšetřovací nebo trestní vazbě, nebo v donucovací pracovně (polepšovně, přechodném ústavu), dále branci, kteří po odpykání trestu mají býti odevzdáni do donucovací pracovny (polepšovny, přechodného ústavu), jsou povinni, nebyl-li jim povolen odklad nebo přerušení trestu podle ustanovení následujícího paragrafu, nastoupiti do presenční služby ihned po propuštění z vazby nebo z donucovací pracovny (polepšovny, přechodného ústavu). Až do svého propuštění z vazby nebo z donucovací pracovny (polepšovny, přechodného ústavu) jsou tito branci ode dne zařadění v poměru osob na trvalé dovolené.

(7) Brance, odvedené po všeobecném nástupním dni až do 31. prosince, třeba ihned po odvodu a vtělení presentovati a co nejrychleji odeslati k vojskovému tělesu (ústavu), resp. k domovskému doplňovacímu okresnímu velitelství, neprovádí-li vtělení doplňovací okresní velitelství, u něhož byl branec odveden. Doplňovací okresní velitelství, jehož odvodní komisí byl odvod proveden, může povoliti odvedeným, žádají-li o to, po presentaci nejvýše dvoudenní dovolenou k uspořádání jejich soukromých věcí. Tato dovolená nesmí však býti udělena brancům nespolehlivým; takové odvedené třeba odeslati ihned po odvodu a presentaci pod dozorem k vojskovému tělesu (ústavu) nebo k domovskému doplňovacímu okresnímu velitelství. Také dobrovolně odvedené může doplňovací okresní velitelství, které odvod provedlo, povoliti nejvýše dvoudenní dovolenou k uspořádání jejich soukromých poměrů, žádají-li o to. Odvodní doklady a výpisy z presentačního protokolu musí býti odeslány ihned po provedení odvodu; byla-li odvedenému udělena dovolená, oznámí se to zároveň vojskovému tělesu (ústavu), nebo domovskému doplňovacímu okresnímu velitelství.


§ 132

Přeložení do zálohy po splnění povinnosti k presenční službě

(1) Do zálohy se překládají vojenské osoby dnem, který následuje po dni propuštění z presenční služby po splnění zákonité presenční služební povinnosti, neb osoby, jež byly propuštěny pro překročení předepsaného mírového počtu nebo k odklizení kontingentních přebytků na trvalou dovolenou jako přebytečné dnem, který následuje po dni, kdy by bylo provedeno jich propuštění ze zákonité presenční služby podle dne nastoupení do presenční služby, kdyby nebyly propuštěny na trvalou dovolenou.

(2) Branci, kteří na svou žádost nastoupili do presenční služby předčasně (§ 111), budou přeloženi do zálohy tak, jako kdyby nastoupili do presenční služby stejně s ostatními nováčky po všeobecném zařadění.

(3) Branci, kteří jsou podle § 17 branného zákona a příslušných ustanovení zavázáni kromě zákonité presenční služby k další činné službě, jakož i branci, kteří převzali dobrovolně závazek k další činné službě podle § 19 branného zákona, budou přeloženi do zálohy teprve po splnění povinnosti k presenční službě a závazku k další činné službě, nebo byl-li jim tento závazek (nebo část tohoto závazku) prominut [§ 139, odst. (4) až (8)], dnem, který následuje po dni propuštění z činné služby.

(4) Branci, kteří mají nahraditi zameškanou presenční služebnou dobu nebo jsou v době, kdy jim končila presenční služební povinnost, v trestu na svobodě, budou taktéž přeloženi do zálohy teprve tehdy, až tuto dobu nahradí nebo trest odpykají (§ 127). Nahrazování zameškané presenční služební doby počíná se dnem, kterým by byl branec přeložen do zálohy, kdyby nebyl část presenční služby zameškal.

(5) Přeložení do zálohy se provádí podle zvláštních pokynů ministerstva národní obrany co možná do zálohy toho vojskového tělesa (ústavu), do jehož kmenového počtu branec v den přeložení do zálohy náležel; odchylky platí v těchto případech:

a) mužstvo remontnictva třeba přeložiti do zálohy vozatajských praporů, doplňujících se z oblasti toho velitelství sboru, v jehož obvodu má domovské právo;

b) vojenský zeměpisný ústav přeloží mužstvo, kterého nepotřebuje k úplnému zajištění válečného počtu, stejně tak jako všechny útvary, nemající vlastní zálohy, do zálohy toho vojskového tělesa (ústavu), od něhož ono mužstvo dostal, patří-li tam podle domovské příslušnosti; jinak je přeloží do zálohy kmenového tělesa téže zbraně (služby) podle domovské příslušnosti;

c) další výjimky budou podle potřeby stanoveny ministerstvem národní obrany.

(6) Osoby, které se po přeložení do zálohy stanou duchovními nebo kandidáty duchovního stavu některé církve nebo náboženské společnosti státem uznané nebo recipované, budou přemístěny ze zálohy vojskových těles (ústavů), do nichž byly podle ustanovení předcházejícího odstavce přeloženy, žádají-li o to a předloží-li doklady o svém duchovním poměru, k divisní nemocnici nebo pěchotě, kde jich bude použito k pomocné zdravotnické službě nebo k jiné pomocné službě (beze zbraně).


§ 198

Povolání do činné služby za mobilisace a ve válce

(1) Do činné služby se za všeobecné mobilisace povolává mobilisační vyhláškou, která se úředně uveřejní podle nařízení ministerstva národní obrany.

(2) Je-li vyhlášena částečná mobilisace, povolává se buď mobilisační vyhláškou, uveřejněnou způsobem, uvedeným v předchozím odstavci, nebo svolávacími lístky podle zvláštních předpisů; svolávací lístky jsou zároveň cestovními průkazy pro jízdu železnicí a platí pro mužstvo jako jízdní lístky [§ 66, odst. (7)]. Kterého způsobu povolání má býti použito a v jakém rozsahu, bude podle potřeby nařízeno.

(3) Osoby uvedené v druhém odstavci § 63 branného zákona, jež byly podle ustanovení § 2+, písm. b) a § 23 vládního nařízení čís. 470/1920 Sb. z. a n. (VV. 1920, čís. 44, čl. 470) převedeny do zálohy a v ní vřaděny k pomocnému zdravotnictvu, jsou povinny nastoupiti do činné služby podle rozsahu povolání stanoveného mobilisační vyhláškou, nebyly-li pravoplatně již v míru pro případ mobilisace zproštěny nebo nestanoví-li mobilisační vyhláška pro ně něco jiného; ty z nich, které při svém nastoupení do činné služby prokáží, že u nich dosud trvají důvody, pro něž jim byla přiznána výhoda podle § 29 branného zákona z roku 1912, budou propuštěny z činné služby, nebude-li jich vojenská správa k pomocné službě zdravotnické nebo ke službě duchovní potřebovati. Duchovní a kandidáti duchovního stavu církví a náboženských společností státem uznaných nebo recipovaných, kteří byli odvedeni podle branného zákona z roku 1920 a byli podle ustanovení § 82, odst. (3), vtěleni (přemístěni) do divisních nemocnic anebo do pěších pluků s určením pro pomocnou zdravotnickou službu neb jinou pomocnou službu (beze zbraně), musí taktéž prokázati, že jsou ještě v poměru duchovního nebo kandidáta duchovního stavu; neprokáží-li to, nemají nároku na použití k pomocné zdravotnické službě nebo k jiným pomocným službám (beze zbraně).

(4) Osoby, právě dokončující svoji zákonitou presenční službu nebo dvanáctinedělní vojenský výcvik, jakož i osoby konající výjimečnou činnou službu podle § 27 branného zákona, které jsou v rozsahu osob povolávaných mobilisační vyhláškou, zůstanou nadále v činné službě z důvodů vyhlášení mobilisace. O osobách konajících cvičení platí ustanovení § 167. Povolávací rozkaz v těchto případech vyhlásí kmenová tělesa, u nichž konají dotčené osoby činnou službu. O přeložení do zálohy platí ustanovení § 153, odst. (5).


§ 310


Všeobecná ustanovení o výběru osob k zvláštním úkonům podle § 3 branného zákona

(1) K vykonávání zvláštních úkonů podle § 3 branného zákona třeba co možná určiti osoby, jejichž nepřítomností nevzniká veřejné službě nebo veřejnému zájmu žádná podstatná újma; při tom třeba povolati co možná především osoby mladší před ostatními osobami stejné skupiny (stejného druhu zaměstnání nebo povolání), jsou-li způsobilé k úkonům, o něž jde.

(2) Z výběru a povolání k zvláštním úkonům podle § 3 branného zákona jsou vyňaty:

a) osoby duševně a tělesně nezpůsobilé k úkonům, o něž jde,

b) vojenské osoby v záloze a náhradní záloze, kterým bylo povoleno zproštění od činné služby za mobilisace a ve válce,

c) vojenské osoby podělené určovacími lístky,

d) osoby žijící trvale v cizině.

(3) Vedle toho se k zvláštním úkonům podle § 3 branného zákona nepovolávají:

c) ustanovení duchovních církví a náboženských společností státem uznaných nebo recipovaných,

Kdyby však bylo nutně třeba, mohou býti výjimečně povolány i tyto osoby k zvláštním úkonům podle § 3 branného zákona, avšak jen z nařízení ministerstva národní obrany po dohodě s příslušným ministerstvem.