Zákon č. 147/1933 Sb.
Národního shromáždění
o stíhání protistátní činnosti státních zaměstnanců a některých jiných osob a o překládání soudců na jiné služební místo proti jejich vůli

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 12.07.1933
Účinnost od: 22.07.1933
Zrušeno: 12.11.1947

Uveřejněno v č. 48/1933 Sbírky zákonů na straně 759

Zrušen předpisem: 182/1947 Sb.

§ 1

(1) Ustanovení tohoto zákona platí pro:

a) zaměstnance státu, zemí, okresů a obcí, jejich nebo jimi spravovaných ústavů, podniků, fondů a zařízení a zaměstnance veřejných léčebných a humanitních ústavů,

b) učitele a profesory veřejných škol, pokud již nespadají pod písm. a), a profesory diecesních učilišť theologických (§ 211 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n. - platový zákon),

c) duchovní církví a náboženských společností, jichž se týče zákon ze dne 25. června 1926, č. 122 Sb. z. a n., o úpravě platů duchovenstva církví a náboženských společností státem uznaných případně recipovaných,

d) příjemce veřejných odpočivných nebo zaopatřovacích platů,

e) vojenské gážisty v záloze,

f) vojenské poddůstojníky v činné službě i v záloze.

(2) Zaměstnanci uvedení v předcházejícím odstavci jsou podrobeni tomuto zákonu bez rozdílu, zda jsou ve služebním (pracovním) poměru trvalém, zatímním, výpomocném nebo podobném a bez rozdílu, zda jsou ve služebním (pracovním) poměru veřejnoprávním nebo soukromoprávním (smluvním).