15/1894 ř.z.
zákon ze dne 7. ledna 1894
o zlepšení příjmů dignitářů a kanovníků při metropolitních, kathedrálních a konkathedrálních kapitolách katolické církve ritu latinského, řeckého a arménského.

 

S přisvědčením obojí sněmovny rady říšské vidí se Mi naříditi, jak následuje:

 

§ 1

 

Dignitářům a sídelním kanovníkům metropolitních, kathedrálních a konkathedrálních kapitol, kteří jsou v počtu státem uznaném, pokud jejich dosavadní důchody a příjmy nedosahují minimálního příjmu v následujícím přehledu stanoveného, bude tento minimální příjem k jejich žádosti poskytnut z náboženských fondů, vztažmo ze státní jejich dotace, a to:

·        I. v Dolních Rakousích, Terstu, Čechách a na Moravě:

·        prvnímu dignitáři částkou 2000 zl.

·        ostatním dignitářům po 1800 zl.

·        a prostým kanovníkům po 1600 zl.

·        II. V Horních Rakousích, Solnohradsku, Korutansku, Krajině, Gorici a Gradišce, Tyrolsku a Haliči:

·        prvnímu dignitáři částkou 1800 zl.

·        ostatním dignitářům po 1600 zl.

·        a prostým kanovníkům po 1400 zl.

·        III. V Istrii a Dalmatsku:

·        prvnímu dignitáři částkou 1600 zl.

·        ostatním dignitářům po 1400 zl.

·        a prostým kanovníkům po 1200 zl. rakouských císařských.

 

§ 2

 

Oněm kapitolním členům, jejichž ryzí příjem, dle § 3 vyšetřený, nedosahuje minimálního příjmu jim dle § 1 příslušejícího, buďte doplňky dle toho na jevo jdou k výplatě poukázány z náboženských fondů, vztažmo ze státní jejich dotace v měsíčních lhůtách napřed splatných ode dne, kterého tento zákon moci nabude, vztažmo při nových obsazeních ode dne investice příslušného člena kapitolního.

 

§ 3

 

Zda a pokud v té které případnosti dán má býti doplněk minimálního příjmu v § 1 zaručeného, o tom na základě předložených přiznání, která jednotlivými kapitolními členy ve srozumění s příslušnou kapitolou mají býti podána, rozhodne politický úřad zemský, vyslechnuv biskupa diecésního.

 

Proti tomuto rozhodnutí zemského úřadu může do čtyř týdnů po doručení jeho podán býti rekurs c.k. ministerstvu věcí duchovních a vyučování.

 

§ 4

 

Co se týče přiznání příjmův a výdajův, aby doplněn byl minimální příjem v § 1 ustanovený, mají platnost následující ustanovení:

·        I. Jakožto příjmy buďte čítány:

a)          ryzí výnos z pozemků a půdy v oné výši, ve které ustanoven jest z těch kterých pozemků pro vyměření daně pozemkové;

b)          výnos nájemní z pronajatých budov dle své skutečné výšky odrazíc zákonitou částku nákladů na udržování a na amortisaci;

c)          výnos z jistin, ze práv požitkových a ze závodů průmyslových;

d)          pevné důchody (renty) a dotace na penězích a předmětech cenných nebo přírodninách (při čemž přírodniny tyto buďte počítány dle cen průměrných se srážkou 20 procent z hrubého výnosu jakožto výloh na jejich dobývání).

Při jistinných úrocích a důchodech pod c) a d) uvedených mohou odečteny býti výlohy na jejich dobývání.

e)          Výnos všech mešních stipendií s určitým obnosem zřízených (po srážce stipendijního obnosu v diecesi obvyklého) a jinakých nadací za výkony bohoslužebné, které před působností tohoto zákona byly zřízeny, pokud jejich vpočtení neodporuje ustanovení listu zakládacího, vztažmo doložky přijímací nebo konfirmační; konečně

f)            příjmy z tak zvané mensa communis.

·        II. Jakožto výdaje buďtež čítány:

·        a) Zeměpanské daně jak z přiznaných příjmů (I. a)-f), tak i z úhrnného příjmu vybírané, přirážky zemské, okresní a obecní i jinaké příspěvky k veřejným účelům na základě zákona dávané, ekvivalent poplatkový a daň k fondu náboženskému;

·        b) výdaje na penězích nebo na předmětech cenných, spočívající na závazku, jenž na důchodem vázne;

·        c) nájemné způsobem nařizovacím ustanovené i se zákonnými přirážkami na ně připadajícími z bytu a jeho příslušenství od toho kterého kapitolního člena k vlastní potřebě najatého;

·        d) výdaje s vedením dekanátního (vikářského) úřadu spojené v obnosu způsobem nařizovacím ustanoveném;

·        e) větší stavební výdaje v té částce, která náboženskou správou byla schválena;

·        f) pojistné;

·        g) náklady a výdaje na opatření potřebné vody, pokud by náboženská správa jich zařadění schválila;

·        h) výslužné a platy z milosti, pokud se státním schválením spočívají na právním závazku;

·        i) úroky i s případnými annuitami z passivních kapitálů;

Pokud k ustanovení příjmů jednotlivých kapitolních členů z tak zvané mensa communis (I f) jest třeba vyšetřiti a stanoviti výnos její, mají při tom obdobnou platnost ustanovení tohoto zákona.

·        V tom směru mohou započteny být kromě toho jako výdaje:

·        a) náklad na církevní nebo náboženské účely;

·        b) náklady na vědecké sbírky a na knihovny kapitolní částkou nařizovacím způsobem ustanovenou.

 

§ 5

 

Přiznání příjmů a výdajů, pokud jednotliví kapitolní členové míní, že musí činiti nárok, buďte podána skrze ordinariát u politického úřadu zemského ve třech měsících po čase, co tento zákon působiti počne, vztažmo jestliže by jednotlivá kapitolní místa znova byla obsazena, ve třech měsících po investici toho kterého kapituláře. Lhůta tato může prodloužena býti ze závažných důvodů.

 

Jestliže by přiznání opozděně bylo podáno, žádané přidělení minimálního příjmu ve vzorci § 1 stanoveného může státi se toliko ode dne, kdy přiznání bylo podáno.

 

Způsob, jak přiznání mají býti upravena, zkoušena a opravena, vyhrazen jest cestě nařizovací.

 

§ 6

 

Příjem z majetku nově přibylého i případné změny jeho buďte skrze ordinariát přiznány u politického úřadu zemského ve třech měsících po dni přírůstku, vztažmo úbytku.

 

Lhůta tato může býti prodloužena za závažných důvodů. Politický úřad zemský, vyslechnuv biskupa diecesního, vykonati má nové vyměření ryzího příjmu, i ustanoviti doplněk s právním účinkem ode dne, kterého jmění skutečně přibylo, vztažmo příjmu ubylo.

 

§ 7

 

K členům kapitolním, kteří dosud používali vyšší dotace nežli dle § 1 ustanovené, nevztahují se tuto uvedené předpisy potud, pokud jejich dotace neklesne pod výměru tímto zákonem stanovenou.

 

§ 8

 

Zákon tento nabývá moci dnem 1. ledna 1894.

 

§ 9

 

Ministrovi věcí duchovních a vyučování a ministrovi financí jest uloženo, aby ve skutek uvedli tento zákon.