Citace: 152/2002 Sb.

Částka: 62/2002 Sb.

Na straně (od-do): 3350-3354

Rozeslána dne: 17. dubna 2002

Datum přijetí: 18. března 2002

Datum účinnosti od: 1. června 2002

 


 

152

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

ze dne 18. března 2002,

 

kterým se stanoví výčet věcí určených k bezúplatnému převodu

z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace

židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví

židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých

majetkových křivd způsobených holocaustem

a postup při jejich převodu

 

 

Vláda nařizuje podle § 2 odst. 2 zákona č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

 

§ 1

 

K bezúplatnému převodu do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice (dále jen "židovská právnická osoba") jsou určeny věci uvedené v příloze k tomuto nařízení.

 

§ 2

 

(1) Návrh na uzavření darovací smlouvy za Českou republiku vypracuje ten, kdo s věcmi uvedenými v příloze k tomuto nařízení hospodaří podle zvláštního právního předpisu, (dále jen "navrhovatel").

 

(2) Navrhovatel je povinen návrh na uzavření písemné darovací smlouvy zaslat té příslušné židovské právnické osobě, které mají být věci v souladu s přílohou k tomuto nařízení převedeny, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

 

§ 3

 

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

 

Předseda vlády:

v z. Rychetský v. r.

 

Ministr financí:

Ing. Rusnok v. r.

 

 

Příloha k nařízení vlády č. 152/2002 Sb.

 

Věci určené k převodu vlastnictví z České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice (viz Sb.Z.)