zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 16.12.1971
Účinnost od: 01.01.1972
Zrušeno: 01.03.1990

Zrušen předpisem: 23/1990 Sb.

§ 1-5

154/1971 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 16. prosince 1971
o účetnictví

Změna: 86/1980 Sb.

Federální ministerstvo financí stanoví v dohodě s Federálním statistickým úřadem podle § 35 odst. 3 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací:

ODDÍL I
Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Tato vyhláška upravuje vedení účetnictví ve všech socialistických a jiných organizacích (dále jen "organizace").

(2) Federální ministerstvo financí v dohodě s Federálním statistickým úřadem určí, v jakém rozsahu, popř. s kterými se tato vyhláška vztahuje na místní národní výbory v malých obcích, drobné provozovny místních národních výborů, zálohované organizace, malé příspěvkové organizace a jiné drobné organizace.

§ 2

Za řádný stav a vedení účetnictví a pořádek při úschově účetních písemností odpovídá vedoucí útvaru informační soustavy, a není-li tento útvar v organizaci zřízen, vedoucí útvaru účetnictví.

§ 3

Kontrolní systém v organizaci 1) musí v oboru účetnictví zabezpečit soustavné, úplné, včasné a hospodárné přezkušování účetních dokladů a účetních zápisů z hlediska jejich věcné a formální správnosti.
------------------------------------------------------------------
1) § 7 odst. 3 nařízení vlády ČSSR č. 153/1971 Sb., o informační soustavě organizací.

§ 4

(1) Organizace jsou povinny vést základní účetnictví za organizaci jako celek.

(2) V hospodářských organizacích se dále musí ve vnitropodnikovém účetnictví se zřetelem na zásady vnitropodnikového chozrasčotu sledovat náklady a výnosy a zajišťovat hospodářský výsledek podle okruhů odpovědnosti nebo podle výkonů, popř. současně podle okruhů odpovědnosti i podle výkonů.

§ 5

Účetnictví se může v organizaci decentralizovat do jejích vnitřních útvarů (např. do závodů). Rozsah decentralizace musí být v souladu s pravomocí a odpovědností přiznanou vnitřním útvarům; přitom však musí decentralizované úseky účetnictví na sebe navazovat tak, aby bylo možno sestavovat z jejich údajů účetní výkazy za organizaci jako celek.


§ 1-3

155/1971 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 16. prosince 1971
o inventarizacích hospodářských prostředků

Schváleno (Vydáno): 16.12.1971
Účinnost od: 01.01.1972
Zrušeno: 01.01.1992

Zrušen předpisem: 563/1991 Sb.

Federální ministerstvo financí stanoví v dohodě s Federálním statistickým úřadem podle § 35 odst. 3 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací:

ODDÍL I
Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Tato vyhláška upravuje provádění inventarizací hospodářských prostředků vedených v účetnictví a v operativní evidenci ve všech socialistických a jiných organizacích (dále jen "organizace") s výjimkou místních národních výborů v malých obcích 1) a malých příspěvkových organizací. 2)

(2) Inventarizacemi hospodářských prostředků se zjišťuje, jaký je stav těchto prostředků, zda je zajištěna jejich ochrana, zda jsou řádně udržovány a zda jsou zápisy o nich pravdivé.
------------------------------------------------------------------
1) Místní národní výbory v malých obcích postupují při inventarizacích svých hospodářských prostředků zatím podle pokynu obsaženého ve směrnicích býv. Státního statistického úřadu č. 15/1968 Ú.v. pro účtování a evidenci o majetku v malých obcích.

2) Malé příspěvkové organizace postupují při inventarizacích svých hospodářských prostředků podle směrnic Federálního statistického úřadu pro účtování a evidenci o majetku malých příspěvkových organizací, uveřejněných v č. 15/1969 Zpravodaje FSÚ, ČSÚ a SŠÚ.

§ 2

(1) Z hospodářských prostředků vedených v účetnictví se musí inventarizovat

a) z aktiv základní prostředky, investice, předměty postupné spotřeby v používání, materiál na skladě a zboží včetně materiálu a zboží na cestě, poddodávky, nedokončená výroba, náklady příštích období, výrobky, zvířata, drahé kovy, peněžní prostředky na bankovních účtech, pokladní hotovosti, valuty, cenné papíry, ceniny, majetkové účasti a pohledávky,
b) z pasív závazky, výdaje příštích období a výnosy příštích období,
c) hodnoty, nároky a závazky vedené na podrozvahových účtech.

(2) Z hospodářských prostředků vedených v operativní evidenci se musí inventarizovat pozemky, předměty postupné spotřeby v používání, přísně zúčtovatelné tiskopisy a drobný materiál, o nichž je v účetních předpisech stanoveno, že se vedou nebo mohou vést v této evidenci. Hospodářské prostředky, které jsou součástí jiného hmotného majetku, se musí inventarizovat podle této vyhlášky, jen pokud pro jejich inventarizace neplatí zvláštní předpisy.

(3) Inventarizacím podléhají i hospodářské prostředky, které nejsou ve správě (vlastnictví) organizace a nesledují se ani na podrozvahových účtech, avšak jsou u ní v době provádění inventarizací a organizace za ně odpovídá. Tato povinnost se netýká organizací poskytujících služby, pokud jde o předměty odevzdané jim k přepravě, k opravě, k úpravě apod.

§ 3

Vedoucí organizace je povinen zabezpečit inventarizace hospodářských prostředků a odpovídá za jejich správné a včasné provádění; pro zajištění správného provádění inventarizací vydá pokyny (příkazem, organizační směrnicí apod.).

§ 4

Inventarizace hospodářských prostředků jsou

a) řádné, které mohou být buď
1. periodické, jimiž se inventarizují všechny hospodářské prostředky (oddíl II), nebo
2. průběžné, jimiž lze inventarizovat jen materiál, polotovary, výrobky a zboží vedené v účetnictví (oddíl III),
b) mimořádné (oddíl IV).