Vládní nařízení č. 158/1939 Sb.
vlády Protektorátu Čechy a Morava o zmírnění úsporných opatření personálních

viz § 3

zpet na puvodni stranku


Schváleno (Vydáno): 25.05.1939 
Účinnost od: 30.06.1939 
Zrušeno: 01.04.1950 předpisem: 66/1950 Sb.     

              158/1939 Sb.
             Vládní nařízení
           ze dne 25. května 1939
      o zmírnění úsporných opatření personálních

   Vláda Protektorátu Čechy a Morava nařizuje podle čl. II
ústavního zákona zmocňovacího ze dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb.
z. a n.:

                Čl.I

                § 1

   Ustanovení § 1, odst. 1 vládního nařízení ze dne 21. prosince
1938, č. 380 Sb. z. a n., o úsporných opatřeních personálních, se
mění a bude zníti takto:

   (1) Z aktivních platů státních zaměstnanců se sráží,

------------------------------------------------------------------
činí-li srážková základna
------------------------------------------------------------------
nad 9.000 K až 10.800 K včetně     1,2 %
nad 10.800 K až 12.600 K včetně     2  %    srážkové
nad 12.600 K až 14.400 K včetně     3,2 %    základny
nad 14.400 K ......................   4  %
------------------------------------------------------------------

                § 2

   Ustanovení § 3, odst. 1 vl. nař. č. 380/1938 Sb. z. a n. se
mění a bude zníti takto:

   (1) Z odpočivných (zaopatřovacích) platů státních zaměstnanců
a jejich pozůstalých se sráží,

------------------------------------------------------------------
činí-li srážková základna
------------------------------------------------------------------
nad 9.000 K až 12.600 K včetně     2,5 %
nad 12.600 K až 14.400 K včetně     4  %    srážkové
nad 14.400 K až 33.600 K včetně     5  %    základny
nad 33.600 K až 49.800 K včetně     6  %
nad 49.800 K ......................   7,5 %
------------------------------------------------------------------

                § 3

   Ustanovení § 4, odst. 1 a 2 a první věty odstavce 3 vl. nař.
č. 380/1938 Sb. z. a n. se mění a bude zníti takto:

   (1) Z doplňku kongruy  duchovenstva kongruálních církví a
náboženských společností státem uznaných případně  recipovaných
(§ 1 zákona ze dne 25. června 1926, č. 122 Sb. z. a n.) se sráží,

------------------------------------------------------------------
činí-li pensijní základna         %
  (§ 2 téhož zákona)
------------------------------------------------------------------
nad 9.000 K až 10.800 K včetně     1,2
nad 10.800 K až 12.600 K včetně     2
nad 12.600 K až 14.400 K včetně     3,2
nad 14.400 K ......................   4
------------------------------------------------------------------

   (2) Z celkových odpočivných (zaopatřovacích) příjmů těchto
duchovních a pozůstalých po nich bez výchovného (§ 2 zák. č.
122/1926 Sb. z. a n.) se sráží, činí-li

nad 9.000 K až 12.600 K včetně ........ 2,5 %,
nad 12.600 K až 14.000 K včetně ........ 4  %,
nad 14.400 K ........................... 5  %.

Příspěvky na výchovu se posuzují odděleně od vdovské pense.

   (3) Církvím a náboženským společnostem zákonně uznaným před
účinností zákona č. 122/1926 Sb. z. a n., avšak nekongruálním, se
sníží za dobu od 1. července 1939 paušální dotace o 3,2 %.

   (4) Jinak ustanovení § 4 vl. nař. č. 380/1938 Sb. z. a n.
zůstává nedotčeno. 

                Čl.II

   (1) Zaměstnanec [§ 86, § 37, písm. a) až d) a § 47 vl. nař.
č. 380/1938 Sb. z. a n.], jehož srážková základna činí 9.000 K
ročně nebo méně, obdrží místo úlevy na všeobecných srážkách z
platů (čl. I) jednorázový přídavek ve výši 200 K, je-li svoboden
nebo jde-li o provdanou zaměstnankyni, jinak 300 K. Mimo to obdrží
zaměstnanec 50 K na každé nezaopatřené dítě, zaměstnankyně jen,
byl-li jí povolen příspěvek podle § 144, odst. 7 platového zákona
nebo obdobných předpisů; nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle
předpisů platných pro výchovné státních zaměstnanců. Přídavek je
splatný 1. července 1939, u zaměstnanců s pozadu splatnými
měsíčními platy a u zaměstnanců s kratší  výplatní lhůtou, 30.
června 1939 nebo při nejbližší výplatě platu (mzdy).

   (2) Pokud úleva na všeobecných srážkách z platů ustanovená v
čl. I činí u zaměstnance účastného této úlevy za druhé pololetí
roku 1939  méně než částky stanovené v odstavci 1, obdrží
zaměstnanec v den splatnosti (odstavec 1) doplatek až do výše tam
stanovené.

   (3) Ustanovení předcházejících odstavců platí obdobně pro
poživatele platů uvedených v § 3 vl. nař. č. 380/1938 Sb. z. a n.
s tím rozdílem, že splatnost přídavku se určuje na den 4. července
1939. 

               Čl.III

   Toto nařízení  nabývá účinnosti  dnem 30. června 1939;
provedou je všichni členové vlády.

             Dr. Hácha v. r.
            Ing. Eliáš v. r.
Dr. Kalfus v. r.             Dr. Havelka v. r.
Dr. Kapras v. r.             Čipera v. r.
Dr. Krejčí v. r.             Dr. Feierabend v. r.
Dr. Šádek v. r.             Dr. Klumpar v. r.