16

 

ZÁKON

 

ze dne 23. ledna 1990,

 

kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem

 

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

 

Čl. I

 

 

Zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, se mění takto:

 

 

1. První věta § 1 zní: "Stát poskytuje podle dalších ustanovení zákona osobní požitky duchovním církví a náboženských společností, kteří působí v duchovní správě, církevní administrativě nebo v ústavech pro výchovu duchovních a jde-li o duchovní těch církví a náboženských společností, jejichž duchovním byly osobní požitky státem poskytovány ke dni 31. prosince 1989, a to v rozsahu, který stanoví státní rozpočty České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky.".

 

 

2. § 2 zní:

 

"§ 2

 

Duchovenskou činnost v církvích a náboženských společnostech mohou vykonávat jen osoby, které jsou bezúhonné.".

 

 

3. Ustanovení § 7 se zrušuje.

 

 

Čl. II

 

Všechna ustanovení prováděcích předpisů k zákonu č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, která odporují tomuto zákonu, pozbývají platnosti.

 

 

Čl. III

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

 

V. Havel v. r.

A. Dubček v. r.

M. Čalfa v. r.

 

 

účinnost od 23.1.1990, platí