Nařízení

min. věcí duchovních a vyučování a ministra financí ze dne 29. července 1913 č. 161 ř.z., kterým se provádí zákon č. 51/1874 ř.z. o příspěvcích do náboženského fondu na desítiletí 1911 až 1920

 

Pozn: výnosem min. školství a národní osvěty z 1. srpna 1927 č. 748/26.-VI. (stanovil, že na desetiletí 1921 - 1930 se má vyměřovati příspěvek podle předpisů posud platných.

 

Příspěvky k náboženskému fondu na desítiletí 1911 až 1920, dokud nebude jinak nařízeno, buďte vyměřovány obdobně podle ustanovení ministerského předpisu ze dne 21. srpna 1881 ř.z. č. 112, přihlédajích k následujícím změnám:

 

Na místo výnosu finančního ministeria ze dne 26. července 1880 ř.z. č. 102 v § 2 odst. 2, dotčeného nasoutpiti má nařízení finančního ministeria ze dne 10. října 1910 ř.z. č. 186 o přiznání majetku poplatkovému ekvivalentu podrobeného na VII. desítiletí.

 

Výpočet příjmů, který sluší vykonati podle § 4 ministerského nařízení č. 112/1881 ř.z. má se státi tím způsobem, že příslušné přiznání má uvésti stav příjmů a výdajů v roku, jenž předcházel počátek vyměřovací(ho) období.

 

Příjem z pozemků a příjem z naturálií buď uveden podle katastrálních dat, jak se vyšetřují pro daň pozemkovou.

 

Příjem ze živnostenských podniků (§ 6 odst. 2) buď vypočten tím způsobem, že se uvede dvacateronásobným obnosem průměru výdělkové daně v létech 1908 až 1910 za ten který podnik placené bez připočtení přirážek k ní vybíraných.

 

Jsou-li však živnostenské podniky propachtovány, buď za příjem přiznáno nabyté z toho pachtovné.

 

Pojišťovacím výdajům v § 9 číslo 3, dotčeného ministerského nařízení uvedeným buďte na roveň pokládány také od osoby ku příspěvkům k náboženskému fondu zavázané příspěvky k úrazovému, nemocenskému a pensijnímu pojišťování, které tato osoba platí na základě příslušné zákonné povinnosti.

 

Pojišťovací příspěvky, kterými mají býti hrazeny nároky na odškodnění, které mohou snad vzniknouti na účet osoby ku příspěvku k náboženskému fondu zavázané ze zákonného ručení za úrazy při živnostenských podnicích, mohou toliko v tom případě započteny býti při příspěvku k náboženskému fondu, vzdá-li se osoba ku příspěvku zavázaná současně nároku za příslušné odškodné samé požadovati, aby bylo započteno do příspěvku k náboženskému fondu. Avšak povolení, aby byly takové pojišťovací obnosy započteny, vyhrazeno jest v každém jednotlivém případu rozhodnutí ministra věcí duchovních a vyučování.

 

Na místo ustanovení § 9 čísla 6 nastoupí následující předpisy:

 

Když některé duchovní osoby neb ústavy své pojišťovací povinnosti, zákonem ze dne 16. prosince 1906 ř.z. č. 1 z r. 1907 stanovené, tím vyhoví, že v náhradních smlouvách převezmou závazek vypláceti odpočinkové požitky svých zřízenců, může započtení těchto odpočinkových požitků za výdajovou položku toliko pod tou podmínkou požadováno býti, že tyto smlouvy, nehledíc ke schválení ministra vnitra, kterého je třeba podle § 67 uvedeného zákona pro tyto náhradní smlouvy, budou schváleny zemským úřadem.

 

Rovněž započtení darů z milosti a podpor, které spočívají na právoplatných závazcích, pak pensí, které se platí takovým zřízencům, vzhledem k nimž není pojišťovací povinnosti pense ve smyslu uvedeného zákona, konečně započtení prémií ku pojištění pense pro takové zřízence placených může býti toliko tenkráte požadováno, když zemský úřad zvláště k tomu svolil, aby příslušné obnosy byly dávány, vztažmo aby příslušná premie byl placena.

 

Konečně doplňuje se předpis § 25 tím způsobem, že příspěvky k náboženskému fondu vedle dosavadních platebních modalit také tímto způsobem mohou býti zapraveny, že je osoba ku příspěvku zavázaná zapraví poštovní složenkou na účet hlavní pokladny příslušné korunní země u některého poštovního úřadu.