161/1990 Sb.
Ústavní zákon
ze dne 3. května 1990,
kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb.,
Ústava Československé socialistické republiky,
ve znění ústavního zákona č. 62/1978 Sb.

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:

Čl.I

Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 62/1978 Sb., se mění a doplňuje takto:

V článku 24 v odst. 2 se za první větu vkládá věta, která zní: "V soukromých školách a církevních školách se může právo na vzdělání zajišťovat za úplatu.",

odstavec 3 se vypouští.

Čl.II

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.