Nařízení

min. kultu z. 20. června 1860 č. 162 ř.z.
o zcizení a zavazení katolických kostelů, obročí a duchovních ústavů.

 

Podle čl. XXX. konkordátu (č. 195 ř.z.) nemají býti církevní majetky ani zcizeny ani zatíženy značným břemen, pokud k tomu nedali svolení jak Svatá Stolice tak J.V. císař nebo oni, kteří tím byli pověřeni.

 

K výkonu těchto ustanovení nařizuje se na základě nejv. rozhodnutí z 9. června 1860, jak následuje:

 

Za tím účelem, aby bylo dosaženo povolení (císařova) vlády ke zcizení církevního statku, jenž převyšuje hodnotu 100 zl. r.m., jest žádost spolu s příslušnými doklady předložiti biskupovi, který ji zašle s vlastním vyjádřením zemskému úřadu.

 

Jedná-li se o církevní majetek, jehož hodnota nepřesahuje 8000 zl. r.m., může zemský politický úřad na základě nejvyššího zmocnění vysloviti svolení zeměpanské v případě, že biskup podporuje žádost o povolení prodeje.

 

Nepodporuje-li biskup žádost a jde-li o obnos vyšší, musí býti záležitost předložena ministerstvu kultu, které si má vyžádati nejvyšší rozhodnutí , převyšuje-li hodnota statku, který má býti zcizen, obnos 20.000 zl. r.m.

 

Jedná-li se o prodej stolního statku biskupského, má biskup připojiti ke své žádosti vyjádření svého metropolity a katedrální kapitoly, metropolita nebo eximovaný biskup dobrozdání příslušné metropolitní nebo katedrální kapitoly a předložiti je zemskému úřadu politickému, aby je tento se svým vlastním dobrozdáním mohl předložiti ministerstvu kultu.

 

Zavazení církevního statku, přesahující obnos 100 zl. r.m., se má pokládati za značné. Takovým jest také, když pozemky, obytné budovy nebo oprávnění se zastavují na dobu delší nežli 3 léta, nebo když se vymiňuje, že nájem nebo činže se má platiti na dobu delší nežli jeden rok předem. Jedná-li se o větší zavazení kostelního jmění nebo důchodů, musí býti žádost o zeměpanské schválení podána s příslušnými doklady biskupovi, který ji postoupí se svým dobrozdáním politickému zeměpanskému úřadu.

 

Nepřesahuje-li zavazení obnos 15.000 zl.r.m., jaož i jde-li o uzavření smlouvy pachtovní nebo o nájem, které jest pokládati za značné, na dobu ne delší nežli 15 let, byl zemský politický úřad zmocněn císařem k udělení schválení v případě, že jest žádost podporována biskupem. Pakli biskup žádost nepodporuje, nebo jedná-li se o vyšší obnos nebo o smlouvu pachtovní nebo nájemní na delší dobu, jest záležitost předložiti ministerstvu kultu, a toto si má vyžádati nejvyšší rozhodnutí, pakli má býti jmění církevní zavazeno obnosem vyšším nežli 40.000 zl. r.m. nebo pakli se sjednává smlouva pachtovní nebo nájemní na dobu delší nežli 30 let.

 

Při zavazení biskupského stolního statku má biskup připojiti dobrozdání metropolity a kapitoly katedrální, metropolita nebo eximovaný biskup dobrozdání kapitoly metropolitní nebo katedrální, a postoupiti je zemskému politickému úřadu, který se svým dobrozdáním předloží záležitost ministerstvu kultu.

 

K dokladům, které jest připojiti k žádostem o zeměpanské svolení ke zcizení nebo zavazení, se počítá dle povahy věci i dobrozdání patronovo nebo jeho zástupce.

 

Aby zcizení nebo značné zavazení, k němuž bylo dosaženo zeměpanského svolení, mohlo býti zapsáno do veřejných knih, musí býti vydáno politickým úřadem prohlášení, že se vyhovělo zvláštním předpisům, platným o zcizení a zavazení církevního jmění...

 

(To smí se však státi teprve tehdy, je-li podán průkaz, že Svatá Stolice, pokud se týče její zmocněnc, dal souhlas k dotyčnému zcizení nebo zatížení, anebo, že takové svolení k projednávanému zcizení nebo zatížení se nevyžaduje). Jedná-li se o zcizení církevního statku, jehož cena nepřesahuje 100 zl. r.m., a jde-li o zavazení takového statku, jež není značné, má býti postupováno dle předpisů platných pro správu jmění církevního.

 

Zemský politický úřad nemá vydati potvrzení, že bylo vyhověno zvláštním předpisům, platným o zcizení a zavazení církevního jmění, dříve, než jest prokázáno, že se stanoviska církevního není překážky proti zcizení nebo zavazení.

 

Zcizení nebo zavazení jmění církevního, při němž nebylo šetřeno předpisů tohoto zákona, má se pokládati za neplatné.