Nařízení

min. vnitra, kultu a spravedlnosti

ze dne 26. listopadu 1882, č. 167 ř.z.

 

§ 1

 

Duchovnímu správci (kazateli) té které církevní obce Bratrské církve evangelické přísluší tímto dnem, když obec taková bude ustavena, na základě zákona ze dne 20. května 1874 (z. ř. č. 68), aby pro příslušníky této církevní obce vedl registraci narozených, oddaných a zemřelých.

 

Onen den, kdy církevní obec taková bude ustavena, od politického úřadu zemského bude vůbec vyhlášen.

 

§ 2

 

Registrace narozených, oddaných a zemřelých vedena buďtež ve dvou exemplářích.

 

Co se týče vniterního zařízení a uschování register těchto, jakož i vydávání výtahů a vysvědčení z nich, platnost mají obecná ustanovení zákonní.

 

Poplatkův za vydání výtahů a vysvědčení dovoleno žádati tolika za schválení státního.

 

§ 3

 

Dozor nad vedením těchto register přísluší okresnímu úřadu politickému. - Úřad tento povinen jest, aby častěji sobě zjednal jistotu o bezpečném uschování a i o správném vedení register těchto, též aby zamezil vady, kterýchž by snad zpozoroval.

 

Témuž úřadu buď v prodlení měsíce ledna každého roku odevzdán jeden z těchto dvou exemplářů register, aby jej uschoval.

 

§ 4

 

Každý jednotlivý případ narození a úmrtí členův Bratrské církve evangelické, kterýž by se přihodil v obvodu okresního úřadu politického při některém kazatelském sídle náboženské obce církve té, buď oznámen jejímu správci duchovnímu (kazateli), aby jej bezprostředně zapsal do náležitého registru.

 

Které případy narození a úmrtí členův Bratrské církve evangelické přihodily by se kromě řečeného obvodu, takové buďte oznámeny na onom politickém okresním úřadě, v jehožto okresu místo zrození nebo úmrtí leží.

 

Oznámení toto učiň ten, kdož k tomu povinen, zpravidla osobně v osmi dnech nejblíže následujících. V případech zrození udáno buď spolu příjmení, na křtu již hned neb později dané, v případech úmrtí pak buď k oznámení přidán také ohledací list úmrtní.

 

§ 5

 

Oznámení o narození povinen jest učiniti především manželský otec novorozeňátka. Není-li otec přítomen, anebo není-li on s to, aby oznámení toto učinil, anebo jde-li o dítě nemanželské, učiň oznámení porodní lékař nebo porodní babička; pakli by těch nebylo, tedy ten, v jehož příbytku dítě to narozeno jest. Není-li toho všeho, tedy matka oznámení zaříditi má.

 

Oznámení o úmrtí učiň manžel na živu jsoucí; není-li toho, tedy nejbližší příbuzný, a pakli by ani takového nebylo, ten, v jehož příbytku neb domě úmrtí takové by se přihodilo.

 

O případech narození a úmrtí, kteréž by se přihodily v porodnicích, v domech nalezenců, v nemocnicích, v trestnicích, v káznicích a v jiných ústavech veřejných, oznámení učiň představený takového ústavu.

 

§ 6

 

Bylo-li by oznámení toto opomenuto, anebo lhůta proň vyměřená překročena, tedy ten, kdo tím vinen, kárán bude podle nařízení ministeriálního ze dne 30. září 1857 č. 198 ř.z.

 

 

§ 7

 

Okresní úřad politický v každém jemu dle § 4 oznámeném případu narození a úmrtí zjistí data k tomu se vztahující a ke vložení do register narozených a zemřelých předepsaná i odevzdá akt o tom sepsaný duchovnímu správci místnímu (kazateli) nejblíže příležící církevní obce Bratrské církve evangelické, aby učinil vklad do registru náležitého.

 

§ 8

 

Případy narození a úmrtí, kteréž by se přihodily sice po uděleném státním schválení ke zřízení církevní obce Bratrské církve evangelické, ale ještě než by tato byla ustavena, oznámeny buďte, pokud případy takové dotýkají se osob, osvědčení o přístupu svém dle § 7 zákona ze dne 20. května 1874 (č. 68 ř.z.) již odevzdavších, okresnímu úřadu politickému (§§ 4,5), ten pak zjistí (§ 7) a po vykonaném ustavení obce odevzdá duchovnímu správci (kazateli) jejímu, aby učinil vklad do registru náležitého.

 

§ 9

 

Nařízení toto nabývá platnosti toho dne, kterého vyhlášeno jest.