167

 

Zákon

 

ze dne 18. júla 1946,

 

ktorým sa rozširuje na územie Slovenska platnosť dekrétu prezidenta republiky zo dňa 27. októbra 1945, č. 116 Sb., o zmene zákona zo dňa 25. júna 1926, č. 122 Sb. a vládneho nariadenia zo dňa 17. júla 1928, č. 124 Sb., o úprave platov duchovenstva církví a náboženských spoločností štátom uznaných prípadne recipovaných, a o platovom prídavku k najnižšiemu ročnému príjmu duchovenstva

 

 

Ústavodarné Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:

 

 

§ 1

 

Platnosť dekrétu č. 116/1945 Sb. sa s výnimkou ustanovenia čl. IV rozširuje na územie Slovenska.

 

 

§ 2

 

(1) Duchovní kongruálnych církví a náboženských spoločností môžu uplatniť nárok na platy podľa tohto zákona podaním priznávky príjmov a výdavkov, spojených s ich služobným miestom, do lehoty dvoch mesiacov, počínajúcej prvým dňom mesiaca, následujúceho po vyhlásení tohto zákona.

 

(2) Výchovné duchovným ustaľuje sa podľa noriem pre štátnych úradníkov.

 

 

§ 3

 

Všetky v iných predpisoch sa nachádzajúce ustanovenia o predmetoch, upravených týmto zákonom, strácajú účinnosť. Hlavne strácajú účinnosť predpisy o drahotných prídavkoch a o jednorázovej vianočnej výpomoci pre duchovných.

 

 

§ 4

 

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1946; prevedie ho minister školstva a osvety v dohode s ministrom financií.

 

 

Dr. Beneš v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Dr. Drtina v. r.

za ministra Dr. Stránského

 

 

účinnost: 1.1.1946