Zákon č. 172/1990 Sb.
Federálního shromáždění
o vysokých školách


Schváleno (Vydáno): 04.05.1990
Účinnost od: 01.07.1990
Zrušeno: 01.01.1999

Zrušen pro ČR předpisem: 111/1998 Sb.

ČÁST DRUHÁ
Akademická práva a svobody

§ 2

(1) Na vysokých školách se členům akademické obce zaručuje svoboda vědeckého bádání a zveřejňování jeho výsledků, svoboda umělecké tvorby, právo vyučovat a učit se, právo volit akademické samosprávné orgány, právo na různé filozofické názory a náboženské vyznání a právo je šířit, právo používat akademické insignie a znaky a vykonávat akademické obřady.

(2) Využívání a uplatňování těchto práv a svobod musí být v souladu se zásadami demokracie, humanity a s právním řádem.

(3) Zaručuje se nedotknutelnost akademické půdy vysokých škol s výjimkou případů ohrožení života, zdraví a majetku. Vstup orgánů činných v trestním řízení na akademickou půdu povoluje rektor nebo jím pověřený prorektor anebo děkan v případě důvodného podezření ze spáchání trestného činu.

(4) Na akademické půdě nesmějí politické strany a politická hnutí vytvářet svoje organizace.


ČÁST DVANÁCTÁ

§ 32

Vysoké školy bohoslovecké a bohoslovecké fakulty

Na vysoké školy bohoslovecké a na bohoslovecké fakulty se ustanovení § 2, 3, 4, ,10, 13, 15, 17, 18, 26, 27 a 29 vztahují přiměřeně.