175/1860 ř.z.
Nařízení ministerstva justice z 13. července 1860 (vydáno 21. července 1860)
ohledně zcizení a zatížení katolických kostelů, obročí a církevních ústavů

V čl. XXX. konkordátu vyhlášeného nejvyšším patentem z 5. listopadu 1855, č. 195 ř.z., se ustanovuje, že církevní majetky nemají býti ani prodány ani zatíženy značným břemenem, pokud by k tomu nedali své svolení jak Svatá Stolice, tak Jeho Veličenstvo císař, nebo ti, kdož jimi tím byli pověřeni. Ježto pak i neznačné zatížení obročního a kostelního jmění je přípustné jen se zachováním předpisů v tom ohledu platných, a ježto tedy zcizení a zatížení církevních majetků, stalo-li se bez vyplnění zákonných podmínek je připouštějících, jsou neplatná, mohou vklady právních jednání toho druhu provedeny býti ve veřejných knihách určených k nabytí věcných práv na nemovitých věcech jen tehdy, jestliže vedle splnění ostatních zákonných požadavků předloženo bude výslovné prohlášení zemského politického úřadu, že vyhověno bylo zvláštním platným předpisům o zcizení nebo zatížení církevního majetku.

 

Tímto zůstává však nedotčeno právo příslušející podle platných zákonů věřitelům obročníka (uživatele obročí) k vymožení jich pohledávek z užitků nemovitého obročního jmění reální exekucí, pokud tato je přípustna podle platných zákonů.

 

Soudní úřady, jakož i hypoteční úřady v Dalmatii se poukazují, aby každý zápis zcizení nebo zatížení církevních majetků do veřejných knih neprodleně oznámily zemskému politickému úřadu.