Zákon
č. 177/2001 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.227/2000 Sb., a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno (Vydáno): 16.05.2001 Účinnost od: 31.05.2001
Uveřejněno v č. 67/2001 Sbírky zákonů na straně 3675


ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ochraně osobních údajů

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., se mění takto:

4. V § 5 odst. 2 se tečka na konci písmene e) nahrazuje textem ", nebo" a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) pokud je to nezbytné pro výkon oprávněné činnosti politických stran, politických hnutí, občanských sdružení, odborových organizací, církví nebo náboženských společností.".

19. V § 18 se na konci písmene b) tečka nahrazuje textem ", nebo" a doplňuje se písmeno c), které zní:
"c) prováděné politickými stranami, politickými hnutími, odborovými organizacemi, církvemi, náboženskými společnostmi, občanskými sdruženími, popřípadě jinými právnickými osobami nevýdělečné povahy, které sledují politické, filozofické, náboženské nebo odborové cíle, pokud zpracovávají osobní údaje o svých členech a tyto údaje slouží pro jejich vnitřní potřebu.".