179/1990 Sb.

ZÁKON

ze dne 2. května 1990,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb.,

o výkonu trestu odnětí svobody

 

 

Schváleno (Vydáno): 02.05.1990 Účinnost od: 01.07.1990 Zrušeno: 01.01.2000

Uveřejněno v č. 32/1990 Sbírky zákonů na straně 748

 

Zrušen pro ČR předpisem: 169/1999 Sb.

 

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

Čl.I

 

 

37. § 48 včetně nadpisu zní:

 

"§ 48

 

Účast církevních organizací

a sdružení občanů

 

(1) Na nápravě odsouzených se zúčastňují i církevní organizace a zájmová sdružení občanů, působící v souladu s obecně závaznými právními předpisy a mající vztah k odsouzenému, zejména tím, že jejich pověření zástupci mohou po dobu výkonu trestu udržovat s odsouzenými osobní styk, zajímat se o jejich chování ve výkonu trestu a pomáhat při vytváření příznivých podmínek pro jejich budoucí život. Na požádání je správa ústavu informuje o stavu a o chování odsouzeného.

 

(2) Nápravně výchovné ústavy umožňují konat v době pracovního klidu společné náboženské obřady odsouzených. Účast na náboženských obřadech je dobrovolná. Dobu konání společných náboženských obřadů vymezí ústavní řád (§ 18).".

 

 

Čl.III

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.

 

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.