Zákon č. 18/1992 Sb.
Federálního shromáždění
o civilní službě

zpet na puvodni stranku

Zákon byl zrušen s účinností od 1.1.2005 zákonem č. 587/2004 Sb., o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů
Schváleno (Vydáno): 12.12.1991
Účinnost od: 16.01.1992
Uveřejněno v č. 4/1992 Sbírky zákonů na straně 89

§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Civilní službou je služba, kterou je občan podléhající služební povinnosti 1) povinen podle tohoto zákona vykonat, jestliže z důvodů svědomí nebo náboženského vyznání 2) odmítá vykonávat vojenskou základní (náhradní) službu nebo vojenská cvičení.3)

(2) Občan vykonává civilní službu formou pomocných činností v organizacích státu, obcí a u nevýdělečných nestátních právnických osob (dále jen "organizace"), zejména ve zdravotnictví, v sociálních službách, při ochraně životního prostředí, při likvidaci následků živelních pohrom a v jiných obecně prospěšných činnostech.

(3) Civilní služba pro odvedence 4) je o polovinu delší než vojenská základní (náhradní) služba 5) a pro vojáky v záloze o polovinu delší než nevykonaná vojenská cvičení. 6)

(4) Vláda České a Slovenské Federativní Republiky může délku civilní služby zkrátit nařízením.

(5) Výkonem civilní služby nesmějí občanu, který ji vykonává, vzniknout neodůvodněné výhody proti těm občanům, kteří vykonávají vojenskou základní (náhradní) službu nebo vojenská cvičení.

------------------------------------------------------------------
1) § 20 odst. 1 zákona č. 92/1949 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů.
2) Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky.
3) § 20 odst. 2 písm. a), b), f) branného zákona.
4) § 21 branného zákona.
5) § 27 odst. 2 branného zákona, § 1 písm. a) nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 230/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 17/1990 Sb., o změně doby trvání základní vojenské služby.
6) § 39 branného zákona.