Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna

2002

4. volební období




Návrh

poslanců Michaely Šojdrové, Evy Novákové a dalších

na vydání

zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol,
středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů


Zákon
ze dne …………….. 2002,

kterým se mění zákon č.29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. 1


V § 57b zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 138/1995 Sb. a zákona č. 284/2002 Sb., odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 12a) a 12b) zní:


"(1) Církevní školy nebo školy náboženských společností (dále jen "církevní školy") jsou církevní základní školy, církevní základní umělecké školy, církevní speciální školy, církevní střední školy, církevní vyšší odborné školy, církevní střediska praktického vyučování a církevní učiliště; církevní školy jsou školami podle tohoto zákona, jeho ustanovení se na ně vztahují s výjimkou ustanovení § 6 odst. 5, § 10 a § 10a, § 11a, § 18, § 19 odst. 6, § 22 odst. 3, § 29 odst. 2, § 30 odst. 3, § 43, § 53 až § 57, § 58 písm. b) a § 63 odst. 6 a 7. Církevní školy zařazené v síti předškolních zařízení, škol a školských zařízení jsou právnickými osobami.12a) Totéž platí pro církevní předškolní zařízení a předškolní zařízení náboženských společností
a církevní školská zařízení a školská zařízení náboženských společností podle zvláštního zákona.12b)

--------------------------------
12a) §18 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku.

12b) Zákon č.76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č.31/1984 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 390/1991 Sb., zákona č.190/1993 Sb., zákona č.138/1995 Sb., zákona č.19/2000 Sb., zákona č.132/2000 Sb., zákona č.284/2002 Sb. a zákona č.109/2002 Sb.".


Čl. 2


Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


D ů v o d o v á z p r á v a :


(k zákonu č. 182/2003 Sb.)



Obecná část


Návrh zákona řeší problematiku právní subjektivity škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných církvemi nebo náboženskými společnostmi, na kterou dosud nebyl jednotný právní názor.


Školské zákonné předpisy - zák. č. 29/1984 Sb., školský zákon, zák.č. 76/1978. Sb., o školských zařízení ani zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, všechny ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako podmínku pro zařazení škol, školských zařízení a předškolních zařízení do sítě škol jejich právní subjektivitu. Konkrétně však u církevních škol, církevních školských zařízení a předškolních zařízení neřeší jejich právní formu a neřeší to ani zákon o církvích č. 3/2002 Sb.


O nápravu se snažil zákon č. 284/2002 Sb.,který vstoupil v platnost dne 31. 5. 2002., kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a některé další zákony, mimo jiné i zákon č. 29/1984 Sb., školský zákon. Příslušná ustanovení této novely, však nejsou z právního hlediska jednoznačná. Pokud jde o církevní předškolní a školská zařízení, novela na ně nepamatovala vůbec.


Vzhledem k tomu, že je třeba vyřešit problematickou situaci související s právní subjektivitou církevních škol, předškolních a školských zařízení již zařazených v síti škol, předškolních a školských zařízení a stejně tak církevních škol, předškolních a školských zařízení vznikajících v budoucnu, dospělo se k názoru, že současný stav by bylo možno řešit novou legislativní úpravou § 57b zák.č. 29/1984 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.


Námi navrhovaná právní úprava uvedeného ustanovení stanoví, že školy, předškolní a školská zařízení zřízené církví nebo náboženskou společností a zařazená v síti předškolních zařízení, škol a školských zařízení jsou právnickými osobami ve smyslu § 18 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku. V tomto ustanovení občanského zákoníku je uvedeno, že: "Právnickými osobami jsou jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon."


Z uvedeného vyplývá, že školy, předškolní a školská zařízení zřízené církví nebo náboženskou společností, v současné době již zařazené v síti škol, předškolních a školských zařízení se nabytím účinnosti této novely stanou právnickými osobami, a školy, předškolní a školská zařízení, které budou v budoucnu zřízeny církví nebo náboženskou společností se stanou právnickými osobami dnem zápisu do sítě škol, předškolních a školských zařízení, a to v souladu s ustanovením § 19 odst. 2 občanského zákoníku.


Toto ustanovení stanoví: "Právnické osoby vznikají dnem, ke kterému se zapisují do obchodního nebo do jiného zákonem určeného rejstříku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.". Tímto zákonem určeným rejstříkem je síť škol, předškolních a školských zařízení vedená MŠMT nebo příslušným krajským úřadem.


Z pohledu současného stavu věci, je toto legislativní řešení sice překlenovacím řešením do doby, než bude Parlamentem ČR schválena nová komplexní právní úprava školské problematiky, avšak potřebným řešením nejen pro narovnání právního postavení církevních školských subjektů zařazených v síti škol, předškolních a školských zařízení v souladu s právním řádem České republiky, ale i pro právní postavení těchto subjektů, které vzniknou v budoucnu.


Navrhovaná právní úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána a právními akty Evropských společenství, a je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.


Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na státní rozpočet.


Předkladatelé navrhují, aby v souladu s § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o Jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, byl s návrhem zákona vysloven souhlas již v prvním čtení. Důvodem tohoto návrhu je naléhavost a stručnost právní úpravy.



Zvláštní část


K čl. 1:

Ustanovení řeší problematiku právní subjektivity škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných církvemi nebo náboženskými společnostmi, kde je navržena úprava právní subjektivity pro církevní školy, církevní předškolní a církevní školská zařízení.


K čl. 2:

Účinnost je navržena ke dni vyhlášení.



Michaela Šojdrová v.r.         Eva Nováková v.r.
Jan Kasal v.r.              Jaromír Talíř v.r.

 


 

Platné znění části novelizovaného zákona spolu s vyznačením navržených změn
(navržené změny jsou vyznačeny tučně)


ČÁST OSMÁ A
Školy soukromé a školy církevní

§ 57a


(1) Soukromými školami jsou soukromé základní školy, soukromé základní umělecké školy, soukromé střední školy, soukromá střediska praktického vyučování, soukromá učiliště, soukromé vyšší odborné školy a soukromé speciální školy. Soukromé školy jsou školami podle tohoto zákona, jeho ustanovení se na ně vztahují s výjimkou ustanovení § 6 odst. 5, § 10 a 10a, § 11a, § 18, § 19 odst. 6, § 22 odst. 3, § 29 odst. 2, § 30 odst. 3, § 43, § 53 až 57, § 58 písm. b) a § 63 odst. 6 a 7.

 

(2) Působnost při zajišťování povinné školní docházky a ve věcech všeobecně pedagogických vykonává vůči těmto školám ministerstvo.


§ 57b


(1) Církevní školy nebo školy náboženských společností (dále jen "církevní školy") jsou církevní základní školy, církevní základní umělecké školy, církevní speciální školy, církevní střední školy, církevní vyšší odborné školy, církevní střediska praktického vyučování a církevní učiliště; církevní školy jsou školami podle tohoto zákona, jeho ustanovení se na ně vztahují s výjimkou ustanovení § 6 odst. 5, § 10 a § 10a, § 18, § 19 odst. 6, § 22 odst. 3, § 29 odst. 2, § 30 odst. 3, § 43, § 53 až § 57, § 58 písm. b) a § 63 odst. 6 a 7. Církevní školy zařazené v síti předškolních zařízení, škol a školských zařízení jsou právnickými osobami.12a) Totéž platí pro církevní předškolní zařízení a předškolní zařízení náboženských společností a církevní školská zařízení a školská zařízení náboženských společností podle zvláštního zákona.12b)


(2) Působnost při zajišťování povinné školní docházky a ve věcech všeobecně pedagogických vykonává vůči církevním školám ministerstvo.


(3) Bližší podmínky pro zřizování a činnost církevních škol stanoví ministerstvo a Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.


§ 57c


Vzdělání získané v soukromých školách a církevních školách zařazených do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení8) je rovnocenné vzdělání získanému v ostatních školách podle tohoto zákona.

------------------------------------------------------------------

8) § 12 odst. 5 zákona České národní rady č. 564/1990 Sb.

12a) §18 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku

12b) Zákon č.76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č.31/1984 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 390/1991 Sb., zákona č.190/1993 Sb., zákona č.138/1995 Sb., zákona č.19/2000 Sb., zákona č.132/2000 Sb., zákona č.284/2002 Sb. a zákona č.109/2002 Sb.