Zákon č. 184/1937 Sb.
Národního shromáždění
o branné výchově

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 01.07.1937
Účinnost od: 01.09.1937
Zrušeno: 12.04.1939
Uveřejněno v č. 45/1937 Sbírky zákonů na straně 817

Zrušen předpisem: 105/1939 Sb.

§ 18

Osvobození od branné výchovy.

(1) Od účasti při branné výchově jsou osvobozeny:

h) starostové obcí, duchovní, vykonávající duchovní správu církví a náboženských společností státem uznaných anebo recipovaných, jakož i členové (mužských i ženských) řádů a kongregací (i když nejsou duchovními), dále lékaři vykonávající lékařskou praxi, lékárníci, nájemci a jiní odpovědní správci lékáren a porodní asistentky, vykonávající praxi;

(2) Osvobozující důvod třeba podle potřeby vhodným způsobem osvědčiti. Tělesná a duševní neschopnost [odstavec 1, písm. a)] se prokazuje úředním potvrzením lékaře veřejné zdravotnické služby. Tento lékař jest povinen vykonati prohlídku bezplatně. Podrobnosti upraví ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy v dohodě s ministerstvem národní obrany.

(3) Osvobození podle tohoto paragrafu neosvobozuje osoby uvedené v odstavci 1, písm. b), c), d), e), g) a h) od povinnosti převzíti úkol cvičitele branné výchovy, po případě jinak spolu pracovati při poskytování branné výchovy, zejména v úkolech civilní protiletecké ochrany, služby samaritské a pod., podle zásad stanovených vládním nařízením.

(4) Vládní nařízení stanoví - bez újmy ustanovení odstavce 2 - podrobnosti, zejména též o tom, kdo rozhoduje o osvobození od účasti při branné výchově.


Vládní nařízení č. 109/1938 Sb.
vlády republiky Československé
, jímž se vydávají všeobecná prováděcí ustanovení k zákonu o branné výchově

Schváleno (Vydáno): 13.05.1938
Účinnost od: 30.05.1938
Zrušeno: 12.04.1939

Uveřejněno v č. 37/1938 Sbírky zákonů na straně 623

Zrušen předpisem: 105/1939 Sb.

§ 19

Omluvení neúčasti při branné výchově
(K § 19 zákona)

(1) K omluvným důvodům, které jsou v příkladech uvedeny v § 19, odst. 1 zákona, patří též zaměstnání v podniku, jež je nutné v zájmu jeho nerušeného provozu, příprava a činná účast při lidových kursech občanské výchovy, výkon cvičitelských úkolů ve spolcích oprávněných k poskytování branné výchovy, zbavení svobody, popřípadě práva volného pobytu v souvislosti s jiným řízením než řízením trestním apod. Povinnými úkony náboženskými, o nichž mluví § 19, odst. 1 zákona, se rozumí plnění náboženských povinností, které ta neb ona církev anebo náboženská společnost státem uznaná nebo recipovaná svým příslušníkům ukládá.

(2) Omluvným důvodem pro zaměstnance podléhajícího branné výchově jest též, když jeho zaměstnavatel mu prokázaně překáží v řádné účasti při branné výchově, bez újmy trestních následků, jež takové počínání pro zaměstnavatele, není-li oprávněné, má podle ustanovení § 52 zákona.

(3) Osoby branné výchově podléhající, kterým některý důležitý důvod zabraňuje zúčastniti se při branné výchově (při příslušných výkladech, cvičeních apod.), jsou povinny omluviti cvičiteli branné výchovy každé zameškání, a to buď předem anebo dodatečně, a na vyzvání cvičitele branné výchovy omluvný důvod vhodným způsobem osvědčiti.

§ 32

Doba provádění branné výchovy
(K § 44 zákona)

(1) Branná výchova budiž prováděna s náležitým zřetelem na to, aby nebránila výkonu povolání (zaměstnání) osob této výchově podléhajících, přičemž třeba přihlédnouti k místním poměrům.

(2) Se zřetelem k tomu budiž při stanovení doby, v níž se má branná výchova prováděti, přihlíženo též k příslušným náboženským předpisům tak, aby příslušníci jednotlivých církví a náboženských společností státem uznaných nebo recipovaných neměli důvodu k neúčasti při branné výchově, jenž by tuto neúčast podle ustanovení § 19 zákona a § 19 tohoto nařízení omlouval; proto nebudiž branná výchova prováděna v době povinných náboženských úkonů (§ 19, odst. 1) se zřetelem k náboženské příslušnosti osob branné výchově podléhajících.

(3) Na venkově budiž pak při stanovení doby, v níž se má branná výchova prováděti, přihlíženo vzhledem k ustanovení odstavce 1 též k době, kdy jsou účastníci branné výchovy co nejméně rušeni a zdržováni v polních zemědělských pracích tak, aby branná výchova nezasahovala rušivě do provozu zemědělských podniků a nedávala tak příležitost k neúčasti, jež by byla omluvným důvodem podle § 19 zákona a § 19 tohoto nařízení.

(4) Podle možnosti budiž branná výchova prováděna mimo pracovní dobu.