Nařízení č. 186/1993 Sb. a 334/1993 Sb.
vlády České republiky
o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 30.06.1993
Účinnost od: 01.07.1993
Zrušeno: 31.12.1993
Uveřejněno v č. 47/1993 Sbírky zákonů na straně 947

Zrušen předpisem: 334/1993 Sb.

§ 1

Rozsah působnosti

(1) Toto nařízení stanoví regulační a sankční opatření ve mzdové oblasti (dále jen "regulační opatření") pro subjekty, které jsou právnickými nebo fyzickými osobami a odměňují zaměstnance podle zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, (dále jen "zaměstnavatel"), pokud skutečný přírůstek průměrné nominální mzdy (dále jen "přírůstek průměrné mzdy") jejich zaměstnanců přesáhne za hodnocené období přírůstek spotřebitelských cen o více než 5 % (procentních bodů).

(2) Toto nařízení se nevztahuje na zaměstnavatele, který

  • a) nemůže s ohledem na datum svého vzniku zjistit údaje uvedené v § 2 odst. 1 a § 4 odst. 2 za celé hodnocené období nebo za stejné období minulého roku; to neplatí pro zaměstnavatele, který vznikl přeměnou v jinou formu společnosti nebo družstvo, nebo splynutím, sloučením, popřípadě rozdělením podle zvláštního předpisu,1)
  • b) nevykazuje podle pokynů Českého statistického úřadu údaje uvedené v § 2 odst. 1 a § 4 odst. 2,
  • c) je občanským sdružením,2) politickou stranou nebo politickým hnutím,3) církví nebo náboženskou společností,4) nadací,5) zájmovým sdružením právnických osob,6) popřípadě komorou zřízenou podle příslušného zákona.7)

------------------------------------------------------------------
1) Např. § 69 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
2) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností.
5) § 20b zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 47/1992 Sb.).
6) § 20f občanského zákoníku.
7) Např. zákon ČNR č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb.


Nařízení č. 334/1993 Sb.
vlády České republiky
o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti

Schváleno (Vydáno): 22.12.1993
Účinnost od: 31.12.1993
Zrušeno: 31.07.1995
Uveřejněno v č. 85/1993 Sbírky zákonů na straně 1825

Zrušen předpisem: 145/1995 Sb.

§ 1

Rozsah působnosti

(1) Toto nařízení stanoví regulační a sankční opatření ve mzdové oblasti (dále jen"regulační opatření") pro subjekt, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a odměňuje zaměstnance podle zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, (dále jen "zaměstnavatel"), pokud skutečný přírůstek průměrné nominální mzdy (dále jen "přírůstek průměrné mzdy") jeho zaměstnanců přesáhne za hodnocené období přírůstek spotřebitelských cen o více než 5 %.

(2) Toto nařízení se nevztahuje na zaměstnavatele, který

  • a) nemůže s ohledem na datum svého vzniku zjistit údaje uvedené v § 2 odst. 1 a § 4 odst. 2 za celé hodnocené období nebo za stejné období minulého roku; to neplatí pro zaměstnavatele, který vznikl přeměnou v jinou formu společnosti nebo družstvo, nebo splynutím, sloučením, popřípadě rozdělením podle zvláštního předpisu,1)
  • b) zaměstnává nejvýše tolik zaměstnanců, že skutečný průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané nepřekračuje za hodnocené období 24 zaměstnanců, pokud není bankou,10) pojišťovnou nebo zajišťovnou,11) Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky,12) resortní, oborovou, podnikovou a další zdravotní pojišťovnou,13) investiční společností a investičním fondem14) (dále jen "banka") nebo příspěvkovou organizací,
  • c) je občanským sdružením,2) politickou stranou nebo politickým hnutím,3) církví nebo náboženskou společností,4) nadací,5) zájmovým sdružením právnických osob,6) popřípadě komorou zřízenou podle příslušného zákona.7)
------------------------------------------------------------------
1) Např. § 69 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
2) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností.
5) § 20b zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 47/1992 Sb.)
6) § 20f občanského zákoníku.
7) Např. zákon ČNR č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb.
10) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb. a zákona č. 156/1994 Sb.
11) Zákon ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 320/1993 Sb.
12) Zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona ČNR č. 592/1992 Sb. a zákona ČNR č. 10/1993 Sb.
13) Zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona ČNR č. 15/1993 Sb.
14) Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona ČNR č. 591/1992 Sb.