Zákon

ze dne 8. dubna 1919, čís. 197 Sb. z. a n.,

jímž se zřizuje Husova československá evangelická

fakulta bohoslovecká v Praze.

 

Dle usnesení Národního shromáždění se nařizuje:

 

§ 1

 

V Praze zřizuje se od 1. října 1919 československá Husova evangelická fakulta bohoslovecká.

 

§ 2

 

Tato fakulta tvoří samostatný, autonomní ústav se všemi právy a výsadami vysoké školy.

 

§ 3

 

Stanovy tohoto ústavu, studijné a zkušební řád určí ministerstvo školství.

 

§ 4

 

Zákon nabývá platnosti dnem vyhlášení.

 

§ 5

 

Provésti tento zákon ukládá se ministerstvu školství a národní osvěty.

 

 

Pozn: § 3 zákona byl proveden Nařízením vlády republiky Československé ze dne 18. září 1919, č. 511 Sb. z. a n., o organisačním statutu Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké v Praze.