Zákon č. 200/1990 Sb.
České národní rady
o přestupcíchSchváleno (Vydáno): 17.05.1990
Účinnost od: 01.07.1990

§ 32

Přestupky na úseku kultury

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo
  • a) neoprávněně užije dílo ve smyslu práva autorského nebo výkon výkonného umělce, záznam výkonu výkonného umělce anebo pořad rozhlasových nebo televizních organizací,
  • b) poruší obecně závazný právní předpis o ochraně předmětů nebo souborů předmětů kultovní, muzejní nebo galerijní hodnoty,
  • c) poruší obecně závazný právní předpis ve věcech ochrany církví a náboženských společností.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 3000 Kč.


Zákonem č. 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů byl změněn § 49 Přestupkového zákona s účinností od 2. srpna 2001 (doplnění o písmena d) a e)

§ 49

Přestupky proti občanskému soužití

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

  • a) jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch,
  • b) jinému z nedbalosti ublíží na zdraví,
  • c) úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním.
  • d) omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní menšiny výkon práv příslušníků národnostních menšin,
  • e) působí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav anebo pro jeho stav manželský nebo rodinný.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 1000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. d) a e) pokutu do 5 000 Kč, a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) a c) pokutu do 3000 Kč.